Теорія держави та права

Курсова Держава поняття та особливості сучасного розуміння (Код: 14071)

Опис

Курсова робота  Держава поняття та особливості сучасного розуміння на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 31

План

Вступ
1. Основні сучасні теорії держави
2. Поняття та ознаки держави
3. Державний суверенітет та суверенні права. Державний суверенітет в умовах глобалізації
4. Статус наддержавних утворень на прикладі Європейського Союзу
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Питання про поняття і сучасне розуміння сутності держави завжди було і залишається в центрі уваги філософів і юристів усіх країн і народів. ...............
.............Тому не тільки виправдано, але і життєво необхідно розглянути питання про особливості сучасного розуміння держави, і його подальше поглиблене дослідження з урахуванням історичного розвитку, нових підходів і висновків науки...........................
Об'єктом дослідження виступає держава як найвища форма організації суспільства, яка забезпечує захист та погодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території..............
Предметом дослідження в курсовій роботі .........................
Метою даної курсової роботи є ................
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:.....................
Методи дослідження. Для реалізації мети і завдань в даній курсовій роботі використовувалися такі наукові методи дослідження, ..
 
1. Основні сучасні теорії держави
.........На відміну від більш ранніх концепцій держави, що виникали у класово диференційованому суспільстві, а тому у тій чи іншій мірі розглядали державу з класових позицій, як ту чи  іншу  форму  класового  панування  в  суспільстві,  сучасні концепції держави  створюються  в  нових,  сучасних умовах. Формування  в  багатьох  країнах  основ  громадянського  суспільства приводить до утвердження нових типів економічних  та  інших  відносин,  до  принципових  змін  у  соціально-класовій структурі суспільства і формування на цих основах нового політичного й державно-правового мислення, що виходить з  пріоритету загальнолюдських цінностей.  Це зумовило  те,  що  більшість  сучасних  концепцій  держави  вже здебільшого вбачають у ній специфічний механізм забезпечення цілісності  суспільства та вирішення загальних справ, інструмент досягнення соціального компромісу.[1]...................
Основні найважливіші концепції розуміння сучасної держави:
1) Теорія еліт. Її основоположниками були В. Парето, Г. Моска, Д. Сартори, Х. Лассуел, Т. Дал, Х. Ортега-і-Гассет та ін. Суть даної теорії полягає в тому, що народ не здатний управляти державою і тому управління здійснюється верхівкою суспільства – його елітою. Принцип  формування  еліт  різноманітний: здібності, досвід, освіта, походження  тощо. При  цьому  поповнення  еліт  можливо  за  рахунок  найбільш здібних представників мас, однак демократію елітарна теорія розглядає як утопію чи міраж, гонячись  за  яким  некомпетентні  маси  населення  стають  інструментом  в руках  демагогів  і  прокладають  шляхи  до  диктатур: соціалізму  чи  фашизму. Саме тому  Г. Моска  пов’язував  свободу  людства  не  з  демократією, а  з  компетентною правлячою елітою.[2]......................................................
Отже, в теорії держави і права нема єдиної думки щодо закономірностей виникнення держави. .....................
 
2.Поняття та ознаки держави
Протягом багатьох століть ідея держави цікавила мільйони людей. Вони хотіли зрозуміти, що таке держава, як і для чого вона створена. І сьогодні тривають широкі дискусії з питань виникнення і сутності держави, визначення межі її втручання у приватне й суспільне життя та багато інших аспектів, пов'язаних з цим суспільним інститутом. Особливий інтерес викликали і викликають основні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави у вчених-юристів.[3] ..............................
..........3) Держава - це суверенна, політико-територіальна організація суспільства, що наділена владою, яку здійснює державний апарат на основі юридичних норм та забезпечує захист і узгодження суспільних, групових та індивідуальних інтересів при необхідності, опорі, застосовуючи примус (проф. О. Скакун).[4].....................
..........Таким чином, держава — це політична організація суспільства, що забезпечує його єдність і цілісність, здійснює за допомогою апарату державної влади управління справами суспільства, реалізує суверенну публічну владу, що надає праву загальнообов'язкового значення, гарантує права і свободи людини і громадянина, законність і правопорядок. ...............................
До основних ознак держави слід віднести наступні:
1) Територія.  Держава має свою територію, окреслену кордонами. Територія — матеріальна основа існування держави. Сама територія не породжує держави. Вона лише створює простір, у межах якого держава простирає свою владу на населення, що мешкає тут.[5].....
 
3. Державний суверенітет та суверенні права. Державний суверенітет в умовах глобалізації
Поняття “державний суверенітет” виникло у процесі переходу від феодалізму до капіталізму, коли треба було відокремити державну владу від церковної і надати їй винятково монопольного значення. Нині суверенітет — обов’язкова ознака держави.
Суверенітет (франц. souverainete, первісно — вершина, верховна влада, від лат. superus — верхній) означає, що державна влада єдина в межах своєї території, не залежить від інших влад усередині суспільства і має незалежність у вирішенні питань внутрішньої і зовнішньої політики.[6]......
 
4. Статус наддержавних утворень на прикладі Європейського Союзу
.........Від форми територіального устрою держави варто відрізняти наддержавні об’єднання (утворення). В першому випадку йдеться про адміністративно-територіальну будову лише однієї держави, а в другому — про форми об’єднання кількох різних держав. Необхідність такого розмежування пояснюється тим, що, наприклад, неможливо зіставляти Україну як державу з унітарною формою державного устрою та Європейський Союз — наддержавне об’єднання, що складається з багатьох різних за своїм територіальним устроєм держав.........................
.........4) Протекторат означає такий правовий союз між державами, за якого одна держава надає зовнішньополітичну і військову допомогу іншій, залежній від неї державі. У внутрішній політиці остання має певну самостійність. Протекторат можливий на початковому етапі відносин між колишніми колоніями і їхньою метрополією................
...Наведене свідчить про те, що ЄС є об’єднанням особливого характеру, в якому суверенітет його держав-членів суттєво обмежений, а його правова природа носить змішаний, комплексний характер......
Праву, що склалось і функціонує в межах ЄС, також притаманна низка особливостей. ...............................
 
Висновок
Отже, історія  та  сьогодення  державно-правової  і  політичної думки  характеризується  багатоманіттям  концепцій  держави,  тобто  роз’яснень  сутності  й  соціального  призначення держави,  спроб  роз’яснити  що  собою  являє  держава та які завдання  вона покликана  вирішувати  у  суспільстві. ....
Основними найважливішими концепціями розуміння сучасної держави є теорія еліт прибічники якої, вважають, що народні маси не здатні здійснювати владу, управляти суспільними справами, ця функція покладається на еліту, еліта розглядається як меншість суспільства, що являє собою привілейовану групу, наділену особливими психологічними, розумовими, соціальними і політичними якостями, яка безпосередньо бере участь у використанні державної влади або активно впливає на її здійснення; .................

Література

 1. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 225 с
 2. Байтин М. И. О понятии государства // Правоведение. – 2002. – № 3 (242). – с. 4-16.
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 4. Колодій А.М., В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 5. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 568 с
 6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 7. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 8. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 9. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — с. 424
 10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 289 с.
 11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 652 с.
 12. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави та права: Академічний курс: Підручник./ Юрінком Інтер. - К., - 2006 р. - с. 375
 13. Історія вчень про право і державу : Навчальний посібник / Демиденко Г. Г. - Харків: Консум, 2004.- 432 c.
 14. Стрельцова О. До питання про юридичну природу Європейського Союзу та його правової системи // Юридичний журнал. - 2013. - с. 2-15
 15. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / [Под ред. С. Ю. Кашкина]. – М.: Юрайт, 2010. – 1119 с.

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук