Готові роботи

Структура і види норм кримінально виконавчого права (Код: 16630)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Структура і види норм кримінально виконавчого права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Норми кримінально-виконавчого права
Розділ 2. Структура норм кримінально-виконавчого права
Розділ 3. Види та класифікація норм кримінально-виконавчого права
Висновки
Список використаної літератури


Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст. 141 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1526-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/1526-14
3. Концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: Схв. Указом Президента України від 8 листопада 2012 р. № 631/2012 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/631/2012
4. Концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: Указ Президента України від 8.11.2012 р. № 631/2012 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/631/2012
5. Кримінальний кодекс України : станом на 11 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / упоряд. В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – 232 с. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
6. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 року № 1129-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Ст. 1767. – Режим доступу : http://urist-ua.net/кодекси/кримінально-виконавчий_кодекс_україни
7. Положення про Державну пенітенціарну службу України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів від 2 липня 2014 р. № 225 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/225-2014-%D0%BF
8. Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних силах України: Указ Президента України від від 05.04.1994 № 139/94 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/139/94
9. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2006 р. № 2713-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
10. Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1526-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1526-14
11. Автухов К. А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. (відповіді на екзаменац. питання та питання до практ. занять) / К. А. Автухов; ред.: А. Х. Степанюк. – Харків : Право, 2015. – 156 c.
12. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: монографія / Ю. В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – 296 c.
13. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право : Навч. посіб. / І. Г. Богатирьов; Черніг. юрид. коледж. – Чернігів : Юрист, 1998. – 122 c.
14. Бондарєв В.В. Щодо призначення кримінального покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 11(51). – С. 39–41.
15. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 623 c.
16. Кальман О. Г., Подільчак О. М., Плотнікова В. П., Туркот М. С. Проблеми кримінально-виконавчого права України. Навчальний посібник. – Київ, 2011. – 355 c.
17. Кримінально-виконавче право [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Голіна [та ін.]. – Харків : Право, 2011. – 328 с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uristinfo.net/2010-12-28-11-45-41/240-kriminalno-vikonavche-pravo-ukrayini
18. Кримінально-виконавче право України: (Загальна та Особлива частини): Навч. посіб. / О. М. Джужа, С. Я. Фаренюк, В. О. Корчинський та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 448 с.
19. Кримінально-виконавче право України: навчальний посібник / Вид. 2 - ге, зм. і доп. / за ред. Т. А. Денисової. К.: Істина, 2010. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forlawyer.com.ua/knigi/krimnalno-vikonavche-pravo-denisova-ta
20. Куц В. М. Деякі аспекти вдосконалення національної кримінально-правової політики / В. М. Куц / Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми: Матеріали міжнародної наукової конференції, Донецьк, 17–18 листопада 2006 р. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. – С. 47–52.
21. Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О. В. Наден. – Х.: Право, 2012. – 272 c.
22. Нежурбіда С. І. Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посібник / С. І. Нежурбіда, І. С. Павчук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 116 с.
23. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с.
24. Семаков Г. С. Кримінально-виконавче право України : курс лекцій / Г. С. Семаков, А. П. Гель. – К. : Вид-во МАУП, 2000. – 196 с.
25. Степанюк А. Х. Кримінально-виконавче право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд, М. В. Романов, В. В. Голіна, М. П. Черненок, В. М. Харченко, Л. П. Оніка, В. Ф. Оболєнцев; ред.: А. Х. Степанюк; Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Х. : Право, 2006. – 255 c.
26. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: навчальний посібник / П. В. Хряпінський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 191 c.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук