Готові роботи

Звільнення від кримінальної відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного характеру неповнолітніх осіб (Код: 17614)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Звільнення від кримінальної відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного характеру неповнолітніх осіб на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Формування інституту звільнення від кримінальної відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного характеру неповнолітніх осіб крізь призму історії
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного характеру неповнолітніх
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Проблеми застосування іституту звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх та шляхи їх вдосконалення
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Беляева Л. И. Отечественный опыт правосудия в отношении несовершеннолетних (начало XX века) / Л. И. Беляева // Журнал российского права. –2003. № 1. –137 с.
2. Грошева Н. Н. Примусові заходи виховного впливу: історичний аспект // Молодий вчений. – 2016. – №9. – С. 819-823.
3. Єремій Г. О. Гуманізація кримінальної відповідальності неповнолітніх: соціально-психологічний аспект / Г. О. Єремій // Запорізький національний університет. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 2010. – №1. – С. 155-160.
4. Жиляева С. К. К Вопросу об истории развития института юридической ответствености несовершеннолетних в Росии / С. К. Жиляева // Вестник Российской академии естественых наук. 2007. - № 4. – С. 58-61.
5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. (з останніми змінами).
6. Кузьменко О. В. Еволюція уявлень про вікову осудність і кримінальну відповідальність дітей / О. В. Кузьменко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – 2016. – № 13. – С. 14-16.
7. Кушкевич М. В. Перспективи розвитку інституту примусових заходів виховного характеру як особливої форми кримінальної відповідальності неповнолітніх / М. В. Кушкевич // Молодий вчений. – 2013. – С. 137-140.
8. Кушнір П. Підлітки і злочинність / П. Кушнір // Вісник прокуратури. – 2000. – № 3. – С. 57-61.
9. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29.11.1985): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_211
10. Мультимедійний навчальний посібник: «Кримінальне право. Загальна частина». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T20/T20_P2.html
11. Насадюк А. Станет ли суд гуманнее? / А. Насадюк // Юридическая практика. – 2008. – № 17 (539). – С. 5.
12. Орлова Ю. Р. Повышение эффективности назначения наказания и принудительных мер воспитательного воздействия как одна из приоритетных задач формирования уголовной политики российского государства в отношении несовершеннолетних / Ю. Р. Орлова // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2013. – № 5 (55).
13. Пономарьова Т. І. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх: проблемні питання та шляхи їх вирішення / Т. І. Пономарьова // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2014. – № 7. – С. 193-203.
14. Селецькій С. І. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.
15. Смирнов А. А. Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект) / А. А. Смирнов // Право і Безпека. – 2004. – Т. 3, № 2. – С. 112-115.
16. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. – М., 1994. – С. 17.
17. Терентьева В. А. Освобождение несовешеннолетних от уголовного наказания. Исторический аспект / В. А. Терентьева // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. –№ 1-2 (61). – С. 246-249.
18. Торбас О. О. Колізії між КК та КПК України в частині звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності / О. О. Торбас [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3463/Torbas_O_O_Koliziyi.pdf?sequence=1
19. Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв. ред. С. С. Яценко. – К. : А.С.К., 2003. – 877 с.
20. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За заг. ред.. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – 3-тє вид., пере- роб. та доп. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 752 с.
21. Шевченко Я. Правова природа і підстави застосування примусових заходів виховного характеру / Я. Шевченко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 5. – С. 11-18.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук