Готові роботи

Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі в установи виконання покарань (Код: 16624)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі в установи виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальні положення про покарання у вигляді позбавлення волі
1.1. Процес створення установ виконання покарання у виді позбавлення волі
1.2. Поняття та зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання
Розділ 2. Класифікація та порядок прийняття засуджених до позбавлення волі
2.1. Поняття, значення та критерії класифікації засуджених до позбавлення волі
2.2. Прийом засуджених до позбавлення волі в установи виконання покарань та їх облік
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Автухов К. А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконав¬чої системи: Навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець; за ред. А. X. Степанюка. – X.: Право, 2012. – 152 с.
2. Азарян Е. Р. Преступление. Наказание. Правопорядок / Е. Р. Азарян. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 203 с.
3. Бадира В.А., Денисов С.Ф. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2008. – 678 с.
4. Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву / М. И. Бажанов. – К.: Вища шк., 1980. – 216 с.
5. Гернет М. Н. История царской тюрьмы: в 5-ти т. / М. Н. Гернет. – М.: Госюриздат, 1961. – Т. 3. – 430 с.
6. Дементьев С. И. Лишение свободы как мера уголовного наказания: Тексты лекцій / С. И. Дементьев. – Краснодар: Советская Кубань, 1977. – 64 с.
7. Джужа О.М. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За ред. професора О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2009.
8. Довідник з історії України. А-Я / Ін-т іст. досліджень ЛНУ ім. І. Франка; за заг. ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.
9. Энциклопедия уголовного права / отв. ред. В. Б. Малинин. – СПб.: Изд. проф. Малинина, 2005-2008. – Т. 8. Уголовная ответственность и наказание. – 2007. – 798 с.
10. Ізосімова К. С. Історичний огляд процесу створення установ виконання покарання у виді позбавлення волі / К. С. Ізосімова // Проблеми законності. – 2013. – Вип. 122. – С. 260-266.
11. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
12. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
13. Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива частини): Навч. посібник / за аг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 298 с.
14. Кримінально-виконавче право України: Підручник / за ред. Степанюк А. X., Лисодєд О. В., Романов М. В. та ін.. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/3565/29/
15. Кримінальний кодекс України: Наук. – практ. коментар. / за аг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х.: Одіссей, 2004. – 987 с.
16. Курс советского уголовного права. Часть общая: в 6 т. Т. 3. Наказание / Ред. Пионтковский А. А. – М.: Наука, 1970. – 350 с.
17. Малинин В. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для юрид. вузов и ф-тов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов. – М.: Межрегион. ин-т экономики и права, 2009. – 348 с.
18. Марчук А. І. Особливості перекласифікації засуджених до позбавлення волі (соціально-правова характеристика) / А. І. Марчук // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 153-161.
19. Матеріали з навчального предмету «Кримінальне право». Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/2165/29/
20. Мостепанюк Л. О. Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання: Дис…канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л. О. Мостепанюк. – К., 2005. – 195 с.
21. Науково-практичний коментар Кримiнально-виконавчого кодексу України / А. П. Гель, О. Г. Колб, В. О. Корчинський [та iн.]; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – К.: Юрiнком Iнтер, 2008. – 496 с.
22. Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы / И. С. Ной. – Саратов: Изд-во Саратовс. ун-та, 1965. – 167 с.
23. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: Монография / Ю. А. Пономаренко. – Харьков: Изд-во «ФИНН», 2009. – 344 с.
24. Полтавщина: Енцикл. довід.; за ред. А. В. Кудрицького. – К., 1992. – 502 с.
25. Семаков Г. С, Гель А. П. Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 196 с.
26. Сергеевич В. И. Лекции по истории русского права / В. И. Сергеевич. – СПб.: Тип. С. Волянского, 1890. – 708 с.
27. Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти) / Ю. Соцький // Право України. – 2003. - № 9. – С. 118-119.
28. Сторчак Н. А. Поняття позбавлення волі на певний строк / Н. А. Сторчак // Форум права. – 2013. – С. 962-967.
29. Упоров И. В. Наказание в виде лишения свободы в советском государстве: Монография / И. В. Упоров. – Краснодар: Краснодарск. юрид. ин-т, 2000. – 113 с.
30. Федоров К. Г. История государства и права зарубежных стран / К. Г. Федоров, Э. В. Лисневский. – Ростов н/Д, 1994. – Ч. 1. – 464 с.
31. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / И. Я. Фойницкий. – СПб., 1889. – 514 c.
32. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми: моногр. / П. Л. Фріс. – К.: Атіка, 2005. – 332 с.
33. Чучаев А. И. Лишение свободы и проблемы его реализации: учеб. пособие / А. И. Чучаев, Е. Р. Абдрахманова. – Ульяновск: УлГУ, 1996. – 124 с.
34. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: Моногр. / М. М. Яцишин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010. – 448 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук