Готові роботи

Прийом громадян в органах і установах виконання покарань (Код: 17625)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Прийом громадян в органах і установах виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ
1.1. Основні засади реалізації права на звернення
1.2. Відповідальність за порушення законодавства про звернення
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ І УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
2.1. Порядок особистого прийому громадян
2.2. Порядок особистого прийому ув’язнених
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Шапіро В.С. Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення / Шапіро В.С. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/36621/3/Appeal_Shapiro.pdf
2. Соболь В. А. Звернення громадян як механізм взаємодії держави і суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. держ. упр. : спец. 25.00.02 "механізми державного управління" / Соболь Валерій Анатолійович – Київ, 2014. – 23 с.3. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади : Методичні роз’яснення [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2011/05/14.pdf
4. Соболь В.А. Теоретико-методологічні засади дослідження звернень громадян як інституту реалізації прав і свобод у громадянському суспільстві / Соболь В.А. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12SVASGS.pdf
5. Про звернення громадян : Закон від 02.10.1996 № 393/96-ВР : Редакція від 05.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
6. Право на звернення – важливий конституційно-правовий засіб захисту [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2015/3/11/svernennia.pdf
7. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації : Кабінет Міністрів України; Постанова, Інструкція, Форма типового документа [...] від 14.04.1997 № 348 Редакція від 12.02.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п
8. Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України : Мін'юст України; Наказ, Порядок, Журнал [...] від 23.07.2013 № 1475/5 : Редакція від 21.02.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1246-13/page
9. Щерба А.В. Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності органів місцевого самоврядування в Україні / Щерба А.В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/3/08.pdf
10. Види звернень громадян та порядок їх розгляду : Методичний посібник. - Івано-Франківськ, 2013. - 17 с.
11. Чуб О. Конституційні засади права громадян України на звернення / Чуб О. // Вісник Академії правових наук України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 123456789/5121/1/ Chyb_76.pdf 76-82
12. Мірошниченко О. О. Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України [Монографія] за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Пєткова С.В. / С. В. Пєтков, О. О. Мірошниченко, Ю. В. Делія. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 190 с
13. Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах [...] : Кабінет Міністрів України; Постанова, Методика від 24.06.2009 № 630 Редакція від 12.02.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/630-2009-п
14. Наумов І. В. Деякі питання провадження із звернень громадян в діяльності органів внутрішніх справ / І. В. Наумов // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 120–125.
15. Аналіз звернень громадян у 2015 році від 14 березня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://gl.lv.court.gov.ua/sud2590/654323/252871/
16. Різак І.М., Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Чечерський В.І., Бєлов Д.М. Право громадян на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх службових осіб –Ужгород, 2004. - 50 с.
17. Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України : Мін'юст України; Наказ, Порядок, Картка [...] від 19.12.2016 № 3698/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1651-16
18. Про попереднє ув'язнення:Закон від 30.06.1993 № 3352-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
19. Гумін О. М. Кримінально-виконавче право України: навч, посібник / О. М. Гумін, К. Б. Марисюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 392 с.
20. Права людини за ґратами: практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. — К. :Асоціація УМДПЛ, 2016. – 256 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук