Готові роботи

Зміст і значення засади диспозитивності (Код: 16302)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Зміст і значення засади диспозитивності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
1. Поняття та сутність засади диспозитивності у кримінальному провадженні
2. Співвідношення принципів диспозитивності та публічності у кримінальному процесі
3. Гарантії реалізації принципу диспозитивності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Кримінальний процес України: підруч./ Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, О. І. Галаган та ін.; за ред. В. В. Коваленка та ін. − К.: ЦУЛ, 2013. − 544 с.
2. Молдован А. В. Кримінальний процес України: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
3. Маляренко В.Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення / В.Т. Маляренко // Право України. – 2004. – № 5. – С. 2-11.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651- VI в редакції від 15.12.2017 р. / Верховна Рада України. – Голос України. – 2012. – № 90-91.
5. Лобойко Л.М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України / Л.М. Лобойко. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2004. – С. 186–187;
6. Кримінальний процес України/За ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. – Х.: Право, 2000. – 520 c.
7. Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - № 1(28). - С. 40-42.
8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
9. Про публiчнiсть i диспозитивнiсть у кримiнальному судочинствi України та їх значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/21F75EA2D8EAED69C2257AF4003AD3DF?OpenDocument
10. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 2002. — Т. 4: Н - П. — 720 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
12. Поліщук О. М. Диспозитивність як принцип кримінального права / О. М. Поліщук // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 743-748.
13. Порівняльне судове право. / М.М.Михеєнко, В.В.Молдован, Л.К.Радзієвська. - К, 1993. – 350 c.
14. Нор В.Т. Публічність і диспозитивність у кримінальному процесі України: суть, пріоритети, взаємодія, сфера дії / В.Т. Нор // Закон і бізнес. – 2004. – № 47-48. – С. 7-12.
15. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / О.Ю. Хабло, О.С. Степанов, М.П. Климчик та ін. – К.: НАВС, 2012. – 284 с.
16. Харченко В.Б. Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні: [монографія] / В.Б. Харченко. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 480 с.
17. Герасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О.П. Герасимчук. – К., 2008. – 256 с.;
18. Маляренко В.Т. Змагальність сторін у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. - 2003. - №1. - C. 15-21.
19. Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібн. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1997. – 352с.
20. Назаров В.В. Кримінальний процес України : навч. посібник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 584 c.
21. Поліщук О. Диспозитивний режим у кримінально- правовому регулюванні / О. Поліщук // Юридичний вісник, 2014. – № 6. – С. 147–151
22. Навроцька В. Суб’єкти диспозитивності в кримінальному процесі України / В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9–10 лютого 2006 р. – С. 439–441;
23. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341- III / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25.
24. Галаган О.І. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження / О.І. Галаган // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 167

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук