Готові роботи

Позбавлення волі (Код: 17621)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Позбавлення волі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Особливості позбавлення волі як інститут покарання
1.1. Історичний процес створення установ виконання покарань у виді позбавлення волі
1.2. Види та ознаки позбавленні волі
Розділ 2. Кримінально-виконавча характеристика позбавлення волі
2.1. Загальні засади виконання покарання увиді позбавлення волі на певний строк
2.2. Теоретичні аспекти виконання покарання у виді довічного позбавлення волі
Розділ 3. Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі
Висновки
Списоквикористаних джерел


Джерела


1. Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К. : Вища школа, Голов.изд-во, 1980. – 216с.
2. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України : Підручник. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с.
3. Бурда С. Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні / С. Я. Бурда // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 8. – С. 31-35.
4. Дзигарь А. Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы : Монография. – Краснодар, 2001. – 201с.
5. Загальна характеристика позбавлення волі як особливого інституту державного примусу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.org/10-128264.html
6. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності» від 15.04.2008 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 24. – ст. 236.
7. Закон України «Про застосування амністії в Укра¬їні» від 1.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 48. – ст. 263.
8. Ізосімова К. С. Історичний огляд процесу створення установ виконання покарань у виді позбавлення волі / К. С. Ізосімова // Проблеми законності. –2013. – Вып. 122. – С. 260-266.
9. Положення «Про затвердження Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення» від 27.02.2017 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0265-17
10. Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право Зарубежных стран (Англии, США,Франции, Германии). Учебное пособие. – М. : Издательство «Зерцало», 1998.
11. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
12. Кримінально-виконавче право України : (Заг. та Особл. частини) : Навч. посіб./ За заг. ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 298с.
13. Кримінальний кодекс України від 1960 р. – Втратив чинність. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2001-05
14. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
15. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
16. Курс советского уголовного права. Часть общая. В 6-ти т. Ред. коллегия : А.А.Пионтковский и др. – М. : «Наука», 1970. – Т.3. Наказание. – 350с.
17. Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. – М. : Межд. отношения, 2002. – 545с.
18. Матеріали з навчального предмету «Кримінальне право». Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/2165/29/
19. Мельничук В. Найвищий прояв гуманізму або чи є довічне позбавлення волі належним еквівалентом смертній карі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.ua/article.php?id=1775
20. Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України : Навч. посібник / Митрофанов Ігор Іванович ; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Одеса : Фенікс, 2015. – 576 с.
21. Мостепанюк Л. О. Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. − Київ, 2005. − 195 с.
22. Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1965. – 167с.
23. Пташинський О. Б. Пенітенціарна система України. – К. : Інститут держави і пра¬ва ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. –204 с.
24. Рогова О. В. Становление института лишения свободы в русском праве / О. В. Рогова // Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Специальный выпуск «Правоведение». – № 2 (5). – 2009. – С. 131–133.
25. Сокальська О. В. Інститут тюремного ув’язнення на українських землях у X-XVI ст. : історико-правовий аналіз / О. В. Сокальська // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 38-43.
26. Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти) / Ю. Соцький // Право України. – 2003. – № 9. – С.118-120.
27. Сторчак Н. А. Еволюція видів позбавлення волі / Н. А. Сторчак // Сучасний вимір держави та права : зб. наук. праць / ред. В. І. Тєрєнтьєв, О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2008. – С. 416-418.
28. Сторчак Н. А. Поняття позбавлення волі на певний строк / Н. А. Сторчак // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 962-967.
29. Федоров К. Г. История государства и права зарубежных стран / К. Г. Федоров, Э. В. Лисневский. – Ростов н/Д, 1994. – Ч. 1. – 464 с.
30. Чучаев А. И., Абдрахманова Е. Р. Лишение свободы и проблемы его реализации: Учебное пособие. – Ульяновск : УлГУ, 1996. – 124с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук