Теорія держави та права

Курсова Держава та політична система суспільства (Код: 15134)

Опис

Готова курсова робота Держава та політична система суспільства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
Розділ І. Загальна характеристика політичної системи суспільства
1.1. Теорії політичної системи
1.2. Характеристика елементів політичної системи суспільства
1.3. Функції політичної системи суспільства
1.4. Типи політичних систем
Розділ ІІ. Держава як елемент політичної системи суспільства
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. ...
У сучасних умовах, коли змінюється загальне розуміння сутності і призначення держави, вбачається надзвичайно актуальним вивчення законів та закономірностей взаємовпливу політичної системи і держави. їх знання забезпечить можливість визначити актуальні способи і механізми попередження революційних процесів, соціальної напруги, змін політичних режимів, нейтралізувати негативні тенденції в розвитку суспільства….
...З’ясування проблеми походження держави як політичного інституту має актуальне значення, оскільки у процесі її виникнення виявляються її головні функції та специфіка. Знаючи обставини, які обумовили появу держави, стає можливим прогнозувати зміни її функцій, структур, і розвитку. Актуальність з’ясування цього питання полягає ще й в тому, що процес утворення держав ще не закінчився….
….
Загальнотеоретичним проблемам місця і ролі держави у політичній системі суспільства присвячені праці Є. В. Білозьорова, С. П. Коталейчука, М. М. Острянко, О. Ф. Скакун та ін. проблема співвідношення політичної влади і держави висвітлена В. Б. Ковальчуком, А. В. Панчишиним, О. В. Скрипнюк, а місце та роль органів внутрішніх справ у реалізації політичної функції держави вивчені Т. Ю. Дашо, Ю. О. Загуменною, Т. П. Мінкою та іншими….
Мета роботи - ….
Завдання роботи: ….
Об’єкт дослідження – …..
Предмет дослідження – …..
Методи дослідження. У процесі роботи було поєднано використання загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження……. 
 
РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика політичної системи суспільства
 1. Теорії політичної системи
Термін політична система з'явився в політичному лексиконі в 50-60-х роках XX ст. Як науковий термін, поняття „система” вводить в біологію Берталанфі в 20-х роках для позначення процесу обміну клітини з зовнішнім середовищем. В його інтерпретації система представляє собою сукупність взаємопов'язаних елементів, при цьому зміна навіть одного з них призводить до зміни в цілій системі [24, c. 342]….
….
Засновником системного підходу в політичній науці є американський вчений Істон. В його розумінні, політична система представляє собою механізм формування і функціонування влади в суспільстві з приводу розподілу ресурсів і цінностей. Істон розглядає політичну систему: 1) як відносно самостійну сферу суспільства, мета якої розподіл ресурсів; 2) як частину більшого за обсягом поняття — суспільство. Її завдання реагувати на імпульси, які подаються ззовні, запобігати конфліктам, які виникають через розподіл ресурсів між індивідами і групами. За Істоном політична система є цілісною множиною багатьох елементів, кожен з яких складається з простіших явищ і процесів [13, c. 211-213]….
...
Функціональний підхід. ….
Політична система — це цілісна,….
 • Характеристика елементів політичної системи суспільства….
- об'єднання громадян - це добровільні громадські формування, створені на основі єдності інтересів їх членів для спільної реалізації та захисту своїх прав і свобод. У сучасних демократичних державах, до яких належить і Україна, створюється і функціонує значна кількість об'єднань громадян. Порядок утворення і функціонування об'єднань громадян регулюється Законом України "Про об'єднання громадян" [6, c. 187]….
Розрізняють такі види об'єднань громадян:
 1. за соціальною спрямованістю: прогресивні, консервативні, реакційні [7, c. 298].
 1. Політичні принципи та норми, під якими розуміють основоположні ідеї та конкретні правила, що регулюють політичні відносини між народами, націями, соціальними групами, партіями та іншими учасниками політичних відносин. Складовими політичних норм є відповідні норми права, норми політичних партій і громадських організації (корпоративні норми), політичні звичаї і традиції, політичні принципи, моральні норми політичного життя [13, c. 453]….
...
Політична ідеологія - це систематизований вираз поглядів держави, соціальних прошарків і груп, усього населення країни на політичну організацію суспільства, форму держави, відносини між різними політичними суб'єктами, їх роль у житті суспільства, відносини з іншими державами і націями. Складовими політичної ідеології є відповідні ідеї, теорії, концепції, доктрини тощо [24, c. 368]….
...
На основі викладеного можна дійти висновку ….
 • Функції політичної системи суспільства
...
В теорії систем будь-яка дія, що спрямована на забезпечення життєздатності системи, на підтримку її в рівновазі, вважається функцією. Відповідно ж, дії, які спричиняють руйнування стабільності, організованості та зв’язків у системі, розуміють як дисфункції [20, c. 43]….
...
регулятивну функцію, яка полягає перш за все в легітимації політики, тобто у забезпеченні громадського визнання влади та її політичного курсу, в поясненні й виправданні політичних рішень, діяльності політичних інститутів, їх оновленні. Дана функція знаходить своє виявлення також у забезпеченні добровільної та свідомої політичної участі громадян, або у виправданні найчастіше через право використання легітимної сили й інших засобів примусу, якими влада володіє [20, c. 54]….
...
Життєздатність системи забезпечується також її здібністю до адаптації в навколишньому середовищі, й можливостями вдосконалення, що витікають з цього. Функція адаптації, зокрема, реалізується через політичне рекрутування /лідерів, еліт/, тобто добір і підготовку суб’єктів влади, які здатні винаходити найефективніші шляхи політичного розвитку [21, c. 342]….
...
Управлінські дії політичної системи відбивають сутність функції регулювання і контролю, адже вона здійснює свій вплив на суспільство завдяки координації поведінки груп та індивідів. Дана функція реалізується через легалізацію та нормативізацію політичного життя, а також шляхом застосування санкцій адміністративної та іншої юридичної відповідальності й неюридичного контролю щодо порушників норм і правил політичної поведінки особи, групи [19, c. 432]….
….
 • Типи політичних систем
Політичні системи можна класифікувати, застосовуючи певну типологію.
….
 1. за характером взаємодії з зовнішнім середовищем:
 • відкриті системи;
 • закриті системи [18, c. 329]….
 • доіндустріальні та частково індустріальні передбачають поєднання різних політичних культур і відсутність чіткого розподілу владних повноважень;
 • тоталітарну з гомогенною політичною культурою, що визначається відсутністю плюралізму і можливості реалізації власного інтересу [19 c. 468].
     Закономірності існування політичної системи…..
  ….
Усі типології є умовними. Насправді не існує “чистого” типу політичних систем, оскільки всі вони, насамперед, є результатом свідомих зусиль людей, що живуть у певний час і в певному місці. До того ж політична система суспільства — своєрідне утворення, особливості якого визначаються історичними, економічними, культурними та іншими умовами….
 
РОЗДІЛ 2
Держава як елемент політичної системи суспільства
 
...
...
Питання  про  поняття  держави  є  доволі  складним  і  далеко  не  ординарним.  Це обумовлено  як  складністю  і  багатогранністю  самої  держави  як  явища,  так  і різноманітним сприйняттям вченими одних і тих саме державно-правових явищ. Крім цього,  як  справедливо  підкреслював  відомий  австрійський  юрист  Г. Кельзен, "труднощі  у  визначенні  поняття  "держава"  поглиблюються  ще  й  тим,  що  даним терміном здебільшого позначаються різноманітні предмети і явища" [1, с. 181]….
...Поняття  "держава"  має  неоднаковий  зміст  у  різних  філософських,  правових, соціологічних,  політологічних  теоріях.  Так,  Аристотель  розумів  державу  як об'єднання вільних громадян для здійснення управління справами суспільства. Саме через державу, на його думку, реалізується в людях природний потяг до спілкування. ...
….
Представники  класової  теорії  держави  К. Маркс  і  Ф. Енгельс  наголошували  на класовій сутності державної влади. Держава, на їх думку, це комітет, який управляє загальними справами всього класу буржуазії….
...Прихильники  юридичного  позитивізму  (К. Гербер  і  П. Лабанд  в  Німеччині, А. Дайсі  в  Англії,  А. Есмен  у  Франції)  розглядали  державу  виключно  як  правову конструкцію.  В  цих  концепціях  держава  трактувалась  як  "правова  форма  для сукупного  життя  народу",  "верховна  юридична  особа",  "юридична  організація народу", "юридичне уособлення нації" [5, c. 325]….
….
Таким  чином,  держава  –….
 
ВИСНОВКИ
 
Держава — це організація політичної влади, і, як організація політична, вона є одним із компонентів всієї сукупності політичних відносин й інституцій, які виникають і функціонують у суспільстві і складають політичну систему суспільства. ….
….Політична система суспільства —це цілісна, впорядкована сукупність політичних інститутів, політичних відносин, процесів,….

Література

 1. Білозьоров Є. В. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; ред.: Є. О. Гіда; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 258 с.
 2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копейчикова. –– К. –– Юрінком Інтер. –– 1998. –– 320 с.
 3. Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі / В. Ковальчук // Право України. - 2010. - № 7. -  С. 59-70.
 4. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012. - [Електронний ресурс].- [Режим доступу]: http://zakonrada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 5. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К. КНТ, 2011. - 560 с.
 6. Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. –– третє видання, змін. і доповн. –– Тернопіль: Карт-Бланш. –– 2002. –– 247 с.
 7. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: монографія / В. Б. Ковальчук; Ред.: О. В Скрипнюк. - К.: Логос, 2011. - 389 с.
 8. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. –– М. –-2005. –– 265 с.
 9. Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник. –– М. –– Проспект. ––2005. –– 321 с.
 10. Оксамытный В. В. Теория государства и права: Учебник. –– М. –– Омега-Л. –– 2005.
 11. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навчальний посібник. –– К.: Юрінком Інтер. –– 2001. –– 176 с.
 12. Панчишин А. В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення / А. В. Панчишин // Держава і право. - Випуск №52. - 2011. - С. 79-85.
 13. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: монографія: у 2 т. Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку / О. В. Скрипнюк, В. В. Медведчук, О. В. Петришин, В. П. Тихий, О. Д. Крупчан, К. А. Бабенко, Р. Ф. Гринюк, І. В. Гладуняк, Д. Є. Прокопов, О. В. Пушкіна; Нац. акад. прав. наук України. - К.: Логос, 2010. - 691 с.
 14. Політологія / Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М.І. Хильки та ін.; За ред. Ф. М. Кирилюка. –– К.:Здоровя. –– 2004. –– 776 с.
 15. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 16. Політологія: навч. посіб. / О. С. Поліщук, О. А. Кенц. - Хмельницький, 2011. - 571 с.
 17. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. – К.: Ун-т “Україна”, 2013. – 197 с.
 18. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. –– Х.: Консум. –– 2006. –– 656 с.
 20. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Упоряд. Л. М. Шестопалова. –– К.: Прецедент. –– 2006. –– 197 с.
 21. Теорія держави і права: Підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомир, В. С. Ковалевський; За ред. С. Л. Лисенкова. –– К.: Юрінком Інтер. –– 2005. –– 448 с.
 22. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 23. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К., 2012. – 255 с.
 24. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. –– К.: Либідь. –– 2002. –– 576 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук