Готові роботи

Правове становище засуджених як суб'єктів кримінально-виконавчих правовідносин (Код: 16626)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Правове становище засуджених як суб'єктів кримінально-виконавчих правовідносин на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика правового статусу засуджених докримінальних покарань
1.1. Поняття правового статусу засуджених
1.2. Зміст правового статусу засуджених
Розділ 2. Структура правового статусу засуджених
2.1. Суб’єктивні юридичні права засуджених
2.2. Юридичні обов’язки засуджених
2.3. Законні інтереси засуджених
Розділ 3. Правовий статус осіб, засуджених до окремих видів покарань
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28 червня1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
3. Беляев А.А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. – Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976. – С.9-10.
4. Богатирьов І. Г.Кримінально-виконавче право України: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с.
5. Бриллиантов А. В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник / А. В.Бриллиантов, С. И. Курганов. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2007. – 344 с.
6. Великий юридичний словник / під ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 1999. VI. –790 c.
7. Голіна В. В., Степанюк А. Х. Кримінально-виконавче право:підручник. – Х.: Право, 2012. – 328 с.
8. Гуцуляк М. Я. Правовий статус осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт / М. Я. Гуцуляк. // Вісник Запорізького національного університету. Серія Юридичні науки. – 2010. – № 3. – с. 138 – 142.
9. Экимов А.И. Проблема интереса в социалистическом праве: автореф. дисс…д-ра юрид. наук: 12.00.01 / ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – С.19.
10. Кам’янець Т. В. Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі / Т. В. Кам’янець // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 432-438.
11. Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник / за ред. Т. А. Денисової. – К.: Істина, 2008. – 400 с.
12. Кримінально-виконавче право: посібник для вузів / гол. ред.. А. Міхлін. – М.: Вища освіта, 2008. – 422 с.
13. Кримінально-виконавче право / Під ред. І. В. Шмарова. – М.: БЕК, 1998. – С. 113.
14. Кричун Ю. А. Теоретичні положення визначення поняття та змісту правового статусу засудженних до позбавлення волі / Ю. А. Кричун // Держава та регіони. Серія: Право: науково-виробничий журнал. – 2014 р. – № 2. –С.83-87.
15. Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: навч. посіб. / [О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець] ; За заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.
16. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини та громадянина. – Х.: Факт, 2001. – С.60.
17. Льовочкін В. А. Проблемні питання діяльності кримінально-виконавчої системи України / В. А. Льовочкін // Аспект: Інформ. бюл. – Донецьк, 2002. – № 2 (3). – С. 3-8.
18. Малінін В. Кримінально-виконавче право: підручник для юридичних вузів та факультетів / В. Малінін, Л. Смірнов. – М.: Межрегіональний інститут економіки і права, Юрид. фирма «Контракт», ООО «Волтерс Клувер», 2009. – 310 с.
19. Марисюк К.Б. Поняття та суть правового статусу засуджених / К.Б.Марисюк // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – С. 51-56.
20. Марисюк К. Б. До питання про законні інтереси / К. Б. Марисюк / Юридичний науковий журнал. – 2015. – № 2. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2015/52.pdf
21. Минязева Т. Ф. Политика государства в сфере обеспечения правового положения осужденных / Т. Ф. Минязева // Правоведение. Известия Высших учебных заведений. – 2000. – № 1 (228). – С. 128-129.
22. Мозгова В. А Структурні елементи правового статусу засуджених до покарання / В. А. Мозгова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1082. серія «Право». – Вип. №. 16. – 2013. – С. 351-354.
23. Науково-практичний коментар кримінально-виконавчого кодексу України / А. П. Гель, О. Г. Колб, В. О. Корчинський; за заг. ред. А. Х. степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
24. Оробець К. Права громадян України, які відбувають покарання. – Електронний ресурс. – Режим доступу:http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2213
25. Осауленко О.І. Конституційні основи формування змісту та системи правового регулювання статусу засуджених до позбавлення волі та їх втілення в законодавстві України (загальнотеоретичні питання): автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАВСУ. – К., 1997. – С.13.
26. Степанюк А.Х. Кримінально-виконавче право України: Підручник / за ред. А. Х. Степанюк X.: Право, 2010. – 320 с.
27. Стєфанов С.О. Деякі аспекти правового положення засуджених в Україні / С.О. Стєфанов // Погляди на перспективу гуманітарного розвитку: крізь призму української точки зору. Зб. творів з прав людини в Україні. – Одеса: Юрид. літ-ра, 1999. – С. 49-51.
28. Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы Общей части. – М.: Юрид. лит., 1984. – С.181.
29. Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 283.
30. Ткачук О.І. Правовий статус посадових осіб митної служби України: дис...канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ткачук Олександр Іванович; Нац. Аграрний ун-т. – К., 2008. – 203 с.
31. Чеботарьова Ю. Правовий статус засуджених до позбавлення волі: автореф. дис…на здобуття наук. ступеня кан. юрид. наук за спец.: 12.00.08 «кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю. А. Чеботарьова. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2005. – 22 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук