Готові роботи

Курсова Звільнення від відповідальності у кримінальному провадженні (Код: 17009)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Звільнення від відповідальності у кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття, зміст та значення кримінальної відповідальності.
1.1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності та її підстави
1.2.Виникнення та припинення кримінальної відповідальності, форми її реалізації
РОЗДІЛ 2. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності
2.1. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності за чинним КПК України
2.2. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності
РОЗДІЛ 3. Міжнародні стандарти звільнення особи від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Навроцький В. О. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 712 с.
2. Кримінальна відповідальність. Кримінальне право.Загальна частина : мультимедійний навчальний посібник:[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T3/T3_P1.html
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) : Конституційний Суд; Рішення від 27.10.1999 № 9-рп/99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99
4. Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю. Правознавство. Навчальний посібник - К. Кондор, 2011. - 474 с.
5. Баулін Ю.В., Борисов В.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2002. - 416 с
6. Копиленко О.П Правознавство: Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 400 с.
7. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів : Навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужи. - Вид. 2-ге доп. та перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.
8. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004. - 488 с.
9. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності : Постанова Верховного Суду від 23.12.2005 № 12 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05
10. Хряпінський П.В. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за діючим законодавством / Хряпінський П.В. // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2014. - № 1 (1) . –С. 76-83.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 12.05.2016, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10
12. Шкелебей В. А. Компромісний спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту / Шкелебей В. А. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2013. - № 4(63). – С. 168-173.
13. Леоненко І. В. Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених особливою частиною Кримінального кодексу України / Леоненко І. В. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 3. – С. 209-216.
14. Рекомендація N 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Стосовно спрощення кримінального правосуддя»
Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Рекомендації, Міжнародний документ від 17.09.1987 № 6R(87)18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_339
15. Леоненко І. В. Процесуальна форма звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених особливою частиною КК України /Леоненко І. В. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». - 2013. - № 1. - С. 408-414.
16. Кобернюк В.М Взаємодія суду, прокурора та інших учасників провадження при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності / Кобернюк В.М // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - № 17. – С.1-5.
17. Лапкін А.В. Участь прокурора в кримінальному провадженні зі звільненням особи від кримінальної відповідальності / Лапкін А.В. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2015. № 3. – С. 131-142
18. Особливості кримінальної відповідальності жінок за чинним законодавством [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iva.io.ua/s24932/osoblivosti_kriminalnoe_vidpovidalnosti_jinok_za_chinnim_zakonodavstvom
19. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй у відношенні заходів, не пов'язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) : ООН; Правила, Резолюція, Міжнародний документ від 14.12.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_907
20. Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2000)%2019.pdf

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук