Правове регулювання і порядок виконання запобіжного заходу у виді тримання під вартою (Код: 17623)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Правове регулювання і порядок виконання запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальноправова характеристика тримання під вартою
1.1. Поняття, мета та підстави застосування тримання під вартою
1.2. Міжнародно-правові гарантії дотримання прав людини при застосуванні тримання під вартою. Права та обовязки осіб, взятих під варту
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання тримання під вартою
2.1. Процесуальний порядок виконання, зміни та скасування тримання під вартою
2.2. Процесуальний порядок подовження строків тримання під вартою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України : Вищий спеціалізований суд; Лист від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 : Редакція від 15.10.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 08.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/
3. Матвійчук В. К. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / Матвійчук В. К. // Юридична наука. – 2013. - № 7. – С. 72-83.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
5. Смоков С. М. Види обмежень конституційних прав громадян у новому кримінальному процесуальному кодексі України / С. М. Смоков // Форум права. – 2012. - № 2. – С. 625-632.
6. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
7. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
8. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
9. Чорнобук В. Актуальні питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків тримання під вартою / Чорнобук В. // Слово Національної школи суддів України. – 2013. - № 4 (5). – С.175-185.
10. Яновська О.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні / Яновська О.Г. // Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - 2(27). – С. 12-17.
11. Практика застосування судами запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання
під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba 59140111fc2256bf7004f9cd3/be28f2cda4a54387c22577ec00328b9e?OpenDocument
12. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
13. Про затвердження Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину :Органи влади СРСР; Указ, Положення від 13.07.1976 № 4203IX : Редакція від 13.07.1976 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/v4203400-76
14. Про попереднє ув'язнення : Закон від 30.06.1993 № 3352-XII : Редакція від 01.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
15. Дрозд В. Г. Тримання під вартою через призму Європейських стандартів / Дрозд В. Г. // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. – № 5. – С. 33-37.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
17. Макаренко І. С. Діяльність слідчого судді під час обрання запобіжних заходів / Макаренко І. С. // Право і суспільство. – 2013. – № 5. – С. 155-160.
18. Тищенко О.І. Тримання під вартою: окремі питання правозастосовних реалій / Тищенко О.І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. - № 27. – С. 135-138.
19. Фаринник В. І. Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / В. І. Фаринник // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 329-336.
20. Щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/41324-schodo_zastosuvannya_zapobizhnogo_ zahodu_ u_ viglyadi_ trimanny.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук