Готові роботи

Відповідальність ДКВС України (Код: 17612)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Відповідальність ДКВС України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальні положення про діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України
1.1. Характеристика та основи діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України
1.2. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України
РОЗДІЛ 2. Юридична відповідальність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та її структурних підрозділів
2.1. Юридична відповідальність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
2.2. Правопорушення, що вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекцій / Г. В. Атаманчук. – М. : Юрид. лит., 1997. – 400 с.
2. Бараш Є. Ю. Нормативно-правове забезпечення управління в державній кримінально-виконавчій службі України / Є. Ю. Бараш // Право і Безпека. – 2010. – № 5. – С. 71-75.
3. Бараш Є. Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. Ю. Бараш. – Х., 2006. – 232 с.
4. Бараш Є. Ю. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби // Є. Ю. Бараш // Право і безпека. – 2010. - № 4 (36). – С.75-80.
5. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування: Дис. … доктора юрид. на¬ук. – Х., 2006. – 419 с
6. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). – М. : Юрид. лит., 1996. – 216 с.
7. Галай А. О. Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ вико- нання покарання : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. О. Галай. – Ірпінь, 2003. – 215 с.
8. Грищенко А. В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грищенко Анна Володимирівна. – К., 2002. – 229 с.
9. Доробалюк О. П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні / О. П. Доробалюк // Держава та регіони. Серія : Право. – 2014. – № 3. – С. 84-88.
10. Журавська З. В. Заходи протидії правопорушеням з участю персоналу установ виконання покарань / З. В. Журавська // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 1. – С. 378-387.
11. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 30. – Ст. 409.
12. Капустіна К. О. Місце кримінально-виконавчої інспекції в системі органів Державної кримінально-виконавчої служби України / К. О. Капустіна // Право і Безпека. – 2014. – № 1. – С. 34-39.
13. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
14. Коржанський М. Й. Уголовное право Украины. Частина Загальна: курс лекцій / М. Й. Коржанський – К. : Наукова думка; Українська видавнича група, 1996. – 336 с.
15. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3. – Ст. 21.
16. Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній: Монографія / Кол. авторів; за заг. ред. проф. В.В. Коваленка. – К.: Атіка-Н, 2011. – 367 с.
17. Ліховицький Я.Конституційні та інші норматино-правові засади діяльності персоналу колоній щодо реалізації принципу гуманізму у сфері виконання покарань / Я. Ліховицький // Історико-правовий часопис. – 2016. – №2 (8). С. 148-151.
18. Матюхіна Н. П. Сучасні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ України : наук.-практ. посіб. / Н. П. Матюхіна ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Основа, 2002. – 126 с.
19. Микитась І. М. Юридична відповідальність персоналу державного департаменту України з питань виконання покарань / І. М. Микитась // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 594-598.
20. Некрасов В. А. Оперативне розпізнавання: монографія / В. А. Некрасов, В. Я. Мацюк, Н. Е. Філіпенко, Л. В. Родинюк. – К. : КНТ, 2007. – 216 с.
21. Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – 540 с.
22. Ребкало М. М. Проблеми формування системи державного управління у сфері виконання покарань / М. М. Ребкало // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 104-109.
23. Управління персоналом : навч. посіб. / [О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук]. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук