Процесний підхід до практики управління органами і установами виконання покарань (Код: 17627)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Процесний підхід до розвитку теорії та практики управління органами і установами виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Загальна характеристика системи органів і установ виконання покарань в Україні
2. Загальні засади управління органами і установами виконання покарань
3. Загальна характеристика управлінських підходів органами і установами виконання покарань
4. Процесний підхід до практики управління органами і установами виконання покарань
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Левченко Ю.О. Органи і установи виконання покарань в Україні : План-конспект проведення лекційного заняття, 2015. – 25 с.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс, Закон від 11.07.2003 № 1129-IV : Редакція від 07.04.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
3. Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 225 Редакція від 27.08.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/225-2014-%D0%BF
4. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
5. Права людини за ґратами: практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. — К. :Асоціація УМДПЛ, 2016. – 256 с.
6. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 256 с.
7. Гречанюк С. К. Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис. докт. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2012. – 520 с.
8. Основи управління в органах і установах виконання покарань [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studopedia.su/13_58695_ osnovi-upravlinnya-v-organah-i-ustanovah-vikonannya-pokaran.html
9. Пузирний В. Ф. Теоретичні аспекті визначення адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України / Пузирний В. Ф. // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - № 71. – С. 61-68.
10. Яцишин М. М. Визначення статусу та компетенції керівних органів і структурних підрохділів Дердавної кримінально-виконавчої служби України х позицій кримінально-виконавчої політики / Яцишин М. М. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2041/1/status.pdf
11. Адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи управління персоналом [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lib-net.com/content/9492_Administrativni_ekonomichni_ta_socialno_psihologichni_metodi_ypravlinnya_personalom.html
12. Галай А. О. Організаційно-правові засади формування та функціонування установ виконання покарання : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович – Київ, 2003. – 215 с.
13. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер. – СПб.: Изд-во С-Петербургского университета, 1997. –329 с.
14. Дідур К. М. Системний підхід до управдіння підприємством та персоналом підприємства / Дідур К. М. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079
15. Харченко В.А. Системний підхід в управлінні діяльністю підприємств / Харченко В.А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/bitstream/123456789/26182/1/ 92.pdf
16. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання) / С.І.Чернов, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 140 с.
17. Тягур Р.С., Тягур Т. Р. Менеджмент в освіті: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 300 с
18. Сухінін Д.В., Маматова Т.В. Процесний підхід до організації діяльності з надання муніципальних / Сухінін Д.В., Маматова Т.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : послугhttp://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/techno/05sdvnmp.pdf
19. Іващенко А. Г. Процесний підхід до управління як передумова конкурентоспроможності промислового підприємства / Іващенко А. Г. // Фінансовий простір. – 2015. - № 2 (18). – С. 390-395.
20. Ткачова С. С. Еволюція процесного підходу до операційної та управлінської діяльності підприємств / Ткачова С. С. // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. – 2012. - №2. – С.68-75.
21. Реинжиниринг корпорации : манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи ; пер. с англ. [Ю. Е. Корнилович]. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2007. — 286 с.
22. Захарченко В.І. Інноваційна діяльність підприємств кримінально-виконавчої системи України як основи вдосконалення їх ресурсного потенціалу / Захарченко В.І. // Економіка: реалії часу. – 2015. - №3(19). – С. 231-237.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук