Готові роботи

Виконання покарання у виді штрафу та конфіскації майна (Код: 15610)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Виконання покарання у виді штрафу та конфіскації майна на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
1.1. Види конфіскації майна в українському законодавстві
1.2. Особливості виконавчого провадження під час виконання покарання у виді конфіскації майна
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
2.1. Конфіскація майна як інша міра кримінально-правового характеру
2.2. Зміст конфіскації майна
2.3. Актуальні проблеми призначення та виконання покарання конфіскації майна
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ
3.1. Поняття та зміст виконання покарання у виді штрафу
3.2. Забезпечення виконання покарань у виді штрафу
3.3. Проблеми виконання покарання у виді штрафу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
4. Андрусів Г. В. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. О. Беньківський, П. В. Кобзаренко, С. Я. Лихова; ред.: П. С. Матишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Юрид. ф-т. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. –506 c.
5. Батиргареєва В. С. Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні / В. С. Батиргареєва // Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// center.law.univ.kiev.ua
6. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с.
7. Богатирьов І. Г. Конфіскація майна – за і проти / І. Г. Богатирьов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 3. – С. 38-44.
8. Богатирьо І. Г. Теорія і практика виконання кримінально-виконачою інспекціює покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: Монографія / І. Г. Богатирьов. – К.: Атіка, 2005. – 312 с.
9. Бурда С. Я. Юридичний аналіз спеціальної конфіскації майна як іншого заходу кримінально-правового характеру за КК України / С. Я. Бурда // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2014. – Вип. 4. – С. 221-230.
10. Давлатов Ш. Б. Актуальні проблеми призначення та виконання конфісувції майна та їхній вплив на перспективи існування даного покарання у Кримінальному праві України / Ш. Б. Давлатов // Порівняльно-аналітичне право. - № 4. – 2015. – С. 316-319. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2015/97.pdf
11. Деякі аспекти виконання судових рішень про конфіскацію майна. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://udvs-dp.gov.ua/news/article/324
12. Єрмак В. О. Місце конфіскації майна в механізмі протидії злочинності / В. О. Єрмак // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 4. – Том. 2. – 2014. – С. 156-161.
13. Задоя К. П. Нормативне (законодавче) вирішення питання про юридичну природу спеціальної конфіскації майна de lege ferenda / К. П. Задоя // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2. – С. 76-86.
14. Кирилюк В. А. Особливості правовідносин у сфері виконання покарання у виді штрафу / В. А. Кирилюк // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. – 2014. – № 2. – С. 10-17.
15. Корабель М. Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання: дис….канд.юрид.наук: 12.00.08 / Корабель М. Г. – К., 2015. – 206 с.
16. Кримінальне право України. Загальна частина: Мультимедійний навчальний посібник. – Електронний ресурс. – Режим доступу:http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T15/T15_P4.html
17. Кримінальне право. Загальна частина: Підруч. / За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. – К.: Істина, 2011. – 1112 с.
18. Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / за заг. ред.: В. В. Коваленко, А. Х. Степанюк. – К.: Атіка, 2012. – 492 с.
19. Кримінально-виконавче право України: підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред.: В. Голіна, А. Степанюк. – Х.: Право, 2011. – 328 с.
20. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За ред.. проф.. А. Х. Степанюка. – Х.: Право, 2006. – 256 с.
21. Мельникова-Крикун В. М. Спеціальна конфіскація / В. М. Мельникова-Крикун // Право і безпека. – 2005. – № 4. – С. 89-92.
22. Мостепанюк Л. О. Тлумачення статті 53 Кримінального кодексу України в контексті останніх законодавчих змін / Л. О. Мостепанюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2012. – № 1(3). – С. 28-34.
23. Навроцький В. Про суперечності між окремими статтями Кримінального кодесу України та шляхи їх подолання. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=p&i=&d=297
24. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За ред.. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. 4-те, доповн. – Х.: Одісей, 2008. – 1208 с.
25. Оробець К. М. До питання про кримінально-правовий статус спеціальної конфіскації / К. М. Оробець // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. – Х., 2013. – С. 338-341.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук