Готові роботи

Актуальні проблеми управління органами і установами виконання (Код: 17610)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Актуальні проблеми управління органами і установами виконання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
1. Цілі державного управління
2. Мета й ефективність управління
3. Поняття та сутність функцій управління, їх класифікація
4. Загальна характеристика процесу управління
5. Підходи до аналізу процесу управління
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Цілі та функціональна державна структура управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=184&ida=969
2. Шляхи реформування Державної кримінально-виконавчої служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/21953
3. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки : Президент України; Указ, Стратегія від 20.05.2015 № 276/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
4. Дубчак Л. М. Актуальні питання модернізації української системи вʼязництва / Дубчак Л. М.// Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару [20 листопада 2015 року, м. Харків] / Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В.В.Сташиса НАПрН України ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – 200 с.
5. Гречанюк С. К. Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис. докт. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2011. – 388 с.
6. Левчук Є.М. Вплив процесів реформування державної кримінальної служби на стан злочинності / Левчук Є.М. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. - № 39. – С. 51-53.
7. Бараш Є. Є. Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань / Бараш Є. Є. // Право і безпека. - 2004. - № 3’4. – С. 44-48
8. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.
9. Ребкало М. Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України / Ребкало М. // Вісник Національної академії державного управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/ 11/2013-2-10.pdf
10. Галай А. О. Організаційно-правові засади формування та функціонування установ виконання покарання : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович – Київ, 2003. – 215 с.
11. Гречанюк С.К. Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінльно-виконавчої служби України / Гречанюк С.К. // Держава і право. – 2010. - № 47. – С. 228-232.
12. Яковець І. Оцінка ефективності діяльності кримінально-виконавчої служби її персоналом / Яковець І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1223796553
13. Пузирний В. Ф. Теоретичні аспекті визначення адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України / Пузирний В. Ф. // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - № 71. – С. 61-68.
14. Кононова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних / Кононова І. В. // Прометей. – 2013. - № 1(40). – С. 146-151.
15. Управлінські підходи: системний, процесний, ситуаційний [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/management/14996/
16. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 256 с.
17. Основи управління в органах і установах виконання покарань [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studopedia.su/13_58695_osnovi-upravlinnya-v-organah-i-ustanovah-vikonannya-pokaran.html
18. Адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи управління персоналом [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lib-net.com/content/9492_Administrativni_ekonomichni_ta_socialno_psihologichni_metodi_ypravlinnya_personalom.html
19. Харченко В.А. Підходи до управління сучасним підприємством / Харченко В.А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/bitstream/123456789/26180/19C.pdf
20. Харченко В.А. Системний підхід в управлінні діяльністю підприємств / Харченко В.А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/bitstream/123456789/26182/1/ 92.pdf
21. Ткачова С. С. Еволюція процесного підходу до операційної та управлінської діяльності підприємств / Ткачова С. С. // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. – 2012. - №2. – С.68-75.
22. Тягур Р.С., Тягур Т. Р. Менеджмент в освіті: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 300 с
23. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання) / С.І.Чернов, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 140 с.
24. Реинжиниринг корпорации : манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи ; пер. с англ. [Ю. Е. Корнилович]. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2007. — 286 с.
25. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.
26. Дорошенко Г. О. Менеджмент: навчальний посібник / Г. О. Дорошенко, А. О. Семенець, О. В. Богоявленський, О. О. Тертичний, Т. М. Куценко, Л.Г Макарова, М.О. Кальніцька / за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків, “ВСВ-Принт”, 2015. – 300 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук