Готові роботи

Міжнародне співробітництво у сфері виконання кримінальних покарань (Код: 15615)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Міжнародне співробітництво у сфері виконання кримінальних покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика міжнародного співробітництва у сфері виконання покарань
Розділ 2. Загальна характеристика міжнародно-правових стандартів у сфері виконання кримінальних покарань і поводження із засудженими
2.1. Основні міжнародні норми в галузі виконання покарань
2.2. Загальна характеристика мінімальних стандартні правил поводження з в’язнями та Токійських правил
2.3. Європейські стандарти поводження із засудженими
Розділ 3. Імплементація міжнародних норм в поводження із засудженими в національне законодавство
Висновки
Список використаних джере


Джерела


1.Стерн В. Грех против будущего: тюремное заключение в мире: фрагменты / Вивьен Стерн ; [пер. с англ. ]. – Лондон : Международная тюремная реформа, 1998. – 124 с.
2. Толстенко Ю.О. Зародження та становлення міжнародного співробітництва в пенітенціарній сфері [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/54.pdf
3. Символика тюрем: нравы уголовного мира всех стран и народов / [сост. Н. В.Трус]. – Мн. : Литература, 1996. – 512 с.
4. Долженкова Г. Д. Международное пенитенциарное сотрудничество в области социального обеспечения осужденных к лишению свободы / Г. Д. Долженкова // Журнал российского права. – 2001. – № 3. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/892357/
5. Мишле Э. И. Второй международный тюремный конгресс / Э. И. Мишле. – СПб. : Тип. П. И. Шмидта, Галерная, д. № 6, 1878. – 180 с.
6. Гернет М. Н. История царской тюрьмы / М. Н. Гернет. – 2-е изд., доп. и пересм. – М. : Госюридиздат, 1952. – Т. 3: 1870 – 1900. – 402 с.
7. Галямова Д. С. История международного сотрудничества в области обращения с осужденными / Д. С. Галямова // Государство и право: теория и практика : материалы междунар. заочн. научн. конф. (г. Челябинск, апрель 2011 г.). – Челябинск : Два комсомольца, 2011. – С. 38–41.
8. Двенадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Сальвадор, Бразилия (12-19 апреля 2010 г.) / Офиц. сайт ООН. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/
9. Итоговый документ Венской встречи представителей государств – участников СБСЕ // Международная защита прав и свобод человека. – М., 1990.
10. Орзіх М. Міжнародно-правові стандарти і права людини в Україні / М. Орзіх // Право України. – 1992. – № 4.
11. Лис Г.І. Кримінально-виконавча політика України і міжнародні стандарти поводження з правопорушниками [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_2_2009/2.6.3.pdf
12. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
13. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
14. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.ХІ.1950), ратифікована Законом України № 475/ 97-ВР від 17.07.97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
15. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VІІІ від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
16. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (Страсбург, 26 листопада 1987 року), ратифікована Законом України від 24.01.97 № 33/97-ВР // Збірка договорів Ради Європи. – Парламентське видавництво. – Київ. – 2000.
17. Ковганич В. Крок до міжнародних стандартів у сфері виконання кримінальних покарань / В. Ковганич, А. Гель // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 4 (34) квітень. – С.70–73.
18. Рекомендация NR (87) 3 Комитета министров государствам-членам относительно Европейских пенитенциарных правил. Утверждена Комитетом министров 12 февраля 1987 года на 404-ом заседании представителей министров // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій, Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Амстердам-Київ, 1996 р.
19. Яцишин М.М. Особливості правового статусу засуджених в Україні та правових системах інших європейських держав / М.М. Яцишин // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. пр. / За ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Гриценка, М.Б.Бучка; упор. О.В.Кресін. – К. : Логос, 2010. – С. 480-482.
20. Дрьомін В.М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації [Електронний ресурс]. —. – Режим доступа: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/22766/%C2
21. Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива частини): Навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 446 с.
22. Михалко І.С. Аналіз визначення та змісту принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання право слух¬няної поведінки засуджених за українським та російським законодавством [Текст] / І.С. Михалко II Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. -X.: Право, 2009. - Вип. 18. - С. 249-259.
23. Боровиков С.А., Смелкова О.П. О критериях предоставления уголовно-досрочного освобождения лицам, осужденным к пожизнен¬ному лишению свободы//Сучасна наука-пенітенціарній практиці: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 24жовт. 2013 р.). - К.: Інститут кримінально-виконавчоїслужби, 2013. -С. 364-367.
24. Конопельський В.Я., Впровадження міжнародного позитивного досвіду – одне з приорітетних завдань сучасної кримінально-виконавчої політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/3_2014/45.pdf
25. Предупреждение пыток в Украине. - Изд. 2-е. - Донецк: «Донецкий Мемориал», 2003. -252 с.
26. Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження: Керівні принципи застосування Європейських стандартів. - К.: «К.І.С»,2009.-144с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук