Готові роботи

Характеристика кримінально-виконавчого законодавство (Код: 15614)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Кримінально-виконавче законодавство на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Конституція України – основа правового регулювання діяльності органів та установ виконання покарань
Розділ 2. Чинне кримінально-виконавче законодавство України
Розділ 3. Загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України
Розділ 4. Накази та інструкції центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань як форма регулювання правовідносин у сфері виконання покарань. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Кримінально-виконавче право: Загальна та Особлива частини: підручник / В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд та ін.; за ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2011.
2. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
3. Конституція України: наук.- практ. комент. / редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011.
4. Конституція України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
5. Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці) : навч. посіб. / [Васильєв А. А., Гуренко Д. Ю., Житний О. О. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2014. – 212 с.
6. Лисодєд О. В. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства щодо правового статусу засуджених як чинник зниження зловживань з боку адміністрації установ виконання покарань / Лисодєд О. В. // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 66–69.
7. Пазиніч В.І., Білоус О.І. Проблеми вдосконалення кримінально-виконавчого кодексу України / В.І. Пазиніч, О.І. Білоус // «Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби: науковий журнал - (1(5), 2014) – 195 с. – С.9 - 15.
8. Кримінально-виконавчий кодекс України [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
9. Кримінальний кодекс України [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
10. Резюме проблем кримінально-виконавчої системи України щодо правзасуджених від 14 квіт. 2009 р. / підгот. Харківською правозахисною групою.
11. Автухов, К. А. Щодо якості підзаконних нормативно-правових актів у галузі кримінально-виконавчого права (на прикладі Правил внутрішнього розпорядку СІЗО) / К. А. Автухов // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 210-222.
12. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань затверджені Наказом від 29.12.2014 № 2186/5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14
13. Демків Р. Я. Закон в системі нормативно-правового регулювання діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Р. Я. Демків. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 16 с.14. Лист Міністерства юстиції України «Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у разі існування неузгодженості між підзаконними актами та актами законодавства» : від 30.01.2009 р., № Н-35267-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3526323-09.
15. Ткачова О. В. Сучасні тенденції впливу відомчих нормативних актів на процес удосконалення кримінально-виконавчого законодавства [Електронний ресурс] / О. В. Ткачова // Форум права : електрон. наук. фах. вид. – 2013. – № 4. – С. 413–418. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2013_4_70.pdf.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук