Готові роботи

Справи, що виникають з кредитних правовідносин (Код: 17554)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий розділ магістерської  роботи на тему Справи, що виникають з кредитних правовідносин 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35
Використаних джерел - 49

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПРАВ, ЩО ВИТІКАЮТЬ З КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1.1. Справи, що виникають з кредитних правовідносин, їх класифікація
1.2. Суб’єктннй склад у справах, що виникають з кредитних правовідносин
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1983. – Додаток до № 28. – Ст. 573.
3. Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 квіт. 2015 р. : (Офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 204 с. – (Кодекси України).
4. Цивільний кодекс України : Закон Верховної Ради України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 7. – Ст. 461 (з подальшими змінами та доповненнями).
5. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 38. – Ст. 313.
6. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 47. – Ст. 642.
7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
9. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 17. – С. 24 (з подальшими змінами та доповненнями).
10. Алієва В. Н. Суб’єкти кредитних правовідносин: характеристика змісту та правовий статус / В. Н. Алієва, С. В. Форостяна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 2. – С. 117-120.
11. Андрущенко Г. І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект : автореф. дис. … канд. соціол. наук. / Г. І. Андрущенко. – К., 2009. – 23 с.
12. Банківські операції : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
13. Баришніков А. Г. Адміністративно-правове регулювання сфери банківського кредитування в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. Г. Баришніков ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 21 с.
14. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : монографія. – К. : Атіка, 2011.
15. Бунге М. Х. Сучасний дискурс : монографія / за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2005. – 697 с.
16. Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навчальний посібник. – Харків : Еспада, 2012. – 370 с.
17. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163-2003. – [Чинний від 01.09.2003] : Наказ Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf
18. Енциклопедія банківської справи України / За ред. В. С. Стельмаха. – К. : Молодь, 2001. – 748 с.
19. Євтух О. Т. Кредит як соціально-економічне явище / О. Т. Євтух // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 7-20.
20. Коваленко Д. І. Гроші і кредит: теорія і практика [Текст] : навч.посіб. / Д.І. Коваленко. – К. : Центр учбової літ., 2010. – 344 с.
21. Корниліна О. Ю. Правове регулювання кредитних правовідносин в Україні / О. Ю. Корниліна // ВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ДО ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://DSpace. univer. kharkov. ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak. univer. kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи//VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави». – 581 с.
22. Косова Т. Д. Банківські операції : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. − К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 372 с.
23. Костюченко О. А. Банківське право: Підручник / 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2011. – 376 с.
24. Костюченко О. А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці [Текст] : Підруч. – 3-тє вид. – К. : А.С.К., 2003. – 928 с.
25. Круш П.В. Гроші та кредит : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 216 с.
26. Кушнаренко О. Спори що виникають із кредитних правовідносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/publications/practice/bankivske-ta-finansove-pravo/spori-shcho-vinikayut-iz-kreditnih-pravovidnosin.html
27. Лексис В. Кредит, банки / В. Лексис – М. : Перспектива, 1994. – 120 с.
28. Лубкей Н. Державний кредит як система кредитних відносин за участю держави / Н. Лубкей // Світ фінансів. – 2008. – № 4 (17). – С. 28-34.
29. Олейник О. М. Основы банковского права : курс лекций / О. М. Олейник. – М. : Юристъ, 1997. – 424 с.
30. Орлюк О. П. Банківське право : навч. посіб. – 2.вид., перероб. і доп. / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
31. Очкуренко С. В. Правове регулювання відносин, що виникають в процесі кредитної діяльності комерційних банків : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. В. Очкуренко ; Одес. нац. юрид. акад. − О., 2001. − 24 с.
32. Поливач В. О. Визначення кола осіб, які беруть участь у справах, що виникають із кредитних правовідносин / В. О. Поливач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. : Право.– 2015. – Випуск 35. – Частина І. – Том 2. – С. 19-23.
33. Поливач В. О. Особливості відкриття провадження в справах, що виникають із кредитних правовідносин / В. О. Поливач // Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – Вип. 75. – С. 365-372.
34. Поливач В. О. Правова природа справ, що виникають із кредитних правовідносин, та процесуальні проблеми їх розгляду / В. О. Поливач // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 41-44.
35. Постанова Верховного Суду України від 01 липня 2015 року по справі № 6-745цс15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/C6D1511B8DD1D68FC2257E7D0025E45C
36. Пригуза П. Должник всегда прав / П. Пригуза / Закон і Бізнес. – 2015. – № 8 (1202) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ru/print/114596-zakonodatelstvo_zaschischaet_moshennikov_kotorie_ne_zhelayut.html
37. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 р. № 2 // Вісник Верховного суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.
38. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин : Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 5 // Закон і Бізнес. – 2012. – № 18.
39. Рябко Л. Г. Правове регулювання кредитних відно- син по законодавству України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Л. Г. Рябко. – Х., 2002. – 20 с.
40. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / О.Ф.Скакун. – Харків : Консум, 2001. − 656 с.
41. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. – М. Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
42. Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин (2009-2010 роки) : Узагальнення Верховного Суду України від 07.10.2010 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 11(123). – С. 16-35.
43. Сусіденко В. Т. Управління кредитною діяльністю комерційних банків: автореф. дис. … докт. екон. наук / В. Т. Сусіденко. – К., 1998. – 34 с.
44. Сутність кредитних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jurisprudent.site/kreditovanie/131-sutnist-kreditnih-42515.html
45. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ щодо спорів, які випливають з кредитних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ifa.court.gov.ua/sud0990/prosud/analiz/uzagalnennjakredit/
46. Форма 2Ц. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/sudova_statystyka/lkflghkjlh
47. Чечот Д. М. Проблема защиты субъективных прав и интересов в порядке неисковых производств советского гражданского процесса : автореф. дис. … докт. юрид. наук / Д. М. Чечот. – Л., 1969.
48. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г. Ю. Шемшученко ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 21 с.
49. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 624 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук