Готові роботи

Державна зрада та шпигунство умови звільнення від покарання (Код: 17552)

Ціна: 500 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова магістерська робота на тему Державна зрада та шпигунство умови звільнення від покарання 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 101

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Об’єкт і суб’єкт державної зради
1.1. Склад злочину «державна зрада»; історіографія
1.2. Об’єкт злочину «державна зрада» та об’єктивна сторона
1.3. Суб’єкт злочину
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Об’єктивна сторона державної зради та форми її прояву
2.1. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в умовах збройного конфлікту
2.2. Шпигунство
2.3. Подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Застосування кримінальної відповідальності та покарання за державну зраду
3.1. Особливості кримінальної відповідальності за державну зраду та аналіз судової практики
3.2. Умови звільнення від відбування покарання
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Анашкин Г. З. Оrветственность за измену родине и шпионаж. – М. : Юрид. лит-ра, 1964. – 540 с.
2. Бабаев В. К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / Бабаев В. К., Баранов В. М. – Н. Новгород: Нижегородский юрид. ин-т, 1997. – 200 с.
3. Бажанов М. И. О функциях состава преступления (процессуальная функция) [Текст] / М. И. Бажанов // Проблемы законности. – Харьков, 1995. – Вып. 29. – С. 96-102.
4. Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев. – К. : Вид-во НА СБ України, 2004. – 122 с.
5. Братковський В. М. Інформаційна безпека як складова національної безпеки / В. М. Братковський //Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учас- ників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (16 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 336 с.
6. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія / Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – 296 с.
7. Вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 19 лютого 2016 року, справа № 607/16616/14-к / Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43467650
8. Вирок Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 22 червня 2016 року, справа № 683/2848/15-к, провадження № 1-кп/683/18/2016 / Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58673008
9. Вирок Каланчацького районного суду Херсонської області від 26 вересня 2014 року, справа № 657/999/14-к / Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40635983
10. Вирок Деснянського районного суду м. Чернігова від 9 лютого 2015 року, справа № 750/10617/14, провадження № 1-кп/750/11/15 / Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42626608
11. Відбулася колегія Служби безпеки України за участі Президента Петра Порошенка // Сайт Служби безпеки України. Грудень 2015 р.: http://www.sbu.gov.ua/
12. Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
13. Военная реформа: Оценка угроз национальной безопас- ности России // Приложение к информационно – аналитическому журналу «Обозреватель – Observer» / Под ред. Зюганова Г. А. – М., 1997. – 215 с.
14. Грищенко М. В. Ознаки спеціального суб’єкту злочину та їх класифікація // М. В. Грищенко // Вісник Кримінологічної асоціації України ; Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяченої 20-річчю заснування кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ 12 травня 2012 року / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Том 2. – Х. : Золота миля, 2012. – 298 с.
15. Гулямов Р. П. Государственная измена в средневековой Англии до и после статута 1352 года: дисс. ... канд. юрид. наук / Р. П. Гулямов. – Ставрополь, 2004. – С. 16.
16. Демидова Л. М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради / Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. – Вип. 28. – С. 79-88.
17. Державна таємниця як складова національної безпеки України: Монографія / В. П. Ворожко, В. А. Шлапаченко, В. В. Макаренко та ін. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2008. — С. 28-30.
18. Дудоров О. О. Кримінальне право: навч. посіб. / О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк; за заг. ред. М. І. Хавронюка. – К. : Ваіте, 2014. – 944 с.
19. Дяков С. В., Игнатьев А. А., Карпушин М. П. Ответственность за государственные преступления / Общ, ред. и введение Л. И. Баркова. – М. : Юрид. лит., 1988. – 224 с.
20. Житний О. О. Про деякі проблеми звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні злочинів проти громадської безпеки / О. О. Житний // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України: міжнар. наук.-практ. семінар 1-2 жовт. 2002 р. : матер. семінару. – X., 2003. – С. 91-94.
21. Зайцев О. В. Генезис норм про державну зраду в Україні (1845-1960 рр.) / О. В. Зайцев, В. Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. – № 3. – С. 50-62
22. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 28. – Ст. 250.
23. Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 9. – Ст. 108.
24. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – Ст. 351.
25. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. – № 13. – Ст. 65.
26. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 12. – Ст. 89.
27. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 27. – Ст. 382.
28. Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 9. – Ст.106.
29. Загиней З. Надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України як спосіб вчинення державної зради / З. Загиней // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 3. – С. 86-101.
30. Законодательство Петра І / Клеандрова В. М., Колобов Б. В., Кутьина Г. А. [и др.] ; отв. ред. Преображенский А. А. Новицкая Т. Е. – М. : Юридическая литература, 1997. – С. 730.
31. Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05/page
32. Емельянов В.П. Терроризм – как явление и как состав преступления / В. П. Емельянов . – Харьков: Право, 1999. – 272 с.
33. Ільницька С. Історія становлення законодавства про кримінально-правову охорону конституційного ладу України / С. Ільницька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 58. – С. 289-295.
34. Климчук О. О. Кримінальна відповідальність за диверсію по законодавству України: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / О. О. Климчук. –К., 2002. – 219 с.
35. Коваленко В. П. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський державний університет внутрішніх справ – 2009. – 223 с.
36. Ковальова С. Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича : монографія / С. Г. Ковальова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 112 с.
37. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
38. Кончук Н. С. Звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду / Н. С. Кончук // Право.ua. – 2016. – № 1. – С. 107-111.
39. Кончук Н. С. Кримінальна відповідальність за державну зраду в історії вітчизняного кримінального законодавства / Н. С. Кончук // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 8, № 1. – С. 27-33.
40. Кончук Н. С. Суб’єкт скаладу злочину – державна зрада / Н. С. Кончук // Європейські перспективи. – 2016. – № 2. – С. 58-62.
41. Кончук Н. С. Надання іноземній державі, іноземній організації або їх предстаникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України як форма державної зради // Н. н. Конончук // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського П78 суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (16 жовтня 2015 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 336 с.
42. Кончук Н. С. Об'єкт складу злочину «Державна зрада» / Н. С. Кончук // Європейські перспективи. – 2015. – Вип. 4. – С. 89-95.
43. Кончук Н. С. Перехід на бік ворога як форма державної зради / Н. С. Конончук // Наше право. – 2015. – № 4. – С. 98-103.
44. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92/2016
45. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2002. – 639 с.
46. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: підручник / М. Й. Коржанський. – К. : Атіка, 2001. – 544 с.
47. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
48. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації): монографія / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – [3-е вид., перероб. та доп.]. – К. : 2014. – 198 с.
49. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – [5-те вид., допов.]. – Х. : Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.
50. Кримінальне право України. Загал. Частина. Підручник М. І. Мельник, В. А. Клименко. – К. : Атіка, 2008. – 376 с.
51. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / За ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменного. Т. 1 – Луганськ: Видавництво «Елтон-2», 2012 р. – 780 с.
52. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / За заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Х. : Одіссей – 2009. – 469 с.
53. Кимінальне право України. Особлива частина : підруч/ / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-е вид.], переробл. і доп. – X. : Право, 2010. – 605 с.
54. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф.[М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
55. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. – К. : Істина, 2011. – 1112 с.
56. Курс уголовного права. Общая часть. – Т. 1 : Учение о преступлении / [под ред. – Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой]. – М. : Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999. – С. 258.
57. Лень В. В. До питання, пов’язаного з осудністю / В. В. Лень // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1998. – Вип. 2 (4). – С. 129-132.
58. Луценко Ю. В. Підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду / Ю. В. Луценко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – Вип. 56. – 2012. – С. 427-432.
59. Львов А. І. Державна зрада – один із основних злочинів проти національної безпеки / А. І. Львов // Проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяченої 20-річчю заснування кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ 12 травня 2012 року / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Том 2. – Х. : Золота миля, 2012. – 298 с.
60. Матвійчук В. К. Злочини проти основ національної безпеки України: поняття та загальна характеристика / В. К. Матвійчук // Юридична Україна. – 2013. – №9. – С. 85.
61. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина. – К. : АСК, 2001. – 352 с.
62. Михайленко О. Удосконалення системи підстав і порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності / О. Михайленко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 51-53.
63. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій / Навроцький В.О. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 771 с.
64. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
65. Науково-практичній коментар до кримінального кодексу України. Особлива частина / [під заг. ред. В. Г. Потебенька, В. Г. Гончаренка]. – К. : «Форум», 2001. – 760 с.
66. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 3 кн. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, П. П. Андрушка / Особлива частина. Коментар до статей 109-254 Кримінального кодексу України. – Кн. 2. – К. : Форум, 2005. – 1090 с.
67. Наумов А. В. Российское уголовное право: Курс лекций: В 3 т. – Т. 3. Особенная часть (гл. Х-ХХІ) / А. В. Наумов. – 4-е изд., перероб. и доп. – М. : Волтерс. Каувер, 2007. – 656 с.
68. Омельчук О. М. Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого ст. 304 Кримінального кодексу України / О. М. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – № 2. – 2003. – С. 110-115.
69. Павленко І. В. Проблемні питання розмежування складів шпигунства та розголошення державної таємниці / І. В. Павленко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 6. – С. 118-124.
70. Панов М. І. Проблеми складу злочину та його функцій у доктрині кримінального права / М. І. Панов // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – № 1. – С. 103-125.
71. Полный курс уголовного права: в 5-и т. / За общ. ред. А. И. Коробеева. – СПб. : «Юр. центр Пресс», 2008. – Т. 5. – 2008. – С. 27
72. Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. / [під редакцією Ю. С. Шемшученка]. – Наукове видання. – К. : Книга, 1997. – С. 7.
73. Розенберг Д. Н. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (объект и предмет посягательства) / Д. Н. Розенберг. – Учёные записки Харьк. юрид. инс-та, 1948, – Вып. ІІІ – 176 с.
74. Салмин А. Что угрожает национальной безопасности России? / А. Салмин // Конституционное совещание. – 1994. – № 5. – С. 11-14.
75. Сервецький І. В. Поняття державної зради та її супільна небезпека / І. В. Сервецький // Юридична наука. – 2016. - № 3 (57). – С. 119-122.
76. Скулиш Є. Д. Проблеми створення системи кримінально-правової охорони державної безпеки / Є. Д. Скулиш // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 жовтн. 2012 р.); редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 41-46.
77. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. – Том ІІІ. Статут Великого князівства Литовського 1588 року : у 2 кн. – Кн.1 / [за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. – Одеса : Юридична література, 2004. – 672 с.
78. Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
79. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / Таций В. Я. – Харьков : Вища школа, 1988. – 182 с.
80. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят 9 июля 1999 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_
81. Уголовный кодекс Республики Казахстан: принят 3 июля 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#activate_doc=2&pos=395;-150&pos2=2036;-90
82. Хавронюк М. І. Злочини проти основ національної безпеки / М. І. Хавронюк // Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9 те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. думка, 2012. – 1212 с.
83. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. – К. : Істина, 2004. – 504 с.
84. Чуваков О. Національна безпека як об’єкт кримінально-правової охорони / О. Чуваков // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 18 грудня 2015 року / ред. кол.: проф. Берназ В. Д., проф. Стрельцов Є. Л., проф. Орловська Н. А., доц. Неледва Н. В. – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 39-43.
85. Шлапаченко В. М. Шляхи удосконалення кримінальної відповідальності за шпигунство у формі збирання (ст. 114 КК України) / В. М. Шлапаченко // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2014. – № 1. – С. 84-94.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук