Готові роботи

Європейські стандарти права на доступ до публічної інформації (Код: 16551)

Ціна: 500 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова магістерська робота на тему Загальні положення щодо правового статусу Арбітражного керуючого 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 105

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальні положення щодо правового статусу Арбітражного керуючого
1.1 Процедура банкрутства. Учасники провадження у справі про банкрутство
1.2. Місце Арбітражного керуючого у провадженні у справі про банкрутство
1.3. Правові засади діяльності Арбітражного керуючого
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Характеристика правового статусу Арбітражного керуючого
2.1. Набуття статусу Арбітражного керуючого
2.2. Призначення та усунення Арбітражного керуючого у справі про банкрутство
2.3. Права та обов'язки Арбітражного керуючого у процесі провадження у справі про банкрутство
2.4. Припинення статусу Арбітражного керуючого
Висновки до розділу 2
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Жарковская Е. П. Антикризисное управление: Учебник [Текст] : учебник / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский. – Электрон. дан. – М. : Омега-Л, 2004. – 336 с.
2. Арбітражний керуючий, його статус і повноваження у різних процедурах справи про банкрутство відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aam.net.ua/view_post.php?article=ak-status-povnovazhennya-u-spravi-pro-bankrutstvo
3. Арбітражні керуючі – суб'єкти незалежної професійної діяльності: вимоги та порядок набуття статусу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0010323-13
4. Бабенко К. Діяльність арбітражних керуючих як об'єкт державного регулювання [Текст] / К. Бабенко // Вісник Національної академії державного управління. – 2012. – № 2.– С.76-84.
5. Бакуменко Н. Статус арбитражного управляющего [Текст] / Н. Бакуменко // Юридическая практика. – 2006. – № 27 (445). – С. 12-19.
6. Банкрутство: судова практика та правові позиції ВГСУ, науково-практичний коментар, законодавство про банкрутство, глосарій термінів : офіційне видання / За заг. ред. Полякова Б. М. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 328 с.
7. Бірюков О. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз [Текст] : Монографія. – К. : Видавничий центр «Київський університет», 2000. – 163 с.
8. Борєйко О. М. Арбітражний керуючий як один із учасників правовідносин неспроможності (банкрутства) [Текст] / О. М. Борєйко //Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород: Говерла, 2011. – Вип. 16. – С. 132-135.
9. Борєйко О. М. Правовий статус арбітражного керуючого як учасника правовідносин неспроможності (банкрутства) [Текст] / О. М. Борєйко // Вісник 17 Запорізького національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя : Вид-во Запорізького національного університету, 2012. – №1 (частина ІІ). – С. 50-55.
10. Борєйко О. М. Арбітражний керуючий як суб’єкт неспроможності (банкрутства) [Текст] / О. М. Борєйко //Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (20-21 квітня 2012 р.). Том 3. – О. : Фенікс, 2012. – С. 111-113.
11. Булатов М. О. Філософський словник / Булатов М. О. – К. : Стилос, 2009. – 575 с.
12. Бутирський А. А. Правове регулювання банкрутства : конспект лекцій [Текст] / А. А. Бутирський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 55 c.
13. Вінник О. М. Господарське право: курс лекцій [Текст] / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.
14. Гершанок Л. В. Банкротство организаций и социальная несостоятельность работодателя: права и обязанности сторон трудового договора [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Гершанок Л. В. – Пермь, 2002. – С. 24.
15. Горян Е. В. Правовий статус керуючого у справах про непросможність в україні та сша: порівняльно-правовий аналіз [Текст] / Е. В. Горян, С. В. Корольчук // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 18. – С. 1-7.
16. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – ст. 144.
17. Гусєва Т. А. Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства [Текст] : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. А. Гусєва, Є. Є. Владика // – К. : Видавничий центр « Волтерс Клувер», 2011. – 87 с.
18. Діяльність арбітражних керуючих: нормативне врегулювання та необхідність законодавчого вдосконалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://old.minjust.gov.ua/4793
19. Джунь В. В. До питання про принципи інституту неспроможності [Текст] / В. В. Джунь // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 21-24.
20. Дорохіна Є. Г. Кваліфікаційні вимоги до кандидатур арбітражних керуючих [Текст] : Навч. посібник. / Є. Г. Дорохіна – Х. : Сучасне право, 2011. – 371 с.
21. Дубинич А. А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридического лица [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дубинич А. А. – Екатеринбург, 1999. – С. 22.
22. Єфімова В. В. Роль арбітражного керуючого у процедурі банкрутства [Текст]: Навчальний посібник / В. В. Єфімова // – Суми: право та економіка «Університетська книга», 2010. – 314 с.
23. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 31. – ст. 440.
24. Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» від 29 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 10. – ст. 77.
25. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 11. – ст. 140.
26. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2012. – Вип. 1. – С. 190-193.
27. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.02.1984 № 8074-10. – У редакції від 16.11.2013 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
28. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
29. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств / О. І. Копилюк, А. М. Штангрет. – Л. : УАД, 2005. – 150 с.
30. Кримінальний ко¬декс Ук¬раїни від 05.04.2001 р. // Верхов¬на Ра-да Ук¬раїни (ВВР Ук¬раїни). – 2001. – № 25. – ст. 131.
31. Кулібаба В. С. Арбітражний керуючий за новою редакцією Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст] / В. С. Кулібаба // Часопис цивілістики. – 2013. – Вип. 15. – С. 165-169.
32. Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/standard/
33. Моторіна А. Деякі аспекти нового правового статусу арбітражного керуючого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/641
34. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)» від 27.06.2013 р. № 1284/5 [Електронний ресурс]. – Режим достуру : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1113-13
35. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – 340 с.
36. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 6-те вид., переробл. та доповн. / Відпов. ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2010. – 848 с.
37. Нові підходи до призначення арбітражного керуючого за новою редакцією Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: нові регулятори чи нові шляхи для корупції? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://a2k.ua/ua/нові-підходи-до-призначення-арбітраж/
38. Осійчук І. Новели в законодавстві щодо підготовки арбітражних керуючих [Текст] / І. Осійчук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2012. – № 5. – С. 148-151.
39. Полуэктов М. Правовой статус арбитражного управляющего [Текст] / М. Полуэктов // Законодательство и экономика. – 2000. – №3. – С. 25-26
40. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 440 с.
41. Поляков Б. М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування [Текст] : Посіб. / Б. М. Поляков; Держ. суд. адмін. України, Акад. суддів України. – К. : Юрид. думка, 2005. – 239 c.
42. Поляков Б. М. Судебная санация должника [Текст] / Б. М. Поляков // Вісник арбітражного керуючого. – 2001. – № 1.
43. Поляков Б. М. Арбітражний керуючий – найзалежніша особа процедури банкрутства [Текст] / Б. М. Поляков // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – С. 87-91.
44. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.zakjust.gov.ua/main/ua/publication/content/2334.htm
45. Порядок навчання та стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://obljustif.gov.ua/poryadok-navchannya-ta-stazhuvannya-osib-yaki-mayut-namir-zdijsnyuvaty-diyalnist-arbitrazhnoho-keruyuchoho-rozporyadnyka-majna-keruyuchoho-sanatsijeyu-likvidatora/
46. Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України «Про затвердження Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство» від 16.01.2013 р. № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0001600-13
47. Правила професійної діяльності Арбітражних керуючих [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uaip.org.ua/wp-content/uploads/2013/07/Pravyla_AK_PDF.pdf
48. Правове становище арбітражного керуючого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lektsii.net/4-55177.html
49. Правовий статус арбітражного керуючого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://just.cg.gov.ua/index.php?id=10712&tp=1
50. Пригуза П. Д., Пригуза А. П. Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції з 18 січня 2013 року (доктринальне тлумачення норм права неплатоспроможності та статей 1-21). – Херсон : Видавництво «ТДС», 2013. – 304 с.
51. Принцтип добросовісності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Принцип_добросовісності
52. Проблеми та перспективи економіки і управління. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 грудня 2013 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 148 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/eko/archive/2/
53. Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.02.2013 р. «Порівняльний аналіз систем підготовки арбітражних керуючих в Росії, Білорусії та Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0005323-13
54. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс [Текст] : посібник / З. В. Ромовська. – Київ : Всеукр. ассоц. видавців «Правова єдність», 2013. – 672 с.
55. Рябцева Я. Г. Відповідальність арбітражного керуючого / Я. Г. Рябцева // Юстиніан. – 2004. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим достуру : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1187
56. Рябцева Я. Г. Арбітражний керуючий: кваліфікаційні вимоги і етика професійної діяльності [Текст] / Я. Г. Рябцева // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 4. – С. 205-¬208.
57. Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Текст] : Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
58. Скарга про порушення ліцензійних умов
провадження господарської діяльності Арбітражних керуючих [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fides.com.ua/our-publications/skarga-na-diyi-arbitrazhnogo-keruyuchogo-likvidatora-v-protsesi-bankrutstva-kiyiv-2012-gazeta-yuridichna-praktika-46-777-2012-r
59. Тай Ю. В. Особливості правового статусу арбітражних керуючих [Текст] : Навч. посібник. / Ю. В. Тай // – К. : Арбітражний і цивільний процес, 2012. – 122 с.
60. Телюкина М. В. Конкурсное право: Теория и практика несостоятельности (банкротства). – М. : Дело, 2002. – 536 с.
61. Тітов М. І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти [Текст] / М. І. Тітов ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Фірма «Консум», 1997. – 192 с.
62. Философский словарь [Текст] : к изучению дисциплины / под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. – М. : Политиздат , 1963. – 544 с.
63. Харченко В.Б. Арбітражний керуючий: службова особа чи особа, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг [Текст] / В. Б. Харченко, Г. І. Харченко // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 р. / Ред.кол.: В. С. Венедіктов, А. М. Куліш, М. М. Бурбика; За ред.: В. С. Венедіктова, А. М. Куліша. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 369-373.
64. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
65. Шевченко Д. А. Щодо категорії «принцип» у кримінальному праві [Текст] / Д. А. Шевченко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 1013-1017.
66. Юридична відповідальність ліквідатора підприємства [Електронний ресурс]. – Режим достуру : http://jurzevs.net.ua/ua/yuridichna-vidpovidalnist-likvidatora-pidpriemstva
67. Як стати арбітражним керуючим в Україні? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.prostopravo.com.ua/klub_yuristiv/yuridichniy_rinok_ukrayini/statti/yak_stati_arbitrazhnim_keruyuchim_v_ukrayini

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук