Готові роботи

Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді обмеження волі (Код: 17624)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді обмеження волі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття обмеження волі як виду кримінального покарання
2. Місця відбування покарання у виді обмеження волі
3. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі
4. Умови праці засуджених до обмеження волі. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1. Атішева М. О. Щодо доцільності застосування покарання у видв обмеження волі / М. О. Атішева // Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару [20 листопада 2015 року, м. Харків] / Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – 200 с.
2. Бодюл Є. М. Правові та організаційні засади виконання покарання в кримінально-виконавчих установах відкритого типу: автореф. дис… на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук. – Київ, 2005. – 35 с.
3. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України : підручник / Богатирьов І. Г. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с.
4. Гель А. П., Семаков Г. С., Яковец І. С. Кримінально-виконавче право України: Навч.посібник / За ред..проф. А. Х. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 624с.
5. Гумін О. М. Кримінально-виконавче право України: навч, посібник / О. М. Гумін, К. Б. Марисюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 392 с.
6. Кам’янець Т. В. Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі / Т. В. Кам’янець // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 432-438
7. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3. – Ст. 21.
8. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2009. – 870 с.
9. Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці) : навч. посіб. / ХНУВС ; ред.: О. В. Лісіцков, О. М. Литвинов, Є. Ю. Бараш. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2012. – 210 с.
10. Кримінально-виконавче право України: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. А. X. Степанюка. – X.: Право, 2006. – 128 с.
11. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. комент. (за станом на 01.11.2011 р.) / за заг. ред.: В. В. Коваленко, А. Х. Степанюк. – К. : Атіка, 2012. – 492 с.
12. Кримінально-виконавче право : Навчальний посібник / К. А. Автухов. – Харків: Видавництво «Право» 2014. – 152 с.
13. Кримінально-виконавче право України : підручник / [Джужа О. М., Богатирьов І. Г., Колб О. Г. та ін.] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужі. – К. : Атіка, 2010. – 752 с.
14. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред. В. В. Коваленка, А. Х. Степанюка. – К., 2012 – 655 с.
15. Кушнір П. Г. Правовий статус осіб, засуджених до обмеження волі: соціально-економічний аспект / П. Г. Кушнір // Пробл. законності / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2004. – Вип. 69. – C. 150.
16. Лисодєд О. В. Еволюція виконання покарання у виді обмеження волі на пострадянському просторі // Питання боротьби зі злочинністю. – 2012. – Вип. 23.
17. Лисодєд О. В. Виправний центр / О. В. Лисодєд // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2016. – № 1(6). – С. 450-452
18. Минязева Т. Ф. Политика государствав сфере обеспечения правового положения осужденных / Т. Ф. Минязева // Правоведение. Известия Высших учебных заведений. – 2000. – № 1 (228). – С. 128-129.
19. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / [Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Богатирьова О. І. та ін.] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Атіка, 2010. – 344 с.
20. Новікова К. А. Місце обмеження волі в системі покарань / К. А. Новікова // Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. – Вип. 27. – С. 250-257.
21. Пономаренко О. Обмеження волі як вид покарання в Україні: історичний аспект (ХХ–ХХІ століття) / О. Пономаренко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1. – С. 132-138.
22. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : монография / Ю. А. Пономаренко. – Харьков : ФИНН, 2009. – 433 с.
23. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук