Готові роботи

Порядок направлення, прийняття та розміщення засуджених до позбавлення волі (Код: 16612)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Порядок направлення, прийняття та розміщення засуджених до позбавлення волі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
Розділ 1. Особливості розподілу, направлення та переведення засуджених до позбавлення волі
1.1. Розподіл засуджених – як передумова ефективного виконання покарання
1.2. Правове регулювання та порядок направлення засуджених до позбавлення волі
1.3. Умови та порядок переведення засуджених до позбавлення волі
Розділ 2. Загальні засади прийняття та розміщення засуджених до позбавлення волі
2.1. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання
2.2. Особливості розміщення засуджених до позбавлення волі у виправних та виховних колоніях
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
3. Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі від 08.02.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0213-12
4. Автухов К. А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконав¬ чої системи : Навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець ; за ред. А. X. Степанюка. – X. : Право, 2012. – 152 с.
5. Боднар І. В. Проблеми визначення кримінологічної характеристики осіб, які вчиняють злочини в кримінально-виконавчих установах закритого типу / І. В. Боднар // Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1 (42). – С. 166-173.
6. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець [за ред. проф. А. Х. Степанюка]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.
7. Денисова Т. А. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс]. – Режим жоступу : http://forlawyer.com.ua/knigi/krimnalno-vikonavche-pravo-denisova-ta/page,3,16068-tema-8-sistema-vikonannya-pokaran-u-vid-pozbavlennya-vol.html
8. Джужа О. М. Кримінально-виконавче право України : Підручник / За ред. професора О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2009.
9. Ковганич В. Про застосування інституту зміни умов тримання осіб, засуджених до позбавлення волі / Володимир Ковганич, Андрій Гель // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4 (16). – С. 100-103.
10. Кримінально-виконавче право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / (Степанюк А. X., Лисодєд О. В., Романов М. В), За ред. проф. А X. Степанюка. – X. : Право, 2006. – 256 с.
11. Кримінально-виконавче право України : Підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов,О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін. ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2010. – 752 с.
12. Кримінально-виконавче право України. Конспект лекцій. – 2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим жоступу : http://mego.info/матеріал/2-підстави-і-порядок-переведення-засуджених-в-установах-виконання-покарань
13. Кримінально-виконавчий кодекс України : Науково-практичний коментар / Степанюк А. Х., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А. Х. – X. : ТОВ «Одіссей», 2005. – 560 с.
14. Марисюк К. Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : Навчальний посібник. – Львів. : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 422 с.
15. Мелентьев М. П. Изменение условий содержания осужденных в ИТУ: лекция / М. П. Мелентьев, О. И. Бажанов. – Рязань: Рязанская высшая школа МВД СССР, 1975. – 34 с.
16. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными / Трубников В. М., Шинкарёв Ю. В. Збірник нормативних актів з кримінально-виконавчого права України. – Х. : Харків юридичний, 2008. – С. 78-89.
17. Перкова Т. И. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы путем перевода в исправительно-трудовое учреждение с иным видом режима: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право» / Т. И. Перкова. – М., 1985. – 22 с.
18. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі в колонії та їх облік. Структурні дільниці колонії та їх призначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mybiblioteka.su/3-68227.html
19. Права і законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: моногр. / К. А. Автухов, А. П. Гель, О. Г. Колб ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 246 с.
20. Право засуджених на переведення до пенітенціарної установи ближче до дому [Електронний ресурс]. – Режим жоступу : http://precedent.in.ua/index.php?id=1435767997
21. Пузирьов М. С. Правова природа зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі як форми індивідуалізації карального впливу / М. С. Пузирьов // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Юридичні науки. – 2011. – № 4. – Ч. І. – С. 204-210.
22. Уголовно-исполнительное право : Учебник / Под ред. проф. И. В. Шмарова. – М. : Издательство БЕК, 1996. – 418 с.
23. Царюк С. В., Нікітіна О. В. Правові аспеути застосування прогресивної системи відбування покарання засудженими до позбавлення волі хЕлектронний ресурсх. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12258-pravovi-aspekti-zastosuvannya-progresivnoї-sistemi-vidbuvannya-pokarannya-zasudzhenimi-do-pozbavlennya-voli.html
24. Шевченко А. Е. Прогресивно-регрессивная система исполнения уголовных наказаний : дисс. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шевченко Алексей Евгеньевич. - Краснодар, 2002. – 196 с.
25. Якимович Ю. К. Изменение условий содержания осужденных в пределах одного исправительно-трудового учреждения (по материалам ИТК общего, усиленного и строгого режимов Западно-Сибирского региона) : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право» / Ю. К. Якимович. – Томск, 1981. – 19 с.
26. Яковець І. Переведення засуджених з однієї установи до іншої того ж виду за наявності виняткових обставин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrprison.org.ua/expert/1240050298

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук