Теорія держави та права

Курсова Демократичний режим (Код: 14072)

Опис

Курсова робота Демократичний режим на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 34

План

Вступ
1. Поняття і ознаки демократичного режиму
2. Встановлення демократичного режиму
3. Види демократичних режимів
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми дослідження полягає у тому, що кожна держава має свій політичний режим, який позначає сукупність прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної державної влади в суспільстві, характеризує ступінь політичної волі, правове положення особистості в суспільстві і визначений тип  політичної системи, що існує в країні............
.....Поняття “демократія” використовується не тільки для характеристики історичних типів державно-політичного режиму, а й на означення політичного процесу з відповідними методами і процедурами, що забезпечують участь народу в управлінні державою, всіма суспільними справами. Вживається воно і стосовно організації та діяльності окремих політичних і соціальних структур у різних сферах суспільного життя. ..............
.....Значний внесок у дослідження цієї теми зробили Р. Даль, Г. О’доннел, Д. Растоу, С. Хантінгтон, Й. Шумпетер; в Україні відомі роботи таких науковців як В. Бортніков, В. Горбатенко, В. Бебик, Ф. Кирилюк, В. Мартиненко, О. Романюк, О. Фісун та ін...........
Мета курсової роботи полягає у дослідженні поняття .................
Для досягнення мети слід вирішити наступні завдання:
..................
Об'єктом дослідження є з..........................
Предметом дослідження стали поняття,..........................
 
1. Поняття і ознаки демократичного режиму
...Демократія – така форма організації і здійснення належної народу політичної влади, що заснована на рівноправній участі громадян у формуванні органів держави і контролі над їхньою діяльністю.[1]
.........Поняття «демократія» є багатогранним: в широкому розумінні – це форма внутрішнього устрою будь-якої суспільної організації, а у вузькому розумінні воно має тільки політичну спрямованість і означає владу народу.[2]........
Демократичний режим (від грецьк. demokratia — народовладдя) — це режим, заснований на визнанні принципу рівності та свободи всіх людей, принципу народного суверенітету, рівної і вільної участі народу у формуванні державного апарату, в управлінні державою.[3]..............
Сухонос В.В. говорить, що для демократії характерною є така низка ознак:
1) Населення країни приймає участь у формуванні і здійсненні державної влади шляхом  прямої (референдум  й  вибори) та  представницької  демократії (через обрані органи типу парламентських). Прямою визнається демократія, в умовах якої населення безпосередньо приймає рішення з того чи іншого приводу...............
 
2. Встановлення демократичного режиму
........Демократія, як тип політичного режиму, вже більше шістнадцяти років залишається метою для  України  та зберігає актуальність  для  політичної  теорії та  практики. На відміну  від авторитаризму, чи  тоталітаризму, демократія стала символом сучасної політики та урядування. У кінці ХХ – на початку  ХХІ ст., демократія не лише довела свою успішність у світовому масштабі, а і перейшла черговий рубіж  між століттями, залишаючись «сучасною» реальністю декілька століть поспіль.[4]..............
Конкретна держава обирає свій тип демократії шляхом розв’язання дилем, пов’язаних з її власною історією, геостратегічним становищем, природними та людськими ресурсами. Демократія дедалі чіткіше проявляється як об’єктивна закономірність світового політичного розвитку.[5]...............
Але, як зазначає О. Скакун, на сьогодні є всі підстави стверджувати, що Україна відбулася як держава.[6]..............
Таким чином, можна зробити висновок, що об’єктивними чинниками становлення демократії є: ........................
 
3. Види демократичних режимів
........Залежно від того, який тип справедливості домінує у праві певної країни, вона може мати:..................
 1. Ліберально-демократичний режим, який на перше місце ставить свободу, у тому числі свободу підприємницької діяльності. Він заснований на системі гуманістичних принципів здійснення державної влади, визнанні свободи людини, її діяльності, забезпеченні рівності всіх перед законом.[7]...............
......Слід також зазначити, що за народно-демократичного політичного режиму прийняття рішень за відсутності початкової згоди може здійснюватися двома способами. ..............
Ліберально-демократичний режим
.....Лібералізація демократичного режиму передбачає процес інституалізації громадянських свобод без зміни власного апарату; результатом цього стає побудова “опікунської демократії” (тобто відбувається опіка державного апарату над демократичними інститутами).[8].............
Для ліберально-демократичного режиму характерними є:
6) Обмеження влади більшості над меншістю, забезпечення індивідуальної та групової автономії та свободи. Меншість зобов’язана підкорятися більшості лише у чітко встановлених питаннях, за межами яких вона є повністю вільною. Меншість має  право  мати  власну  думку  і  відстоювати  її  в  рамках  закону, незважаючи  на прийняті більшістю рішення.[9].............
 
Висновок
 
Отже, авторитарному і тоталітарному режиму протистоїть демократичний режим. Демократичний режим — це вид державного режиму, що характеризує такий порядок (стан) державного життя суспільства, при якому виконуються норми конституції та законів, реалізується принцип розподілу влади, державна влада здійснюється на основі рівної участі громадян, громадських організацій, партій в управлінні державою, котра гарантує дотримання їх прав і свобод відповідно до міжнародних стандартів прав людини. ........... 

 

Література

 1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року / Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990. - № 31. - ст. 429
 2. Бесчастний В.М. Конституційне (державне) право зарубіжних  країн [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Суботін, С. М. Пашков] ; за  ред. В. М. Бесчастного. – [2-ге  вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 467 с.
 3. Даль Р. О демократии. – М.: Аспект Пресс, 2000. – с. 162.
 4. Заіка Н.Ю. Демократичний політичний режим як передумова становлення соціальної держави в Україні //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. -  2009. - с. 64 - 66
 5. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс [Текст] : підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - с. 236
 6. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 7. Демократія, права і свободи: реальність і ідеологічні міфи / В. К. Забігайло, М. І. Козюбра. – К.: Вид. політ. Літератури України, 1983. – с. 3 — 7
 8. Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України. – 2003. – С. 125
 9. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 10. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с.
 11. Лебедева Т. Либеральная демократия как ориентир для посттоталитарных пробразований / Т. Лебедева // полис. – 2004. – № 2. – с. 77-80.
 12. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / Аренд Лейпхарт / пер. с англ. Б. И. Макаренко; Науч. ред. пер. А. М. Салмина, Г. В. Каменской. – М.: Аспект пресс, 1997. – 287 с
 13. Радченко О. Компаративний аналіз моделей демократичного політичного режиму держав початку ХХІ століття // Суспільна політика. - 2009. - с. 90 — 95
 14. Скакун О.Ф. С42 Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 520с.
 15. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). – К. : Логос. – 2006. – с. 327–328.
 16. Степанов В.Ф. Важнейшие критерии эффективности демократического государства // Государство и право. – 2004. – №5. – С.93 - 96
 17. Сухонос В.В. Теорія держави та права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 18. Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце ХХ века [пер. с англ. Л. Ю. Лапшиной]. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 315–335.
 19. Цвік О.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 20. Швець В., Шайхалієва Ю. Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі // Віче. - №17. - 2010. - с. 17 - 23
 21. Яковлев Д.В, Медіатизація політики в умовах становлення демократичного режиму // Вісник СевДТУ. Вип. 91: Політологія: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. - с. 103Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук