Готові роботи

Принципи кримінально-виконавчого права (Код: 17626)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Принципи кримінально-виконавчого права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Характеристика загальних приципів кримінально-виконавчого права
1.1. Поняття системи принципів кримінально-виконавчого права
1.2. Принципи законності, справедливості, демократизму і гуманізму
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика галузевих принципів
2.1. Принципи невідворотності виконання і відбування покарань, рівності засуджених перед законом
2.2. Принципи диференціації та індивідуалізації виконання покарань раціонального застосування примусових заходів
2.3. Принципи взаємної відповідальності держави і засудженого поєднання покарання з виправним впливом
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених : монографія / І. С. Михалко. – Х. : Право, 2013. – 200 с.
2. Пиголкин А.С. Теория государства и права: Учебник / А.С. Пиголкин. – М.: Изд-во Городец, 2003. – 253 с.
3. Кримінально-виконавче право України : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2006. – 256 с
4. Комзюк А.Т.Про принципи кримінально-виконавчого права україни / Комзюк А.Т. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uchebnik-online.net/book/47-visnik-xarkivskogo-nacionalnogo-universitetu-vnutrishnix-sprav-41-visnik-komzyuk-at/9-pro-principi-kriminalno-vikonavchogo-prava-ukrayini.html
5. Шкута О. Концептуальні принципи пенітенціарної політики Уераїни / Шкута О. // Підприємництво, господарство і право. 2016. - № 5. – С. 81-85.
6. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон від 11.07.2003 № 1129-IV : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
7. Кутєпов М.Ю. Щодо принципів кримінально-виконавчої політики України / Кутєпов М.Ю. // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - № 6-1.– С. 144-147.
8. Гнот Х. Я. Принципи забезпечення виконання судових рішень установами виконання покарань в Україні / Гнот Х. Я. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/vnulpurn_2016_837_72.pdf
9. Степанюк А. Х. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження) : дис. канд. юр. наук : 12.00.08 / Степанюк Анатолій Хомич – Харків, 2002. – 289 с.
10. Кримінально-виконавче право України: підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2010. – 752 с
11. Шевченко О.А. Поняття принципу невідворотності кримінальної відповідальності / Шевченко О.А. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. – № 3. – С. 460-468.
12. Автухов К. А. Кримінально-виконавче право : навч.-практ. посіб. (для підготовки до іспиту аспірантів, здобувачів та студентів) / К. А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2016. – 158 с.
13. Степанюк А. Значущість принципу невідворотності виконання покарання для екзекутивної діяльності / Степанюк А. // Вісник Академії правових наук. – 1999. - № 3. – С. 157-166.
14. Конопельський В. Я. Про ефективність застосування принципу диференціації та індивідуалізаціі ї покарань у контексті його взаємодії з іншими принципами права / Конопельський В. Я. // Південноукраїнсий правничий часпис. – 2015. - № 1. – С. 37-41.
15. Крикушенко О. Г. Принцип рівності засуджених перед законом як правова парадигма протидії пенітенціарній (тюремній) субкультурі / О. Г. Крикушенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - № 1(2). - С. 182-188.15.
16. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
17. Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила : Рада Європи; Рекомендації, Правила, Доповідь від 12.02.1987 : Редакція від 11.01.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_032
18. Дорохіна Ю. А. Окремі питання регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк за злочини проти вдасності / Дорохіна Ю. А. // Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару [20 листопада 2015 року, м. Харків] / Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – 200 с.
19. Кревсун О. М. Місце і роль диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у теорії кримінально-виконавчого права / Кревсун О. М. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2015. - № 1. – С. 242-246.
20. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. Х., Яковець І. С.; за заг. ред. Степанюка А. Х. – X.: ТОВ “Одіссей”, 2005. – 560 с.
21. Здочин і кара [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yvu.com.ua/zlochyn-i-kara/
22. Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/komentar/kruminal-vukon/309-glava1/4757--5--------.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук