Теорія держави та права

Курсова Держава і політична система суспільства (Код: 15135)

Опис

Готова курсова робота Держава і політична система суспільства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

План

ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика політичної системи суспільства
1.1. Поняття та структура політичної системи суспільства
1.2. Функції політичної системи суспільства
Розділ 2. Складові елементи політичної системи суспільства та їх вплив на органи держави
2.1. Складові елементи політичної системи
2.2. Правове регулювання політичної діяльності
Розділ 3. Місце і роль держави в політичній системі суспільства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. ....
Основним інститутом політичної системи, формою політичної організації суспільства є держава. Держава є основним знаряддям влади, носієм суверенітету, вона представляє все суспільство, його інтереси як усередині країни, так і в зовнішніх зносинах, захищає права і свободи людини. ...
Мета і завдання дослідження. Мета курсової роботи полягає в ….
Виходячи з зазначеної мети, у роботі зроблено спробу вирішити ряд завдань:...
- ....
Об’єктом дослідження є ........
Предмет дослідження – .........
Методи дослідження.....
Дане дослідження ґрунтується на опрацюванні наявного законодавчого матеріалу, праць провідних вчених теоретиків та практичних працівників в галузі міжнародних відносин та економіки, таких як: Поколодна М. М., Полчанінова І. Л., Володін А. В., Гудков В. А., Міротін Л. Б., Троїцький Н. А., Мірошко В. М., Кредисов А. І., Березовенко С. Н., Волошин В. В., Кірєєв А. П. та інших....
Структурно курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, підрозділів, висновків та завершується списком використаної літератури. Повний обсяг роботи складає 32 сторінки...
 
Розділ 1. Загальна характеристика політичної системи суспільства
1.2. Поняття та структура політичної системи суспільства
….
Поняття політичної системи в юридичній літературі визначається по-різному, але всі точки зору з цього приводу можна звести до двох основних напрямів: широке і вузьке розуміння політичної системи як суспільного явища. Вузьке розуміння політичної системи зводиться до визначення політичної системи виключно як сукупності суб'єктів, що беруть участь у реалізації політичної влади, тобто в управлінні справами суспільства..... [9, с. 707].
....При системному вивченні цих компонентів ми можемо зробити висновок, що вони передбачають існування і функціонування п'яти основних аспектів політичної системи: 1) інституціональної (організації, установи); 2) регулятивної (норми та принципи); 3) функціональної (політичні функції, політичний процес та режим); 4) ідеологічної (політичні погляди, політична свідомість та культура); 5) комунікативної (зв'язки, що об'єднують зазначені компоненти політичної системи) [17, с. 221]....
....
Держава функціонує як елемент політичної системи суспільства в особі своїх органів та їх посадових осіб. Центральна роль у політичній системі належить державі. Саме вона забезпечує політичну організованість суспільства, надаючи політичній системі цілісності і стійкості, орієнтуючи її на найважливіші суспільні цілі [5, с. 302]....
….
Важливий структурний компонент політичної системи суспільства складає її регулятивна (або нормативна) підсистема . Цю підсистему утворює сукупність політичних норм, за допомогою яких здійснюється регулювання політичних відносин. Політичні принципи та норми, під якими розуміють основоположні ідеї та конкретні правила, що регулюють політичні відносини між народами, націями, соціальними групами, партіями та іншими учасниками політичних відносин. Складниками політичних норм є відповідні норми права, норми політичних партій і громадських організацій (корпоративні норми), політичні звичаї і традиції, політичні принципи, моральні норми політичного життя [7, с. 347]....
....
Для забезпечення цілісності та єдності суспільства, стабільності політичної системи необхідно, щоб вона, враховуючи інтереси всіх учасників суспільного життя та суперечності, які між ними виникають, намагалася найоптимальніше узгодити інтереси, координувала зусилля наявних у суспільстві соціальних спільностей та їхніх організацій. Політична система покликана інтегрувати різноманітні суспільні інтереси і таким чином забезпечити цілісність і єдність суспільства, його мобілізацію на досягнення суспільно значущих цілей [5, с. 347]....
...
Політична ідеологія — це систематизований вираз поглядів держави, соціальних прошарків і груп, усього населення країни на політичну організацію суспільства, форму держави, відносини між різними політичними суб'єктами, їх роль у житті суспільства, відносини з іншими державами і націями. Складниками політичної ідеології є відповідні ідеї, теорії, концепції, доктрини тощо [15, с. 217]...
….
1.2. Функції політичної системи суспільства
...
У науковій літературі є різні точки зору щодо функцій політичної системи, але с й певні спільні наукові підходи. Одна з таких точок зору узагальнює погляди більшості вітчизняних учених щодо функції політичної системи. Вони збігаються в тому, що кожна функція повинна відбивати певну системну якість. У зв'язку з цим можна виокремити такі основні функції політичної системи суспільства:
..... [16, с. 57].
Головні функції політичної системи -- це визначення цілей і завдань суспільства, а також мобілізація всіх ресурсів для досягнення цих цілей і регулювання режиму політичної діяльності [15, с. 127]....
....
Інша точка зору щодо функцій будь-якої системи виходить з того, що політична система забезпечує стабільність суспільства, його прогрес через збалансованість різних груп інтересів. Виходячи з цього, можна виділити такі функції політичної системи, використовуючи класифікацію сучасних американських політологів Г. Алмонда і Дж. Пауелла:
.... [14, с. 172].
...Існують і інші погляди на функції політичної системи, але всі вони виходять з того, що ці функції повинні забезпечувати цілісність, стабільність і розвиток усього суспільного організму [1, с. 139]...
....
До закономірностей політичної системи також належать закономірності які характеризують зв'язки з економічною, соціальною, духовною та іншими системами. Крім закономірностей функціонування політичної системи в цілому, діють також закономірності функціонування та розвитку її окремих елементів - держави, партій тощо. Питання про закономірності, які діють у політичному житті суспільства, поки що є одним із найменш розроблених у політології [9, с. 58]...
  
Розділ 2. Складові елементи політичної системи суспільства та їх вплив на органи держави
2.1. Складові елементи політичної системи
....Елементами політичної системи, тобто її складовими, є: а) суб'єкти (носії) політики; б) політичні норми та принципи; в) політичні відносини (стосунки); г) політичні погляди, політична свідомість та політична культура; д) зв’язки, що об'єднують названі компоненти [8, с. 529]....
....
Політична свідомість — це система ідеологічних і психологічних елементів, оцінка людиною існуючого політичного буття і вибір варіанту поведінки відповідно до індивідуальних та суспільних інтересів. До ідеологічних елементів політичної свідомості належать: ідеї, теорії, концепції, доктрини тощо [4, с. 127]....
....
Таким чином, ....

2.2. Правове регулювання політичної діяльності
....
Правове регулювання у сфері політичних відносин включає відносини всередині країни і на міжнародній арені. Ці відносини складають політичну основу суспільства, охоплюють три гілки влади –– законодавчу, виконавчу і судову. Управління суспільством здійснюється за допомогою механізму субординації (панування –– підкорення) [13, с. 342]....
...Урегульованість правом політичної діяльності відбувається через впровадження основних напрямків правового регулювання. Пріоритетним напрямком правового регулювання у політичні й сфері в Україні є сприяння розвитку в цивілізованій формі політичного плюралізму за умови додержання громадянського миру і злагоди. Правове регулювання здійснюється за допомогою трьох прийомів (способів): дозволяння, зобов’язування, заборона [6, с. 657]....
....
Таким чином, держава, ....
Розділ 3. Місце і роль держави в політичній системі суспільства
....
....
У преамбулі до конституції Японії подібне прагнення виявляється в декларації: «Ми, японський народ, діючи за посередництвом наших належним чином обраних представників у Парламенті і сповнені рішучості забезпечити для себе і для своїх нащадків плоди мирного співробітництва з усіма націями і благословення свободи для всієї нашої країни , сповнені рішучості не допустити жахів нової війни в результаті дій уряду, проголошуємо, що народ наділений суверенною владою, і встановлює справжню конституцію » [3, с. 76]....
..Аналогічні положення, що вказують на прагнення держави виступати в якості організації всіх і для всіх, у вигляді інституту, що представляє інтереси всього народу, містилися в конституційних актах СРСР та інших, що іменували себе соціалістичними, країн [12, с. 67]....
....
Особливе місце і роль держави в політичній системі суспільства визначаються тим, що вона зосереджує у своїх руках величезні матеріальні і фінансові ресурси [12, с. 22]. ...
….
Однак це має відбуватися за однієї неодмінної умови. А саме - щоб під виглядом «демократичної» або іншої приватизації не допускалося протиправне привласнення невеликою групою стоять при владі людей всього або значної частини народного надбання [9, с. 23]. ..
....
Виключне місце і роль держави в політичній системі суспільства обумовлюється наявністю у нього спеціального апарату управління і примусу [14, с. 28]....
....
Спільно з державними органами і самостійно вони видавали в деяких випадках акти, що мали юридичний характер. Все це свідчить про те, що в деяких країнах громадські організації, так само як і різні державні органи, мають у своєму розпорядженні поряд з традиційними, властивими їм з моменту їх виникнення засобами, та юридичні важелі впливу [3, с. 15]. ...
.....

ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, що політична система суспільства - це система матеріальних і нематеріальних елементів, які функціонують і взаємодіють у сфері управління справами суспільства, тобто при здійсненні політичної влади. ......
...Політична система поділяється на елементи, які тісно взаємодіють між собою....
 • Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях : Навч.посіб. Видання 2-ге / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. - К: МАУП, 2014.- 144 с.: іл.. - Бібліогр. : С. 135 - 141.
 • Марченко М. Н., Дерябина О. М. Теорія держави та права. Підручник для бакалаврів / М. Н. Марченко, О. М. Дерябина. – М.: ПРОСПЕКТ. 201 – 570 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/books?hl
 • Теорія держави і права у схемах і визначеннях. Радько Т. Н. - Навчальний посібник - 2011 - 176 с.
 • Теорія держави і права у питаннях і відповідях. Морозова Л. А. - Підручник - 2007. - 288 с.
 • КомковаГ.Н.,КолесниковЕ.В., ЛипчанськийМ.А.Конституційне право. - М.:Юрайт, -464 с.
 • Конституційне право /Под ред.Б.С.Ебзеева. - М .:Юніті-Дана, -671с.
 • НекрасовС.І.Конституційнеправо- М.:Юрайт, -351с.
 • Теорія держави іправа/ За ред.А.С.Піголкіна, Ю.А.Дмитрієва.- М .:Юрайт, -752 с.
 • Правосвідомість у соціально-політичному розвитку людини / В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросиніна // Політ. менеджмент - 2005. - № 5. - С. 125-133. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8817
 • Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посіб. / Є.В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг ред. Є. О. Гіди. - К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2010. - 260 с.
 • Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С.,Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.] Випуск 2. –К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2010. – 347 с., с. 24
 • Політологія / Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М.І. Хильки та ін.; За ред. Ф. М. Кирилюка. –– К.:Здоровя. –– 2004. –– 776 с.
 • Теорія держави і права: Підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомир, В. С. Ковалевський; За ред. С. Л. Лисенкова. –– К.: Юрінком Інтер. –– 2005. –– 448 с.
 • Теорія держави і права: Навчальний посібник / Упоряд. Л. М. Шестопалова. –– К.: Прецедент. –– 2006. –– 197 с.
 • Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. –– третє видання, змін. і доповн. –– Тернопіль: Карт-Бланш. –– 201 –– 247 с.
 • Г. П. Клімова, О. В. Клімов. Держава в політичній системі суспільства // Гуманітарний часопис, 2006. – C. 56-57 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/books?hl
 • Ф. М. Рудич. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: політологічний контекст. Посібник для магістрів.- К.: Либідь, – 345 с.
 • В. Бебик, В. Бортніков, Л. Дегтерьова, А. Кудряченко. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: Навч.- метод. посібнік - К.: ІКЦ «Леста», 2006. – 146 с.
 • Барицький, В. Сучасна політична система в Україні / Володимир Барицький, Олександр Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 85-86. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17357
 • В. В. Березенко. Використання PR-інструментарію у сфері політичної комунікації // Держава та регіони. Сер.: Соціальні комунікації, 2014. – C. 78-79

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук