Теорія держави та права

Курсова Державна влада сутність, властивості та методи дослідження (Код: 14074)

Опис

Курсова робота Державна влада сутність, властивості та методи дослідження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 32

План


Вступ
1. Поняття та ознаки влади
2. Співвідношення державної влади та політичної влади
3. Поняття державна влада
4. Здійснення державної влади
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. ….........................
Адже від практичного виконання покладених завдань на державну владу  залежить вільний розвиток, достатній життєвий рівень, безпечне для життя і здоров'я довкілля кожної людини. Де визнаються та охороняються права, свободи чи законні інтереси людини, як найвищої соціальної цінності.
      Актуальність дослідження теоретичних та практичних проблем пов'язана з переосмисленням інституту державної влади....................................
Мета курсової роботи полягає у ............................
 Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
..........................
Об'єктом дослідження є ..........................
Предметом дослідження є ................................
Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Серед загальнонаукових методів використано метод формально-логічний для формулювання поняття воля, державна влада, тощо. Методи юридичної логіки вживалися при аналізі ознак та елементів державної влади. .........................
Стан дослідження. Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Скакун О.Ф., Копєйчикова В.В., Петришина О.В.,Сухоноса В.В., Чиркина В.Е. ,Бойчука М.А.та ін................
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 32
 
1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ВЛАДИ
    …...................
       Влада — явище соціальне. Соціальна влада присутня (хоча й у прихованій формі) скрізь, де є усталені об'єднання людей: у сім'ї, виробничих колективах, державі, тобто там, де є реальні можливості і спроможність впливати на поведінку людей за допомогою яких-небудь засобів. Динаміка розвитку будь-якої організованої спільності людей є боротьбою між владою і хаосом. У найширшому значенні влада — завжди вольові відносини: індивіда до самого себе (влада над собою), між індивідами, групами, класами в суспільстві, між громадянином і державою, між посадовою особою і підлеглим, між державами. Реалізується вона у сфері особистої та суспільної діяльності — політичної, економічної, правової [11,с.33]....................
      У зв’язку з вищенаведеним, слушно вказує П.В. Гармоза, що будя – яке суспільство передбачає наявність в ньому влади. Суспільству потрібна влада як необхідна умова свого функціонування. Тому владу по – своєму досліджують всі соціально-гуманітарні науки. Однак особливо – філософія, соціологія, політологія, психологія, антропологія, історія, педагогіка та, звичайно, правові науки. Кожна з перерахованих наук відрізняється власним підходом до вивчення цього явища, специфікою методів, предметом та об’єктом дослідження. Як наслідок в різних науках є власне визначення влади [4,с.82]..................
       ........................
    На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, щ...
 
 1. СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
   .......................
      В свою чергу, політична влада займає особливе місце в структурі влади. Це зумовлено певними істотними ознаками, що відрізняють її від всіх інших видів влад. До особливостей політичної влади відносять наступні: верховенство, тобто обов’язковість її рішень для будь-якої іншої влади. Політична влада може обмежити вплив могутніх корпорацій, ЗМІ та інших установ або взагалі ліквідувати їх. ЇЇ публічність, тобто всезагальність та безособовість означає, що політична влада звертається від імені всього суспільства до всіх громадян за допомогою права. Для політичної влади характерна моно центричність, тобто наявність єдиного центру прийняття рішень. На відмінну від політичної влади, економічна, соціальна, духовно-інформаційна влади поліцентричні. Політична влада має багато ресурсів. Політична влада, та особливо держава, використовують не тільки примус, але й економічні, соціальні та культуро-інформаційні ресурси [12,с.42].  ..................
     ..........   В.Е.Чиркин характеризує політичну владу, як соціально вольове відношення у класовому суспільстві при якому економічно господствующий клас (народ-на певній стадії розвитку соціалізму) здійснює політичне керівництвом суспільством (використовуючи різноманітні форми принуждения та інші шляхи) через систему своїх політичних організацій, інститутів, норм, ідей, тобто діяльності політичного механізму та застосування політичних засобів. Стосовно державної влади, то ця влада, також, походить від класу (народу-при соціалізмі), але здійснювана від імені держави , її органами та реалізується шляхом застосування державних засобів [13,с.28-29].................
      …..................
           Відповідно до другої точки зору поняття «політична влада» тотожне поняттю «державна влада», оскільки як політична, так і державна влада являє собою особливий різновид суспільної влади. Вони походять від держави та реалізуються не інакше, як за його ( безпосередньою або опосередкованою)  участю. Вони або реалізуються безпосередньо самою державою, або делеговані, або санкціоновані нею [12,с.42].    ................
        Ю.А. Дмитрієв вказує, що політична влада та державна влада мають спільну мету – управління справами суспільства та держави. Ця мета відрізняє дані види влади від її прояву в інших сферах, зокрема: сімейних, виробничих та інших відносинах. Поряд з цим, і політична, і державна влада мають публічний характер та в демократичному суспільстві здійснюються відкрито та гласно. Відмінності між ними зводяться до характеру повноважень та складу суб’єктів. Для державної влади характерна наявність державно-владних повноважень та здійснення її державою або від імені держави. .................... [8,с.31-32].
          В.В. Копєйчикова наводить три точки зору щодо співвідношення понять «політична влада» та «державна влада» : 1) політичне явище більш широке, ніж влада держави; 2) політична влада здійснюється пануючим класом через державу; 3) державна влада не є синонімом політичної влади, це її основне ядро, її зміст [6,с.35].           ........................
      .....................
    На підставі зазначеного вище слід зробити висновок про, щ...
 
3. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНА ВЛАДА
          Державна влада — публічне явище соціально-політичного характеру, основна форма прояву політичного панування великої соціальної спільноти (народу, класу, блоку соціальних сил тощо). Вона виступає як функція асиметричного суспільства, має в ньому верховенство, створює спеціалізований апарат для регулювання соціальних відносин, використовує право і можливість легітимного примусу. Найважливіші елементи природи державної влади — це її політична воля, сила та ресурсний потенціал; структурні ж елементи влади складаються з системи політико"правових інститутів, що є типовими для форм сучасної держави і водночас специфічними в їх реалізації у конкретних країнах.       Державну владу слід розуміти не лише як соціально-політичний феномен. З юридичної точки зору це також інститут конституційного права, тобто система правових норм, регулюючих соціальне явище — державну владу з юридичних позицій [7,с.6]......................
        .............
      Другу групу елементів державної влади складають інститути, що організаційно оформлюють її та роблять постійно функціонуючою та загальнообов’язковою. Це державні органи та установи з їх майновими додатками. Інститути державної влади формуються на основі поділу державних органів на законодавчі, виконавчі та судові. Вагому роль в системі органів державної влади відіграють органи прокуратури, які здійснюють нагляд за точним та єдиноманітним виконання законів [10,с.69,70]......................
       .................... Право є найбільш найефективнішим механізмом здійснення державної влади в силу наявності лише у нього низки характерних рис:
1...;
5) достатньо жорстка фіксація у правових нормах прав та обов’язків учасників суспільних відносин, що вносить у їх діяльність необхідні для влади якості чіткості та визначеності [9,с.200,201, 205]......................
  ...
Узагальнюючи вищенаведене, сл...
 
 4.ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
      Державна влада через систему всіх державних органів здатна нав’язувати свою волю громадянам країни. Способи та прийоми за допомогою яких відбувається таке нав’язування можна вважати методами здійснення державної влади [16,c.3].................................
       Державно-правовий режим — система прийомів, методів і способів здійснення державної влади. Ця категорія форми держави є визначальною для характеристики соціальної сутності держави, її призначення, спрямованості розвитку до соціальної та правової чи, навпаки, до кланової, антисоціальної тощо..........................
          .............................
         Авторитарні режими характеризують стан політичного життя суспільства, при якому мають місце часткове чи повне відсторонення народу від державної влади, обмеження і порушення формально проголошених прав і свобод людини і громадянина. Залежно від пануючої ідеології та рівня відсторонення народу від влади, порушення його прав і свобод авторитарні політичні режими поділяються на тиранічні, фашистські, расистські, військово-диктаторські та ін.
Усі вони характеризуються:.........................
1) вузькою соціальною базою державної влади;
........     Під методом державного примусу розуміють психологічний, моральний або фізичний (насильницький) вплив повноважних органів і посадових осіб держави на особу з метою змусити (примусити) її діяти з волі пануючого суб’єкту, в інтересах держави [16,c.3]................
     ...................Примушувати – означає схиляти людей до певної діяльності шляхом силового тиску (всупереч волі об’єктів влади), обмежуючи свободу їх вибору. Державно-правовому примусу притаманні наступні риси:  це більш жорсткий метод впливу на суб’єктів; він є другорядним, тим, що застосовується вже після переконання; він реалізується у особливій процесуальній формі, що встановлюється в праві; виступає не як самоціль, а як засіб виправлення і перевиховання, тобто включає риси переконання правопорушника та інших членів суспільства у необхідності виконувати правові розпорядження [9,с.193]..........
     …...........
     Таким чином, .....
 
 
Висновок
    Враховуючи все вище наведене можна прийти до висновку, що сутністю влада є явищем соціальним. Соціальна влада присутня скрізь, де є усталені об'єднання людей: у сім'ї, виробничих колективах, державі, тобто там, де є реальні можливості і спроможність впливати на поведінку людей за допомогою яких-небудь засобів. Динаміка розвитку будь-якої організованої спільності людей є боротьбою між владою і хаосом. У найширшому значенні влада — завжди вольові відносини: індивіда до самого себе (влада над собою), між індивідами, групами, класами в суспільстві, між громадянином і державою, між посадовою особою і підлеглим, між державами.
 .....................................

Література

 1. Демидов, А. И.Власть в единстве и многообразии ее измерений [Текст] / А. И. Демидов // Государство и право. - 1995. - 11. - С. 3-11
 2. Любашиц, В. Я. Государственная власть: понятие, особенности и виды [Текст] / В. Я. Любашиц // Известия Высших учебных заведений. Правоведение. - 2002. - 6. - С. 224-238
 3. Скакун, О. Ф. Теорія держави і права ( Енциклопедичний курс) [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. - Х. : Еспада, 2006. - 776 с. –
 4. Гармоза, П. В.Власть как категория юридической науки [Текст] / П. В. Гармоза // Государство и право. - 2008. - 5. - С. 82-85
 5. Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії: Монографія / М.А. Бойчук; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во, 2007. – 211 с.
 6. Колодій, А.М. , Копєйчиков, В.В. Загальна теорія держави та права [Текст]: навчальний посібник / Ред. В.В. Копєйчиков. – К.: Юрінком Інтер, 1997. - 320с. 
 7. Герасіна, Л. М. Інституційна природа державної влади та система її політико-правових інститутів [Текст] / Л. М. Герасіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 5. - Х. : Право / редкол. Ю. П. Битяк [та ін.] , 2003. - С. 3-16
 8. Дмитриев, Ю. А.Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества [Текст] / Ю. А. Дмитриев // Государство и право. - 1994. - 7. - С. 28-34
 9. Сухонос В.В. Теорія держави і права [Текст]: Навчальний посібник. – Суми.: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 10. Иванников, И. А. Государственная власть, политика и право [Текст] / И. А. Иванников // Правовая политика и правовая жизнь. - 2002. - 1. - С. 63-72
 11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права[Текст]: Підручник / Пер. з рос. — Харків.: Консум, 2001. — 656 с.
 12. Баев, В. Г. Власть как юридическая категория: интерпретация власти в правовой науке [Текст] / В. Г. Баев, О. А. Пугина // Российская юстиция. - 2012. - N 2. - С. 41-42
 13. Чиркин, В. Е. Политическая и государственная власть [Текст] / В. Е. Чиркин // Советское государство и право. - 1988. - 1. - С. 21-30
 14. Ладиченко, В. Системні параметри державної влади [Текст] / В. Ладиченко // Юридична Україна. - 2007. - 8. - С. 4-9
 15. Фрицький, О.Державна влада в Україні як конституційно-правовий інститут [Текст] / О. Фрицький, І. Солов'єва // Вісник Академії правових наук України. 1998р. №1(12). - Х. : Право / голов. ред.: В. Я. Тацій, прав. наук України Акад., 1998. - С. 34-41
 16. Сухонос, В. Здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти) [Текст] / В. Сухонос // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - 2. - С. 3-6
 17. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук