Кримінально-виконавче законодавство (Код: 16621)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Кримінально-виконавче законодавство на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Нормативно-правові акти у сфері виконання покарання
1.1. Джерела кримінально-виконавчого права
Розділ 2. Кримінально-виконавче законодавство
2.1. Поняття та ознаки кримінально виконавчого законодавства
2.2. Види кримінально виконавчого законодавства
Розділ 3. Законодавство, що регулює діяльність ДКВС
3.1. Правова основа ДКВС
Розділ 4. Характеристика окремих видів кримінально-виконавчого законодавства
4.1. Конституція, закони кримінально виконавчого законодавства
4.2. Підзаконні нормативно правові акти
4.3. Міжнародні нормативно правові акти
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Автухов К. А. Відомчі нормативно-правові акти у процесі реформування правового регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України/ К. А. Автухов // Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. – Вип. 27. – С. 174-181.
2. Алексеев С. С. Общая теория права : [курс в 2-х томах] / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. литература, 1982. – Т. 2. – 540 с.
3. Бараш Є. Ю. Нормативно-правове забезпечення управління в державній кримінально-виконавчій службі україни / Є. Ю. Бараш [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/3315/%AA
4. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с.
5. Всеобщая декларация прав человека : Принята и провазглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года// Збірник нормативних актів з кримінально-виконавчого права України/ уклад.: В.М. Трубников, Ю.В. Шинкарьов.– Х. : Харків юридичний, 2008.–С.4-8.
6. Горбунова Л. М. Принцип законностi у нормотворчiй дiяльностi органiв ви-конавчої влади : Монографiя / Л. М. Горбунова. – К. : Юрiнком Iнтер, 2008. – С. 129.
7. Грищенко А. В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грищенко Анна Володимирівна. – К, 2002. – 227 с.
8. Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / М. В. Цвік [та ін.] ; ред. М. В. Цвік, О. В. Петришин ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 584 с.
9. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 30. –ст. 409.
10. Закони та підзаконні нормативно-правові акти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enosvita.com.ua/index.php/2012-02-19-13-05-35/875-2012-02-19-14-19-37.html
11. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141
12. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
13. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2009. – 642 с.
14. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник /А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець; за ред. проф. А.Х.Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008.– 624с.
15. Кримінально-виконавче право України: (Загальна та Особлива частини): Навч. посіб. / О.М. Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О. Корчинський [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужи. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 448 с.
16. Оксенчук І. В. Співвідношення джерел кримінально-виконавчого права з міжнародними джерелами/ І. В. Оксенчук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 берез. 2013 р.). – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 620 с.
17. Осауленко А. О. Історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України / А. О. Осауленко // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 74. – С. 96-102.
18. Ребекало М. Проблеми формування системи державного управління у сфері виконання покарань/ М. Ребекало // Вісник Національної академії державного управління[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-16.pdf
19. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків. : ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с.
20. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України : Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.
21. Тацій В.Я. Конституція України. Науково-практичний коментар /Редкол.: Петришин О. В. (відп. секретар), Барабаш Ю. Г. та ін. – Національна академія правових наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.
22. Яцишин М. Основні джерела регламентації порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань: (теоретико-аналітичний огляд) / М. Яцишин // Право України. – 2009. – № 7. – С. 135-140.
23. Яцишин М. М. Конституція України як джерело кримінально-виконавчого права / М. М. Яцишин // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 264-269.
24. Яцишин М.М. Перебудова кримінально-виконавчого процесу України в контексті європейських та світових стандартів/ Михайло Яцишин // Шемшученко Ю.С. Рада Європи/ Ю.С. Шемшученко(голова ред.кол.) та ін. – К.: Укр. Енцикл., 1998.–Т.5:П-С.–2003.– С.212-213.
25. Яцишин М. Перебудова кримінально- виконавчого процесу України в контексті європейських і світових правових стандартів / М. Яцишин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 140-143.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук