Теорія держави та права

Курсова Дія нормативно-правових актів (Код: 15136)

Опис

Готова курсова робота Дія нормативно-правових актів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки нормативно-правового акту
РОЗДІЛ 2. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб
РОЗДІЛ 3. Дія міжнародно-правових актів в сфері діяльності міліції України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
 
Актуальність теми. Втілення в життя задекларованих в Конституції України принципів верховенства права і правової держави неможливе без удосконалення системи законодавства. В умовах демократичної, правової держави особливе значення для забезпечення свободи громадян, верховенства права мають справедливі закони та інші нормативно-правові акти.....
Нормативно-правовий акт є предметом дослідження загальнотеоретичної правової науки – теорії держави і права та визначення його поняття, основних ознак, ....
Метою дослідження є....
Завдання дослідження:
 • визначити поняття нормативно-правового акту;
 • ....
Об’єктом дослідження є ...
Предметом дослідження є .......
 
РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки нормативно-правового акту.
 ...
З огляду на провідне місце, яке займають нормативні акти серед правових форм діяльності держави не викликає сумніву необхідність закріплення на законодавчому рівні (шляхом прийняття відповідного закону) вимог, яким мають відповідати нормативні акти, основних процедур їх розробки, прийняття та реєстрації [3, с. 212]....
....
Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права [4, с. 278]....
В юридичній енциклопедії Ю.С. Шемшученка зазначено, що нормативно-правовий акт – це «офіційний письмовий документ, який приймається уповноваженим органом держави і встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує певну норму права. Ці акти знаходяться між собою в ієрархії, підпорядкованості, яка і визначає юридичну силу документа» [5]. ......-...
І.А. Сердюк зазначає, що правовий акт, це вихідна категорія «для загальнотеоретичних понять» та є багатозначним поняттям, яке у «вузькому розумінні» є оформленим зовнішнім виразом волі держави, її органів та поса-
дових осіб, а у «широкому розумінні» – це «формальнообов’язкове волевиявлення держави (її органу або уповноваженого суб’єкта)» та в узагальненому розумінні правовий акт – «це забезпечене з боку держави формально-обов’язкове волевиявлення органів публічної влади, їх службових і посадових осіб, що має офіційний характер, здійснюється у спеціально передбаченому законом процедурно-процесуальному порядку з метою регулювання поведінки суб’єктів права за для утвердження правопорядку» [9]. ...
Для нормативно-правових актів характерні такі специфічні ознаки:
1) вони мають правоутворююче призначення, тобто оформлюють встановлення, зміну, доповнення, скасування норм права;
.... [4, с. 280].
Нормативний акт як офіційний письмовий документ повинен від-повідати певним вимогам....
....
По-четверте нормативні акти оприлюднюються в офіційних друко-ваних виданнях. В Україні до таких видань відносять «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник Президента України», газети «Голос України» і «Урядовий кур’єр»....
....
Після одержання зауважень і пропозицій від зацікавлених установ, які за напрямком своєї діяльності безпосередньо або опосередковано пов’язані з реалізацією конкретного нормативного акта, відбувається додаткове узгодження його проекту. Остаточне доопрацювання проекту здійснюється відповідною робочою групою або підготовчою комісією, яка враховує пропозиції і зауваження, що надійшли внаслідок узгодження, забезпечує його редагування [4, с. 277]...
....
Отже, нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права...
....
 
РОЗДІЛ 2. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.
 
Дія нормативно-правових актів – це їхній фактичний вплив на суспільні відносини. Кожен нормативно-правовий акт призначений для врегулювання певних суспільних відносин, тому встановлення меж його дії є необхідною умовою забезпечення правомірності використання і застосування приписів, які складають зміст цього акту....
....
Як зазначалось, факти, відносини за загальним правилом підпадають під дію того акта, під час чинності якого вони мають місце (триваючі відносини, опиняються в сфері дії двох актів). Проте існують і винятки з цього правила: коли нормативний акт поширює свою дію на відносини, які завершилися до його появи в правовому полі, а також коли після втрати своєї чинності акт продовжує діяти щодо деяких правовідносин. Останній випадок і охоплюється поняттям «ультраактивність (переживання) нормативно-правового акта». Традиційно це поняття визначається як дія нормативного
акта після втрати ним чинності [13, с. 153]. ...
...
Дію нормативного акта у часі характеризують чотири показники:
1) момент набуття нормативним актом чинності; .......
Дія нормативного акта у часі починається з моменту набрання ним чинності — календарної дати, з якої всі суб’єкти права (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, інші фізичні і юридичні особи тощо) повинні керуватися ним, виконувати і додержуватись його приписів   [4, с.292].......
...
Нормативно-правові акти діють за територіальним і екстериторіальним принципами....
....
Обмежений дипломатичний імунітет мають дипломатичні кур’єри, члени адміністративно-технічного і обслуговуючого персоналу дипло-матичних представництв, консульські посадові особи і консульські службовці, члени дипломатичного персоналу іноземних держав в інших країнах, які прямують транзитом через територію України та інші особи. Ці особи звільняються від кримінальної відповідальності лише за дії, вчинені ними при виконанні своїх обов’язків (ст. ст. 37, 38 «Віденської конвенції про дипломатичні зносини»). Питання про кримінальну відповідальність осіб, що мають дипломатичний імунітет і вчинили злочини на території України, вирішується дипломатичним шляхом (ч. 4 ст. 6 КК України) [4, с.297]....
....
 
РОЗДІЛ 3. Дія міжнародно-правових актів в сфері діяльності міліції України.
 ....
....
У юридичній літературі під правовими основами розуміють сукупність
нормативно-правових актів, які регламентують діяльність міліції. Так, І. Б. Киричук, досліджуючи питання організації та діяльності органів внутрішніх
справ, підсумовує, що функціонування міліції регламентується нормативно-правовими актами, які створюють правову основу діяльності цих підрозділів [19, с. 7]....
На сьогодні існує велика кількість нормативно-правових актів, які регулюють діяльність міліції з питань забезпечення прав і свобод людини....
....
Становлення України як демократичної, соціально орієнтованої, правової держави, входження її у світове співтовариство найпершим ставить
завдання широкомасштабної правової реформи, яка серед інших завдань передбачає також приведення національного законодавства у відповідність
до норм міжнародного права [21, c. 27]....
...
Отже, бажаючи стати повноправним членом світового співтовариства, Україна керується відповідними міжнародними конвенціями, участь у яких викликає необхідність даються протоколи про співпрацю. імплементації їхніх норм у національне законодавство. ....
 
 
ВИСНОВКИ
 
Отже, нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права....
.... нормативного акта; 4) момент припинення дії нормативного акта.
Дія нормативного акта у часі починається з моменту набрання ним чинності — календарної дати, з якої всі суб’єкти права (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, інші фізичні і юридичні особи тощо) повинні керуватися ним, виконувати і додержуватись його приписів.  ...
....
 1. Наказ Державної митної служби “Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України” від 08.07.2003 р. N 441
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п
 3. Прищепа, О. І. Проблематика процедури прийняття правових актів управління [Текст] / О. І. Прищепа // Проблеми законності. Вип. 101. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 209-215.
 4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с.
 5. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //leksika.com.ua/legal.
 6. Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко ; за заг. ред. О. М. Зайчук. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
 7. Погребной И. М. Теория права : учеб. пособие / И. М. Погребной. – 3-е изд. испр. И дораб – Харьков : Основа, 2003. – 128 с.
 8. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
 9. Сердюк І. А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права / І. А. Сердюк / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/V3_10_2_7.pdf.
 10.  Теория государства и права : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 1997. – 475с.
 11. Хропанюк В. Н. Теория государства и права / В. Н. Хропанюк. – М., 1995. – 375 с.
 12. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення /В. Косович // Право України. – 2012. – № 9. –С. 274–280.
 13. Пушняк, О. В. Ультраактивна дія в часі нормативно-правових актів [Текст] / О. В. Пушняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 9. - Х. : Право, 2005. - С. 152-159.
 1. Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная практика. – М.: Норма, 2004. – С. 154, 158-159.
 2. Рішення Конституційного Суду України : від 03.10.1997 р., № 4-зп [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako №1.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97.
 3. Пушняк О. В. До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта» [Електронний ресурс] / О. В. Пушняк // Форум права : електрон. наук. фах. вид. — 2012. — № 2. — С. 580–592. — Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12povnpa.pdf
 4. Конституція України : наук.-практ.коментар / ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк та ін. – Х. : Право, 2003. – 808 с.
 5. Закон України Про Кабінет Міністрів України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18
 6. Киричук И. Б. Организация и деятельность органов внутренних дел как предмет правового регулирования (вопросы теории): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. Б. Киричук.– М., 1991.– 26 с.
 7. Є. Білозьоров Міжнародно-правові акти як складова правової основи діяльності міліції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2011/1/biloziorov.pdf
 8. Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України / В. Опришко // Право України.– 2001.– № 2.– С. 27–30.
 9. Степаненко К. Взаємодія міліції з поліцейськими організаціями іноземних країн / К. Степаненко // Право України.– 2003.– № 3.– С. 148–151.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук