Теорія держави та права

Курсова Державний (політичний) режим (Код: 14075)

Опис

Курсова робота Державний (політичний) режим на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 32

План

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ
2.1. Поняття та ознаки демократичного режиму
2.2. Види демократичних режимів
2.3. Проблеми на шляху становлення демократії в Україні
РОЗДІЛ 3. ВИДИ АНТИДЕМОКРАТИЧНИХ РЕЖИМІВ
3.1. Особливості тоталітарного режиму
3.2.  Поняття і риси авторитарного режиму
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Форма державного режиму дозволяє провести чітку межу між різними державами. Він є певною мірою "лакмусовим папірцем" за допомогою якого можна визначити відповідність між проголошеними положеннями, насамперед, форми державного правління та їх реальним втіленням у життя.
Актуальність теми зумовлюється тим, що.............
Питання про особливості та види державного (політичного) режиму у своїх працях розглядали такі вчені, як  Р. Даль, Г. О’доннел, Д. Растоу, С. Хантінгтон, Й. Шумпетер; в Україні відомі роботи таких науковців як В. Бортніков, В. Горбатенко, В. Бебик, Ф. Кирилюк, В. Мартиненко, О. Романюк, О. Фісун та ін............
Мета курсової роботи полягає ...................
Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:
- розглянути поняття, ознаки та види державного режиму;
....................
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які .....................
Предметом дослідження є ......................................
Методологічною основою дослідження, для вирішення поставлених мети і  завдань роботи, є .........................
Структура курсової роботи має логічне завершення та складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.
 
 
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ
Форма правління і форма державного устрою дають уявлення про організацію держави, її зовнішню форму. Реальна ж сутність інституту держави, дійсний стан демократії знаходять вираз у понятті державного режиму [9, с. 67].............
На думку Кравчук М.В. державний (політичний) резким - це сукупність чи система способів, прийомів, методів здійснення, реалізації державної (політичної1) влади в суспільстві, що відображають її характер та зміст з точки зору співвідношення демократичних і антидемократичних засад  [8, с. 55]...........
..................
Колодій А.М. вказує, що державно-правовий режим  -   це  сукупність  форм  і  методів здійснення державної влади та рівень участі громадян  в  управлінні  справами  держави  і  суспільства  [14, с. 98].
Таким чином, з вищевикладених визначень можна дійти висновку, що державний режим — це характеристика форми держави, що вказує на сукупність методів, прийомів, способів і засобів, якими здійснюється влада в державі..............
..........Державний режим є функціональною характеристикою влади, яка ніколи прямо не визначається в конституціях держав (незважаючи на вельми поширені вказівки на їхній демократичний характер), проте завжди безпосереднім чином відображається на змісті конституції [3, с. 72]...........
Отже, державний   режим   являє   собою   спосіб   реалізації   державою   свого призначення   в  суспільстві.   Він   складається   із   системи   методів,   засобів здійснення державної влади..................
 
 
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ
2.1. Поняття та ознаки демократичного режиму
Залежно від  рівня захисту прав і свобод громадян та ступеня допуску населення до управління державою розрізняють демократичний режим.
Демократія – така форма організації і здійснення належної народу політичної влади, що заснована на рівноправній участі громадян у формуванні органів держави і контролі над їхньою діяльністю   [18, с. 236].
........................
- демократичний державний режим базується на законах, шо відбивають об'єктивні потреби розвитку особистості і суспільства, тому  він  забезпечує стабільний  правопорядок,   низький   рівень   злочинності,   сприяє   більш спокійному   вирішенню  конфліктів   між   державою   й   особою,   між різноманітними соціальними і національними групами людей [6, с. 117]............
..........Демократичний режим характерний для правової держави. Його способи і методи здійснення державної влади реально забезпечують вільний розвиток людини; участь у здійсненні державної влади; свободу в економічній діяльності; захищеність прав і законних інтересів; врахування інтересів більшості і меншостей (меншин); легальна дія опозиційних партій; формування уряду тими партіями, що перемогли на відповідних виборах; домінування переконання, узгодження, компромісу; виборність і змінюваність центральних і місцевих органів державної влади тощо [17, с. 101]...........
.........
 
2.2. Види демократичних режимів
Будь-який демократичний режим визнається справедливим з точки зору права. При  цьому  під  справедливістю  кожне  суспільство  розуміє  своє. Якщо справедливість розуміти як свободу, то це – ліберально-демократичне трактування; якщо  ж  справедливість  розуміти, як  рівність, то  це – соціал-демократичне трактування. Суть першого підходу полягає в тому, що право є вираженням рівності людей  або  рівності  свобод. Це – ліберально-демократична  концепція. Соціал-демократична  концепція  виступає  проти  рівності, як  формальної  рівності  людей  і прагне доповнити її рівністю економічною [18, с. 312]...............
Для ліберально-демократичного режиму характерними є:
................  [18, с. 309].
Отже, слід зазначити, що  народно-демократичний та ліберально-демократичний політичні режими сьогодні становлять основу світових режимів. .......................
 
2.3. Проблеми на шляху становлення демократії в Україні
.......Серед  основних  проблем  становлення  української  демократії можна назвати наступні:
......................
– обрання адекватної моделі демократичних перетворень [11, с. 4].
......................
..............Виходячи з даного твердження, можна виокремити наступні передумови становлення демократії в Україні: правові, економічні, політичні, соціально-культурні. Правовою передумовою становлення демократії в Україні стала Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., яка проголосила її суверенною національною державою. Декларація визначає державний суверенітет як верховенство, самостійність, повноту й неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах [10, с. 57].......................
........Отже,  демократизація  українського  суспільства  вимагає  такої  політики,  яка  забезпечила  б  розумний компроміс  між  зростанням  політичної  активності  людей, .есу.
  
РОЗДІЛ 3. ВИДИ АНТИДЕМОКРАТИЧНИХ РЕЖИМІВ
3.1. Особливості тоталітарного режиму
Антидемократичний режим — це вид державного режиму, при якому державна влада зосереджується в руках неконтрольованої народом груп...................[10, с. 106].
До основних ознак такого режиму належать:
- формальне закріплення в конституційних актах мінімуму прав і свобод громадян   при   відсутності   правових   механізмів   та   інших   гарантій   їх здійснення;
..................... [6, с. 117].
До антидемократичного режиму відносить тоталітарний режим.
....................
- відкритим застосуванням державою збройного примусу відносно суспільства [21, с. 118].
- жорсткий контроль держави у всіх сферах економічного і політичного життя, а також життя окремого громадянина; повним одержавленням усього громадянського життя  [4, с. 49].
..............
Центром тоталітарної системи є вождь. Його особистість обожнюється, будь-яке критичне ставлення до нього забороняється. На тлі цього відбувається посилення виконавчих органів, виникає всевладдя номенклатури. Тоталітарний режим постійно застосовує терор, репресії, що мають масовий характер щодо населення як головний засіб для зміцнення і здійснення влади.
............ [3, с. 72].
........При тоталітаризмі встановлюється повний (тотальний) контроль над усіма сферами життя суспільства. Держава прагне буквально «злити» суспільство з собою, повністю його одержавити. Прикладами тоталітарного режиму є нацистська Німеччина, фашистська Італія, сталінський Радянський Союз, маоїстський Китай  [9, с. 68]............
 
3.2.  Поняття і риси авторитарного режиму
Авторитарний режим (від лат. autoritas – абсолютна влада, вплив, наказ) визначається  як  державно-політичний  устрій  суспільства,  у  якому  політична влада здійснюється конкретною особою (класом, партією, елітною групою і т.п.) при  мінімальній  участі  народу.  Основною  характеристикою  даного  режиму  є авторитаризм  як  метод  володарювання  і  керування,  як  різновид  суспільних відносин  [19, с. 20]...................
.......Влада при авторитарному режимі займається у першу чергу питаннями забезпечення власної безпеки, громадського порядку, оборони і зовнішньої політики, хоча вона може впливати на стратегію економічного розвитку, здійснювати структурні перетворення, не руйнуючи при цьому механізм ринкового саморегулювання, проводити достатньо активну соціальну політику. Авторитарні режими мають, як правило, консервативний характер  [17, с. 103]..........
...........Іноді в окремі групи виділяють деспотичний і ліберальний режими, хоча ці типи режимів мають швидше історичний, ніж актуальний характер. Для ліберального режиму характерні: визнання автономії (незалежності) людини від держави, захист природних прав людини, причому пріоритет надається особистим правам перед соціальними, конституційне обмеження втручання держави до сфери економічних відносин, розподіл державної влади, верховенство закону  [9, с. 68]........
 
ВИСНОВКИ
Отже, для ґрунтовного розгляду форми будь-якої держави необхідно обов'язково звертатись і до державного режиму. Це пов'язано з тим, що і монархії і республіки можуть бути як реальними так і номінальними (формальними). Державний режим допомагає відрізнити демократичну форму держави, що реально забезпечує політичну свободу і антидемократичну, за якої політична свобода або ще не досягнута, або придушується..............

Література

 1. Бандура О.О. Єдність цінностей та істини у праві. – К.: Вид-во НАВСУ, 2000. – 200 с.
 2. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. — К., 2008. — 333 с.
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 4. Гіда Є.О. Теорія держави та права: Підручник / Гіда Є.О., Білозьоров Є.В., Завальний А.М., Кривицький Ю.В. та ін.; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2011. – 576 с.
 5. Зайчук О.В., Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006 – с. 243
 6. Кельман М.С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 489 с.
 7. Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України. – 2003. – с. 125-134
 8. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 9. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 569 с.
 10. Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний курс.: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2010 - 264с.
 11. Латигіна Н.А. Українська демократія сьогодні: спроби та помилки // Держава і право. - 2013.- № 59. - с. 2-13
 12. Лебедева Т. Либеральная демократия как ориентир для посттоталитарных пробразований / Т. Лебедева // Полис. – 2004. – № 2. – с. 78
 13. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / Аренд Лейпхарт / пер. с англ. Б. И. Макаренко; Науч. ред. пер. А. М. Салмина, Г. В. Каменской. – М.: Аспект пресс, 1997. – 287 с
 14. Лисенков С.Л., Копейчиков І. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 15. Радченко О. Компаративний аналіз моделей демократичного політичного режиму держав початку ХХІ століття // Суспільна політика. - 2009. - с. 90 - 96
 16. Сербин Р. Демократичні засади розбудови сильної держави // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. – с.71-74.
 17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 18. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005. - 536 с.
 19. Сухонос В.В. Сутність та функції авторитарного державного режиму в умовах переходу до демократії (теоретико-методологічний аналіз):  Дис. на здоб. наукового ступеня кандидата юридичних наук. - К. - 2000. - с. 185
 20. Тимчук О.Л. Політико-правові особливості сучасних авторитарних політичних режимів // Вісник Запорізького науіонального університету. - №2. - 2009. - с. 48-56
 21. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 22. Шемчушенко Ю.С. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук