Готові роботи

Виконання покараня у виді штрафу та конфіскації майна (Код: 16610)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Виконання покарання у виді штрафу і конфіскації майна на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ
1.1. Зміст покарання у виді штрафу
1.2. Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу
1.3. Забезпечення виконання покарань у виді штрафу
РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
2.1. Зміст покарання у виді конфіскації майна
2.2. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації
2.3. Актуальні питання призначення та виконання покарання конфіскації майна
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша; Акад. адвокатури України. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 319 с.
2. Давлатов Ш. Б. Призначення штрафу як додаткового виду покарання /Ш. Б. Давлатов // Держава і право. – № 6. – 2012. – С. 150–159.
3. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р. / [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2772#n2772
4. Бандурка О. М. Кримінальне право України. (Загальна частина) : Підручник / Кол. авторів Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В .К. та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Вид-во ХНУВС, 2010. − 407 с.
5. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
6. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.
7. Смолькова И. В. Штраф как мера наказания по советскому уголовному праву: учеб. пособие / И. В. Смолькова. – Иркутск. – 1979.
8. Северин О. О. До проблеми виконання покарання у виді штрафу / О. О. Северин // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2013. – № 5. – С. 168–172.
9. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07. 2003 р. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
10. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
11. Роз’яснення з приводу питань, які виникають при виконанні судових рішень у кримінальних справах, зокрема про стягнення штрафу: Судова палата у кримінальних справах ВССУ від 01.07.2011 / [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/novini_za_ii_pivrichchja_2011_roku/sudova_palata_u_kriminalnih_spravah_vssu_pidgotuvala_roz%E2%80%99jasnennja_z_privodu_pitan_jaki_vinikajut_pr.html
12. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / Бадира В. А., Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Мінаєв М. М., Хашев В. Г.; За ред. Т. А. Денисової. – К. : Істина, 2008. – 400 с.
13. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов // ГО «Харківська правозахисна група». – Харків : ТОВ «Видавництво права людини». – 2015. – 256 с.
14. Корабель М. Г. Соціально-правова обумовленість конфіскації майна, як виду покарання / М. Г. Корабель // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». – № 20. – 2013. – С. 80–84.
15. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2009. – с. 642.
16. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком: Додаток до кримінального кодексу України // [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2003-05
17. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. / [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14/page4
18. Навроцький В. Про суперечності між окремими статтями Кримінального кодексу України та шляхи їх подолання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=297
19. Давлатов Ш. Б. Актуальні проблеми призначення та виконання конфіскації майна та їхній вплив на перспективи існування даного покарання у кримінальному праві України / Ш. Б. Давлатов // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 4. – С. 316–319.
20. Мельникова-Крикун В. М. Про недоцільність застосування конфіскації майна як виду додаткового покарання / В. М. Мельникова-Крикун // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 29. – С. 61–65.
21. Куц В. М. Новий Кримінальний кодекс України: яким йому бути / В.М. Куц. – X. : Ксілон, 1999. – 204 с.
22. Гуторова Н. Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи / Гуторова Н., Шаповалова О. // Право України. – 2010. – № 9. – С. 56–65.
23. Нагорнюк О. В. Питання загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Олена Володимирівна Нагорнюк. – X., 2004. – 20 с.
24. Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum106/

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук