Готові роботи

Наукові обґрунтування та дослідження в сфері управлінської діяльності в органах і установах виконання покарань (Код: 17619)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Наукові обґрунтування та дослідження в сфері управлінської діяльності в органах і установах виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Наукові обґрунтування управлінської діяльності в органах і установах виконання покарань
2. Поняття управління органами і установами виконання покарань
3. Загальна характеристика управлінських підходів органами і установами виконання покарань
4. Характеристика основних методів управління в ДКВС України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Гречанюк С. К. Теоія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис. докт. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2011. – 520 с.
2. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 192 с.
3. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.referatcentral.org.ua/theory_state_law_load.php?id=816&startext=13
4. Основи управління в органах і установах виконання покарань [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studopedia.su/13_58695_ osnovi-upravlinnya-v-organah-i-ustanovah-vikonannya-pokaran.html
5. Яцишин М. М. Визначення статусу та компетенції керівних органів і структурних підрохділів Дердавної кримінально-виконавчої служби України х позицій кримінально-виконавчої політики / Яцишин М. М. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2041/1/status.pdf
6. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
7. Гречанюк С. К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державноими органами та недержавними организаціями : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2006. – 253 с.
8. Дорошенко Г. О. Менеджмент: навчальний посібник / Г. О. Дорошенко, А. О. Семенець, О. В. Богоявленський, О. О. Тертичний, Т. М. Куценко, Л.Г Макарова, М.О. Кальніцька / за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків, “ВСВ-Принт”, 2015. – 300 с.
9. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер. – СПб.: Изд-во С-Петербургского университета, 1997. –329 с.
10. Дідур К. М. Системний підхід до управдіння підприємством та персоналом підприємства / Дідур К. М. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079
11. Харченко В.А. Системний підхід в управлінні діяльністю підприємств / Харченко В.А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/bitstream/123456789/26182/1/ 92.pdf
12. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання) / С.І.Чернов, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 140 с.
13. Тягур Р.С., Тягур Т. Р. Менеджмент в освіті: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 300 с
14. Сухінін Д.В., Маматова Т.В. Процесний підхід до організації діяльності з надання муніципальних / Сухінін Д.В., Маматова Т.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : послугhttp://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/techno/05sdvnmp.pdf
15. Іващенко А. Г. Процесний підхід до управління як передумова конкурентоспроможності промислового підприємства / Іващенко А. Г. // Фінансовий простір. – 2015. - № 2 (18). – С. 390-395.
16. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.
17. Гречанюк С.К. Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінально-виконавчої служби України / С.К. Гречанюк // Держава і право. — 2010. — № 47. — С. 228-232
18. Адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи управління персоналом [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lib-net.com/content/9492_Administrativni_ekonomichni_ta_socialno_psihologichni_metodi_ypravlinnya_personalom.html
19. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П.Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 1997. – 607 с.
20. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу / М. І. Мурашко – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.– 311с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук