Готові роботи

Виконання покарання штраф та конфіскація майна (Код: 16614)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Виконання покарання штраф та конфіскація майна на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ ТА КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша; Акад. адвокатури України. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 319 с.
2. Давлатов Ш. Б. Призначення штрафу як додаткового виду покарання /Ш. Б. Давлатов // Держава і право. – № 6. – 2012. – С. 150–159.
3. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р. / [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2772#n2772
4. Бандурка О. М. Кримінальне право України. (Загальна частина) : Підручник / Кол. авторів Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В .К. та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Вид-во ХНУВС, 2010. − 407 с.
5. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
6. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.
7. Смолькова И. В. Штраф как мера наказания по советскому уголовному праву: учеб. пособие / И. В. Смолькова. – Иркутск. – 1979.
8. Северин О. О. До проблеми виконання покарання у виді штрафу / О. О. Северин // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2013. – № 5. – С. 168–172.
9. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07. 2003 р. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
10. Мостепанюк Л. О. Тлумачення статті 53 Кримінального кодексу України в контексті останніх законодавчих змін / Л. О. Мостепанюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2012. – № 1(3). – С. 28-34.
11. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998– . – Т. 6: Т-Я. – 2004. – 768 с.
12. Кирилюк В. А. Особливості правовідносин у сфері виконання покарання у виді штрафу / В. А. Кирилюк // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. – 2014. – № 2. – С. 10-17.
13. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
14. Роз’яснення з приводу питань, які виникають при виконанні судових рішень у кримінальних справах, зокрема про стягнення штрафу: Судова палата у кримінальних справах ВССУ від 01.07.2011 / [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/novini_za_ii_pivrichchja_2011_roku/sudova_palata_u_kriminalnih_spravah_vssu_pidgotuvala_roz%E2%80%99jasnennja_z_privodu_pitan_jaki_vinikajut_pr.html
15. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов // ГО «Харківська правозахисна група». – Харків : ТОВ «Видавництво права людини». – 2015. – 256 с.
16. Корабель М. Г. Соціально-правова обумовленість конфіскації майна, як виду покарання / М. Г. Корабель // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». – № 20. – 2013. – С. 80–84.
17. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2009. – с. 642.
18. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком: Додаток до кримінального кодексу України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2003-05
19. Саверин О. О. До проблеми виконання покарання у виді штрафу / О. О. Саверин // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2013. – № 5. – С. 168–172.
20. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / М. П. Черненок ; кер. роботи А. Х. Степанюк ; офіц. опон.: В. М. Трубников, В. І. Тютюгін ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : [б. в.], 2003. – 20 с.
23. Трагнюк Р. Р. Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у виді конфіскації майна / Р. Р. Трагнюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 5. – С. 270–274.
24. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
25. Інструкція з організації примусового виконання рі¬шень [Електронний ресурс] : затверджено наказом Мініс¬терства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12.
26. Про організацію прокурорського нагляду за до¬держанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з об-меженням особистої свободи громадян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/ gl.html?_m=publications&_ 1=гес&іб=94102.
27. Каркач П. М. Організація роботи районної, міської прокуратури : наук.-практ. посіб / П.М. Каркач. – X. : Право, 2013. – 336 с
28. Курило М. П. Прокурорський нагляд за додер¬жанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / М.П. Курило; Нац. юрид. акад. України. – X., 1998. – 188 с.
29. Лапкін А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні: [навч. посіб. у схемах] / [А.В. Лапкін] ; за ред. І.Є. Марочкіна. – Вид. 2-ге, змін, та допов. – X. : Право, 2014. – 136 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук