Теорія держави та права

Курсова Державна та політична система суспільства (Код: 15133)

Опис

Курсова робота Державна та політична система суспільства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
 Розділ І. Сутність, структура та функції політичної системи
 1.1. Поняття та структура політичної системи суспільства
 1.2. Функції політичної системи
 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика держави як елементу політичної системи суспільства
 2.1 Держава та об’єднання громадян
 2.2. Держава і місцеве самоврядування
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
 
Актуальність теми. ....
Визначення такої категорії як «політична система суспільства» займається сучасна політологія і набирає обертів поглиблена увага з точки зору сучасної теорії держави і права, але об’єктивно можна зазначити про те, що вона посідає вагоме місце серед зазначених дисциплін. Поряд з цим її важливість відображається не тільки у суто теоретичному значенні, але і особливо завдяки властивості реалізації на практиці....
Об’єктом дослідження даної роботи ....
Предметом дослідження курсової роботи є ....
Мета даної роботи полягає у дослідженні ....
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
.....
При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті. Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка як вітчизняних, так й іноземних учених-правників, наприклад, Ю. Авер’янов, С. Андрєєв, Р. Балабан, В. Бебик, П. Горбатенко, О. Демидов, В. Журавський, І. Курас, М. Кельман, А. Мазіна, О. Мурашин, В. Погорілко,  Л. Селезньова, О. Скрипнюк, А. Француз, П. Шляхтун, А. Юсов та інші.
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних літературних джерел.
 
 
Розділ І.
Сутність, структура та функції політичної системи
 • Поняття та структура політичної системи суспільства
Держава – це організація політичної влади, і, як організація політична, вона є одним із компонентів всієї сукупності політичних відносин й інституцій, які виникають і функціонують у суспільстві і складають політичну систему суспільства.  Політична система суспільства – це система політичних явищ, які існують у соціально неоднорідному суспільстві [4, c. 90].....
....
Розгляд такого складного питання і явища як політична система суспільства слід почати з тлумачення поняття «система». В перекладі з грецької термін «система» означає ціле, що складається з частин. Тобто система є цілісне, порядкове багатство елементів, взаємодія яких породжує нову якість, не притаманну її частинам [10, c. 145]....
.... На відміну від інших систем – економічних, соціальних, духовних – політичну систему характеризує ряд рис:
….
....
Кельман М. та Мурашин О. вважають, що «політична система» - це інтегрована сукупність державних і недержавних соціальних інститутів, які здійснюють влaду, управління справами суспільства, регулюють взаємовідносини між громадянами, соціальними групами, націями, державами, що забезпечують стабільність суспільства, певний соціальний порядок [10, с. 145]. ...
...У визначенні Шляхтуна П. політична система – це інтегрована сукупність політичних інститутів, що здійснює владне керівництво та управління суспільством [18, с. 236]. ...
...
На сьогодні існує велика кількість різних запропонованих визначень того, що слід розуміти під політичною системою і вище зазначений перелік не є вичерпним. Притаманним для кожного з представлених понять є їх направленість на об’єднання державних і недержавних соціальних інститутів з метою управління, забезпечення розвитку, функціонування суспільства здійснюючи свої завдання в межах та у відповідності до законодавства [14, c. 87]....
....
Структура політичної системи суспільства в цілому має забезпечувати не тільки стабільність кожної з підсистем, а й стабільність їх взаємодії. Структура політичної системи утворюється з принципів та способів організації її підсистем та принципів і способів їх взаємодії. Головним завданням, яке ставиться перед політичною структурою є сприяння функціонуванню політичної системи [17, с. 140]...
....
А. Мазіна вважає, що елементами політичної системи, тобто її складовими, є: ...
... [13, с. 60].
….
 • Функції політичної системи
....
Функції політичної системи з точки зору І.В. Гладуняк головним чином полягають у:
- об’єднанні та політичній інтеграції всіх елементів суспільства;
- визначенні пріоритетних цілей та завдань розвитку суспільства;
- забезпеченні відповідності політичного життя офіційно встановленим політичним і правовим нормам;
- захисті інтересів суспільства і його безпеки в міждержавних відносинах [7, c. 25]. ...
Власний перелік функцій видає А. Юсов, ними є:
..... [19, c. 115].
...В. Погорілко  розрізняє функції політичної системи суспільства за суб’єктами діяльності, які поділяються на загальні функції і функції її складових: функції держави, політичних партій, суб’єктів місцевого самоврядування тощо [15, c. 9]. ...
....
Отже політична система суспільства покликана виконувати такі функції:...
- формування цілей та завдань суспільства;
.... [9, c. 75].
Вивчення функцій допомагає більш повно та ґрунтовно розкрити сутність політичної системи суспільства, і кожна функція має своє призначення і повинна спрямовувати свою діяльність на поліпшення політичного життя суспільства [14, c. 90].
  
Розділ ІІ.
Загальнотеоретична характеристика держави як елементу політичної системи суспільства
2.1 Держава та обєднання громадян
 ..
Взаємини держави та об’єднань громадян регулюються законом, і в першу чергу, нормами Конституції України. При цьому зберігається внутрішня самостійність громадських організацій, їхня відносна незалежність у вирішенні актуальних питань на основі взаємного визнання політичного плюралізму, принципів самоврядування та самодіяльності. Держава не втручається в діяльність офіційно зареєстрованих об'єднань, якщо вони не порушують законів [11, c. 60]....
....
Специфічними різновидами об’єднань громадян є релігійні організації та професійні спілки, створення і діяльність яких окремо регулюються законом. У зарубіжних країнах існують такі види об’єднань громадян як громадські рухи та громадські ініціативи [11, c. 60]....
....
Громадські організації діють у рамках правового режиму, встановленому державою. Якщо держава – це суверенна політична організація всього народу, то партії, інші громадські організації – лише учасники здійснення політичної влади. Вони виражають волю своїх членів, груп людей, певних верств суспільства, діють у рамках закону і не мають державно-владних повноважень [16, c. 74]....
...За чинним в Україні законодавством її громадяни мають право на свободу об’єднання. Вони можуть об’єднуватися для здійснення чи захисту своїх прав і свобод, задоволення економічних, політичних, соціальних, культурних та інших інтересів. Їхні права не можуть ніким і нічим обмежуватися, крім випадків, передбачених законами [8, c. 86]....
....
Отже, об’єднання громадян в....
 
2.2. Держава і місцеве самоврядування 
....
Конституція України, не вважаючи органи місцевого самоврядування складовими частинами державного механізму, залишає питання про їх відповідальність щодо реалізації прав і свобод громадян відкритим. Згідно зі ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування [1]. ...
....
Тобто Конституція України встановлює відповідальність держави в особі всіх органів, що входять до її механізму, за стан реалізації прав і свобод громадян, але такої відповідальності органів місцевого самоврядування не встановлює [12, c. 17]. ....
....
Воно є самостійною недержавною формою народовладдя на місцях, інакше кажучи, це влада місцевої територіальної громади. Органи місцевого самоврядування автономні, тобто не підпорядковані ні одне одному, ні державі [11, c. 61]....
Ознаки місцевого самоврядування:
 1. Місцеве самоврядування займає особливе місце в механізмі управління суспільством і державою, виступаючи специфічною формою публічної влади, яка не є складовою частиною механізму державної влади.
.... [18].
Основними рисами місцевого самоврядування в Україні є: ...
....
Громадська теорія і практика місцевого самоврядування базується на незалежності органів місцевого самоврядування від держави. Виборні органи місцевого самоврядування є самостійними щодо центральної влади і утворюють систему місцевого самоврядування (муніципальну систему). Місцеве самоврядування включає як виборні органи, так і адміністративні служби, що перебувають у їхньому віданні. Ці служби називаються комунальною (муніципальною) адміністрацією й утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету [11, c. 63]....
….
  
Висновки
 
Підводячи підсумки, можна сказати що мета і завдання, які ставились досягнуто, і можна зробити такі висновки, що політична система суспільства – це цілісна, інтегрована сукупність політичних суб’єктів, структур і відносин, що виражає інтереси різних соціальних спільнот та забезпечує реалізацію загальнозначущих цілей....
...Поняття «політична система» допомагає зафіксувати весь комплекс явищ і процесів політичного життя суспільства в рамках визначеного історичного простору і часу, відбити в узагальненому вигляді її зміст, динамічні, структурні і функціональні параметри. ...

Література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 2. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (з останніми змінами).
 3. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI.
 4. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Т.Г. Андрусяк. – Львів: Фонд «Право для України», 2001.
 5. Бєляєва М.В. Політична система суспільства як основа функціонування держави в політичній сфері // Актуальні проблеми політики. – Одеса. – 2006. – Вип. 29.
 6. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Київ: МАУП, 2003.
 7. Гладуняк В.І. Правові проблеми формування політичної системи в Україні на сучасному етапі: дис…к.ю.н. 12.00.13 / Одеська національна юридична академія. – О., 2001.
 8. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К., 2000.
 9. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008.
 10. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права: Підручник «Новий світ-2000». – Львів, 2003.
 11. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. – X.: ТОВ «Одіссей», 2008.
 12. Крупчан О.Д. Держава, органи місцевого самоврядування: реалізація прав і свобод громадян / О.Д. Крупчан // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 2. -Х.: Право, 2002.
 13. Мазіна А.В. Політична система як наукова категорія та суспільно-політичний феномен // Стратегічні пріоритети: науковий аналітичний щоквартальник / Національний ін-тут стратегічного дослідження. – Київ. – 2007. – № 4(5).
 14. Назаренко О. Політична система суспільства: сутність, основні риси, функції // Вісник Київського національного у-ту ім. Т.Шевченка. Юридичні науки. – 2012. - № 94
 15. Погорілко В.Ф. Політична система України і проблеми її реформування // Вісник Запорізький держ. ун-т. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2004.
 16. Скакун О.Ф. Теорія права і держави Київ: Правова єдність, 2010.
 17. Француз А.Й. Співвідношення понять «політична система» та «політична структура» (правовий аспект) // Держава і право. – Київ. – 2004. – Вип. 25.
 18. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – Київ: Либідь, 2002.
 19. Юсов А.В. Політична система сучасного суспільства: поняття, структура, функції // Держава і право: збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ. – 2008. – Вип. 41.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук