Готові роботи

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми (Код: 17632)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Відбування покарань неповнолітніми, які засуджені до позбавлення волі
1.1. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми
1.2. Правовий статус неповнолітніх як суб’єктів кримінально-виконавчих правовідносин
Розділ 2. Правовий статус, адаптація і ресоціалізації неповнолітніх
2.1. Адаптація як обов’язкова умова виправлення неповнолітніх, які відбувають покарання у виді позбавлення волі
2.2. Процес ресоціалізації неповнолітніх
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Бартків О. С. Особливості ресоціалізації неповнолітніх правопорушниць / О. С. Бартків, Є. А. Дурманенко // Наук. вісник Волинськ. нац. ун-ту : наук. зб. – Волинь : Волинськ. нац. ун-т, 2011. – № 7. – С. 108-111.
2. Беца О. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі / О. Беца // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. – № 2 (22). – С. 5-15
3. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с.
4. Гарасимів Ю. В. Усвідомлення провини як умова успішної ресоціалізації умовно засудженого неповнолітнього / Ю. В. Гарасимів // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. – 2009. – Випуск 48. – С.64-67.
5. Гумін О. М. Кримінально-виконавче право України: навч. посібник / О. М. Гумін, К. Б. Марисюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 392 с.
6. Гусак А. П. Кримінологічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх, засуджених за вчинення насильницьких злочинів, в умовах позбавлення волі : автореф. дис … канд. юрид. наук / А. П. Гусак. – К., 2010. – 13 с.
7. Гуцуляк М. М. Адаптація неповнолітніх, які відбувають покарання у виді позбавлення волі як обов’язкова умова виправлення та ресоціалізації / М. М. Гуцуляк, О. Я. Соловій // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – № 8. – С. 170-175.
8. Дегтяр О. І. Характеристика неповнолітніх, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи в Харківській області. Організація профілактичної роботи з ними / О. І. Дегтяр // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць.– Х. : Ін-т вивч.. проблем злочинності, 2004. – Вип. 8. – С. 196–200.
9. Караман О. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених як процес / О. Караман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. – Вип. 22. – С. 62-66.
10. Караман О. Л. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених у пенітенціарних закладах: визначення поняття / О. Л. Караман // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011 – № 20. – С. 270-278.
11. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – Ст. 21.
12. Кримінально-виконавче право: підручник для студ. вузів / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О.В. Лисодєд ; [та ін.] ; за ред.: В. В. Голіна; за ред.: А. Х. Степанюк; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 530 с.
13. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2009. – 650 с.
14. Кримінально-виконавче право України: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. А. X. Степанюка. – X.: Право, 2006. – 128 с.
15. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Одіссей, 2005. – 650 с.
16. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження положення про визначення особам засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі та їх переведення» від 27 лютого 2017 р. № 680/5
17. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, О. І. Богатирьова, Є. М. Бодюл та ін., за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Атіка, 2010. – 344 с.
18. Офіційний сайт ДПтС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index
19. Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх : метод. посіб. / [В. М. Вовк, Т. В. Журавель, В. М. Калівошко та ін.]; за заг. ред. Т. В. Журавель, Ю. В. Пилипас. – К. : Версо-04, 2012. – С. 10.
20. Полях В. Б. Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі: поняття та значення / В. Б. Полях // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 264-269.
21. Романов М. В. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми [Електронний ресурс] / М. В. Романов // Теорія і практика правознавства : електр. наук. фах. вид. – 2011 – Вип. 1 – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otbyvaniya-nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody-osuzhdennymi-nesovershennoletnimi
22. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с.
23. Ростомова Л. М. Особливості переживання провини неповнолітніми, схильними до правопорушень: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06 спец. «юридична психологія» / Лада Миколаївна Ростомова; Академія управління Міністерства внутрішніх справ. – К., 2010. – 17 с.
24. Трубников В. М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания / В. М. Трубников. – X. : Основа, 1990. – 173 с.
25. Чудик Н. О. Особливості відбування покарань неповнолітніми особами / Н. О. Чудик, А. Є. Немоскальов // Право і суспільство. – 2016. – № 2(2). – С. 180-182.
26. Шевченко Л. О. Діагностика та корекція психічних станів злочинниць / Л. О. Шевченко; Харк. центр жіночих дослідж. – Х. : Курсор, 2003. – 151 с.
27. Юридична енциклопедія : в 6 т. / голова редкол. Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5. – 1020.
28. Яровий А. О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. О. Яровий. – Х. : Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2001. – 210 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук