Теорія держави та права

Курсова Держава право і глобальні проблеми людства (Код: 14073)

Опис

Курсова робота Держава право і глобальні проблеми людства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 27

План

Вступ
1. Сутність та причини глобальних проблем людства.
2. Держава, право та екологічні проблеми
3. Проблеми розвитку та становлення правової держави
4. Держава, права та проблеми міжнародного спілкування
5. Держава, право та демографічні проблеми
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми.
Глобальні проблеми сучасності — сукупність проблем, що постали перед людством у другій половині XX ст. і вимагають негайного вирішення. ......
Виникнення глобальних проблем безпосередньо пов’язано з конкретними умовами життєдіяльності суспільства, рівнем розвитку соціально-економічного середовища, в якому реалізується та чи інша сфера діяльності людей........
Усе це зумовлює необхідність докладної характеристики глобальних проблем сучасності. ................
Предметом дослідження являється взаємозв'язок ..............
Об'єктом дослідження виступають правові відносини, які ...........
Метою роботи є дослідити ключові аспекти, розкрити суть ...........
Виходячи з поставленої мети, були встановлені наступні завдання:..........
Методи дослідження. Для повного дослідження та розкриття питання використовувались ...........
Структура роботи.
Курсова робота складається з вступу, п'яти розділів, висновку. Загальна кількість сторінок - 27
 
 
 1. Сутність та причини глобальних проблем людства.
Глобальні проблеми, які постали перед народами різних країн, виникли в різних сферах життєдіяльності людей. В одному випадку мова йде про ті чи інші сторони розвитку продуктивних сил, стан і якість навколишнього середовища, в іншому — про кардинальні питання зовнішньої і внутрішньої політики, в третьому — про стосунки людини і суспільства тощо. Глобальні проблеми загострились настільки, що без них неможливо нині скласти реалістичне уявлення про сучасні тенденції суспільного розвитку, про майбутнє людства.[1]...........
... Нерозв’язаність цих проблем створює загрозу для майбутнього людства, перешкоджає прогресу суспільства.[2] .........
Вчені виділяють два основні джерела виникнення глобальних проблем сучасності:............
 
 2. Держава, право та екологічні проблеми.
Проблема охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки є центральною серед усіх проблем, з якими зіткнулося людство в XX ст. і які визнані глобальними. Це обумовлено тим, що всі інші проблеми, від яких залежить саме існування людини, так чи інакше пов'язані з екологією....
Людина, за висловом одного з найбільших мислителів сучасності В.І.Вернадського, стала «могутньою геологічною силою», і цією силою, своєю технічною міццю люди нерідко користуються досить нерозумно, завдаючи непоправної шкоди природі, який вона вже не в змозі заповнювати.[3] .......
 
3. Проблеми розвитку та становлення правової держави.
До глобальних проблем людства слід також віднести проблему побудови правової держави. .........
 
4. Держава, права та проблеми міжнародного спілкування
....Оптимізація самого процесу спілкування народів світу - це одна з глобальних проблем людства. В її вирішенні першорядна роль відводиться процедурним нормам і самим процедурам мирного вирішення конфліктів, узгодження зусиль по спільному досягненню соціально корисних цілей.[4]...........
.........У XX ст. глибокі протиріччя між ворогуючими військово-політичними угрупованнями призвели до двох світових війн і незліченних локальних конфліктів.........
 
5. Держава, право та демографічні проблеми
Проблеми народонаселення є невід'ємною частиною глобальних проблем сучасності, до складу яких входять також проблеми війни і миру, зростаючого розриву в рівнях економічного розвитку країн різного типу, забруднення довкілля, забезпечення продовольством населення Землі, водних, сировинних і енергетичних ресурсів, боротьби з міжнародним тероризмом і організованою злочинністю.[5].......
 
Висновок
Отже, розглянувши тему можна дійти висновку, що глобальні проблеми людства це – комплекс проблем які вийшли за межі окремих держав і зачіпають інтереси всього людства. Їх перетворення з національних на глобальні зумовлено посиленням взаємозалежності, цілісності та єдності людства, основою якого є глобальні закономірності розвитку науки, техніки, інформації, планетарний характер людської діяльності тощо. ........

Література

 1. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. — К.: МАУП, 2004. — 144 с
 2. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002 — 247 с.
 3. Політологія для вчителя : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ / К. О. Ващенко; заг. ред.: К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко. - К. : Вид-во ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 406 с.
 4. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001 — с. 520
 5. Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша.— 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 384 с.
 6. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с.
 7. Прутков К. Вирішення глобальних екологічних проблем: Наукова стаття, - 2011, с. 46-48
 8. Теорія держави і права: Курс лекцій/Під ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. - 2-ге вид., Перероб. і доп. М., МАУП, 2001. - с. 401.
 9. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. – К.: Либідь, 2006. – 712 с
 10. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 11. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
 12. Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 358с.
 13. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. З 14 Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 14. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 15. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук