Готові роботи

Розвиток функцій, організаційних структур та форм управління ДКВС України (Код: 17628)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Розвиток функцій, організаційних структур та форм управління ДКВС України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Засади управління Державною Кримінально-виконавчою службою
1.1. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України
1.2. Нормативно-правове забезпечення управління в Державній кримінально-виконавчій службі України
Розділ 2. Функції та органи управління Державною кримінально-виконавчою службою
2.1. Функції управління Державною кримінально-виконавчою службою
2.2. Державна пенітенціарна служба
2.3. Кримінально-виконавча інспекція
Розділ 3. Вдосконалення організаційних структур та форм управління Державною Кримінально-виконавчою службою України
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекцій / Г. В. Атаманчук. – М. : Юрид. лит., 1997. – 400 с.
2. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник / О. М. Бандурка. – X. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
3. Бараш Є. Ю. Нормативно-правове забезпечення управління в державній кримінально-виконавчій службі України / Є. Ю. Бараш // Право і Безпека. – 2010. – № 5. – С. 71-75.
4. Бараш Є. Ю. Вдосконалення організаційних структур та форм управління Державною кримінально-виконавчою службою / Є. Ю. Бараш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 189-196.
5. Гламазда П. В. Цілі, завдання та функції Державної пенітенціарної служби України щодо реалізації кримінально-виконавчої політики / П. В. Гламазда, М. М. Яцишин // Правова інформатика : наук. журн. з питань прав. інформатики, інформ. права та інформ. безпеки. – 2011. – № 3/4. – С. 74-80.
6. Гречанюк С. К. Планування як одна з функцій управління установами та органами державної кримінально-виконавчої служби України / С. К. Гречанюк // Юридична Україна. – 2010. – №6 – С. 32-37.
7. Гречанюк С. К. Об’єкт управління в органах та установах Державної кримінально-виконавчої служби України / С. К. Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 111-113.
8. Грищенко А. В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грищенко Анна Володимирівна. – К., 2002. – 227 с.
9. Дзюдзь М. С. Органи державної пенітенціарної служби України в системі суб’єктів захисту прав, свобод і законних інтересів громадян у виправних установах / М. С. Дзюдзь // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 261-265.
10. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 30. – Ст. 409.
11. Капустіна К. О. Місце кримінально-виконавчої інспекції в системі органів Державної кримінально-виконавчої служби України / К. О. Капустіна // Право і Безпека. – 2014. – № 1. – С. 34-39.
12. Капустіна К. О. Принципи діяльності кримінально-виконавчої інспекції в Україні / К.О. Капустіна // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 5. С.69-76.
13. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
14. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3. – Ст. 21.
15. Кримінально-виконавче право: підручник для студ. вузів / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О.В. Лисодєд ; [та ін.] ; за ред.: В. В. Голіна; за ред.: А. Х. Степанюк; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 530 с.
16. Організація управлінської діяльності в органах і установах кримінально-виконавчої системи / М. Г. Вербенський, М. В. Мендель, В. В. Промогайбенко, В. І. Серов ; за ред. В. А. Льовочкіна. — К. : ДДУПВП, 2004. – С. 31.
17. Пузирний В. Ф. Теоретичні аспекти визначення адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України / В. Ф. Пузирний // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 71. – С. 61-67.
18. Ребкало М. М. Проблеми формування системи державного управління у сфері виконання покарань / М. М. Ребкало // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 104-109.
19. Ребкало М. М. Державне управління у сфері виконання покарань (організаційно-правовий аспект) : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ребкало Микола Миколайович. – К., 2008. – 203 с.
20. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с.
21. Сикал М. М. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України: правові та організаційні засади : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М. М. Сикал. – К., 2012. – 20 с.
22. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» вiд 9.12.2010 р. № 1085/2010
23. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України» від 6.04.2011 р. № 394/2011
24. Фіщук С. В. Діяльність кримінально-виконавчої інспекції: проблеми й сучасний стан / С. В. Фіщук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-1260/
25. Щедрин Ю. В. Организационно-правовые основы управленческой деятельности начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 «Судебная власть; прокурорский надзор; организация правоохоронной деятельности» / Ю. В. Щедрин. – Рязань, 2004. – 297 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук