Готові роботи

Зміна умов тримання засудженних до позбавлення волі (Код: 16618)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Зміна умов тримання засудженних до позбавлення волі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Інститут зміни умов тримання засуджених
1.1. Характеристика зміни умов тримання засудженому до позбавлення волі
РОЗДІЛ 2. Порядок зміни умов тримання засудженних до позбавлення волі
2.1. Зміна умов тримання засуджених в межах однієї колонії
2.2. Зміна умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти / А. Гель // Юридичний вісник України №10-11. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.vsau.org/getfile/9168.pdf
2. Пузирьов М. С. Правова природа зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі як форми індивідуалізації карального впливу / М. С. Пузирьов // Вісник Запорізького національного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12236-pravova-priroda-zmini-umov-trimannya-zasudzhenix-do-pozbavlennya-voli-yak-formi-individualizaciї-karalnogo-vplivu.html
3. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України : Навч. посібник / А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець [за ред. проф. А. Х. Степанюка]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.
4. Кримінально-виконавче право України : Підручник / За заг. ред. професора О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2009. – 642 с.
5. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
6. Ковганич В. Про застосування інституту зміни умов тримання осіб, засуджених до позбавлення волі / Володимир Ковганич, Андрій Гель // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4 (16). – С. 100-103.
7. Епифанов О. С. Уголовно-правовое регулирование в механизме правового воздействия на осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов : Дисс. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук за спец : 12.00.08 / Епифанов Олег Станиславович. – Рязань, 2003. – 269 с.
8. Кримінально-виконавче право України : Підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін. ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2010. – 752 с.
9. Уголовно-исполнительное право : Учебник / Под ред. проф. И. В. Шмарова. – М. : Издательство БЕК, 1996. – 418 с.
10. Якимович Ю. К. Изменение условий содержания осужденных в пределах одного исправительно-трудового учреждения (по материалам ИТК общего, усиленного и строгого режимов Западно-Сибирского региона) : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право» / Ю. К. Якимович. –Томск, 1981. – 19 с.
11. Мелентьев М. П. Изменение условий содержания осужденных в ИТУ : Лекция / М. П. Мелентьев, О. И. Б ажанов. – Рязань : Рязанская высшая школа МВД СССР, 1975. – 34 с.
12. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными / Трубников В. М., Шинкарев Ю. В. Збірник нормативних актів з кримінально-виконавчого права України. – Х. : Харків юридичний, 2008. – С. 78-89.
13. Перкова Т. И. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы путем перевода в исправительно-трудовое учреждение с иным видом режима : Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право» / Т. И. Перкова. – М., 1985. – 22 с.
14. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, О. І. Богатирьова, Є. М. Бодюл та ін. ; [за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова]. – К. : Атіка, 2010. – 344 с.
15. Аванесов Г. А. Прогрессивная система отбывания лишения свободы / Г. А. Аванесов. – М., 1970. – 48 с.
16. Кревсун О. М. Проблемні питання переведення засудженого з однієї виправної колонії до іншої / О. М. Кревсун // Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права Україні : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару [20 листопада 2015 року, м. Харків] / Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – 200 с.
17. Якимович Ю. К. Правовая природа изменения условий содержания лишенных свободы и дальнейшее совершенствование исправительно-трудового законодательства / Ю. К. Якимович. – Томск, 1980. – С. 140-141.
18. Кримінально-виконавче право: Підручник / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2005. – 256 с.
19. Кримінально-виконавче право : Підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
20. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов ; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків : ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук