Готові роботи

Виконання покарання у вигляді громадських робіт (Код: 17611)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Виконання покарання у вигляді громадських робіт на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Виконання покарання у виді громадських робіт в Україні і закордоном
1.1. Поняття, зміст та основні риси громадських робіт
1.2. Виконання покарання у виді громадських робіт у зарубіжних державах
РОЗДІЛ 2. Характеристика виконання покарання у виді громадських робіт
2.1. Правовий статус осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт
2.2. Порядок та умови виконання громадських робіт
РОЗДІЛ 3. Теоретичні аспекти діяльності органів виконання покарань у виді громадських робіт
3.1. Повноваження органів виконання покарань
3.2. Порядок звільнення від відбування покарання у виді громадських робіт
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Березовська Н. Л. Каральні властивості громадських робіт / Н. Л. Березовська // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 25. – С. 444-448.
2. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України : підручник / Богатирьов І. Г. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с.
3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. Станом на вересень 2011 р. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
4. Гуцуляк М. Я. Правовий статус осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт / М. Я. Гуцуляк // Вісник Запоріського національного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/filologiya/79/13625-pravovij-status-osib-zasudzhenix-do-pokarannya-u-vidi-gromadskix-robit.html
5. Елизаров А. Б. Исполнение отдельных видив наказания в Великобритании и Финляндии / А. Б. Елизаров, А. В. Князев // Вестник Владимирского юридического института. – 2007. – № 4 (5). – 430 с.
6. Коржанський М. Й. Уголовне право України. Загальна частина: Курс лекцій. – К. : Наук. думка; Укр. видав. група, 1996. – 544 с.
7. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 3-є вид. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2006. – 1152 с.
8. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3. – Ст. 21.
9. Кримінально-виконавче право: підручник для студ. вузів / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О.В. Лисодєд ; [та ін.] ; за ред.: В. В. Голіна; за ред.: А. Х. Степанюк; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 530 с.
10. Кримінально-виконавче право (У схемах і таблицях): Навчальний посібник / За заг. ред. Проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба / (Олефір В. І., Колб О. Г., Рогатинська Н. З., Ткачук В. Є., Банах С. В.) – Київ, 2016. – 264 с.
11. Кримінально-виконавче право : Навчальний посібник / К. А. Автухов. – Харків: Видавництво «Право» 2014. – 152 с.
12. Кримінально-виконавче право України : Підручник / За ред. проф. А. X. Степанюка. – X. : Право, 2005. – 256 с. – 344 с.
13. Малинин В. Б. Уголовно- исполнительное право : Учеб. для юрид. вузов и факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов. – М. : Межрегиональный ин-т экономики и права; Юрид. фирма «Контракт»; Волтерс Клувер, 2010. – 368 с.
14. Маті Жутсен. Нетюремні санкції: Порівняльна характеристика [Текст] / Маті Жутсен, Углеша Звехіч // В пошуках альтернатив тюремному покаранню : матеріали міжнар. симп., 15-16 січ. 1997 р. – К. : Freedom House, 1997. – С. 100-112.
15. Мозгова В. А. Виконання покарання у вигляді громадських робіт за кордоном (Великобританія, Фінляндія та Естонія) / В. А. Мозгова // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 48. – С. 483-488.
16. Мозгова В. А. Громадські роботи як вид покарання: теорія і практика: Монографія. – К. : ВД «Дакор», 2014. – 248 с.
17. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / [Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Богатирьова О. І. та ін.] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Атіка, 2010. – 344 с.
18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [6-те вид., переробл. та доповн.] / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - К.: Юридична думка, 2009. – 1236 с.
19. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации (уголовному надзору). Серия «Права человека». – СПб.: Составитель – Санкт-Петербургская общественая правозащитная организация «Гражданский контроль», 2005. – С. 133.
20. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : Монография / Ю. А. Пономаренко. – Х. : ФИНН, 2009. – 344 с.
21. Потильчак А. О. Окремі кримінологічні аспекти призначення громадських робіт як альтернативного виду покарання / А. О. Потильчак // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 1. – С. 96-99.
22. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с.
23. Романов М. В. Звільнення від відбування покарання: навч. посіб. – Харків : Права людини, 2012 р. – 112 с.
24. Старков О. В. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ. / Старков О. В. Милюков С. Ф. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 461 с.
25. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Фран- ции, Германии, Японии) [Текст] : сб. законодат. материалов / под ред. И. Д. Козочкина. – М. : Зерцало, 1999. – 352 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук