Готові роботи

Змагальність і диспозитивність у кримінальному провадженні (Код: 17043)

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Змагальність і диспозитивність у кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика засад у кримінальному провадженні
1.1. Поняття та значення засад кримінального процесуального права
1.2. Місце та роль засад змагальності та диспозитивності у системі принципів кримінального процесуального права
Розділ 2. Засада змагальності в кримінальному провадженні
2.1. Поняття засади змагальності у кримінальному провадженні
2.2. Засада змагальності на стадіях досудового розслідування та судового розгляду
Розділ 3. Засада диспозитивності у кримінальному провадженні
3.1 Сутність засади диспозитивності у кримінальному провадженні
3.2 Співвідношення засад змагальності і диспозитивності у кримінальному провадженні
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Анненко О. С. Принцтп змагальності на досудових стадіях кримінального процесу та стадії судового розгляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1079
4. Бугрим М. П. Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування / М. П. Бугрим // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 35. – С. 55-63.
5. Великий тлумачний словник української мови – К., Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
6. Галабурда Н. А. Засада змагальності у кримінальному процесі України / Н. А. Галабурда // Наука и жизнь в Казахстане. – 2013. – № 5-6 (18).
7. Галаган О. І. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження / О. І. Галаган, Д. П. Письменний // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 167-172.
8. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; [за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
9. Змагальність чи ілюзія? / Семінар [«Суд та сторони процесу у кримінальному судочинстві: змагальність та відкритість»] // Юри- дичний вісник України. – 2003. – № 15. – С. 10.
10. Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [за заг. ред. професорів В. Г. Гончаренко, В. Т. Нора, М. Є. Шумила]. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. – 768 с.
13. Кримінальний процес України / За ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. – Х. : Право, 2000. – 430 с.
14. Кучинська О. П., Кучинська О. А. Кримінальний процес України. Навчальний посібник. – К., 2005. – 450 с.
15. Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : [моногр.] / О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 2013 – 228 с.
16. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : [підруч.]. Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
17. Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України / Л. М. Лобойко. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2004. – С. 186-187.
18. Лобойко Л. Поняття принципу диспозитивності в кримінальному процесі / Л. Лобойко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – Вип. 4(35). – С. 218-228.
19. Лунін С. В. Принцип змагальності сторін як гарантія ефективного судового захисту / С. В. Лунін // Часопис Академії адвокатури України. - №10. – 2011. – С. 1-7.
20. Макаркин А. И. Состязательность на предварительном следствии : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судовая экспертиза» / А. И. Макаркин. – СПб., 2001. – 205 c.
21. Маляренко В. Т. Про змагальність сторін у кримінальному судочинстві та функціональне становище суду (окремі аспекти) / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – № 6 (34). – 2002. – С. 6–10.
22. Маляренко В. Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення / В.Т. Маляренко // Право України. – 2004. – № 5. – С. 5.
23. Маркуш М. А. Організаційно-структурні функції змагальності: системний аналіз / М. А. Маркуш // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 2. - С. 389-395.
24. Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза» / М. А. Маркуш. – Х., 2005. – 210 с.
25. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Либідь, 1999. – 536 с.
26. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
27. Москаленко О. В. Принцип диспозитивності у кримінальному процесі України / О. В. Москаленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного унівеситету імені Г. С. Сковороди «Право». – 2016. – Випуск 24. – С. 164-168.
28. Мохонько О. О. Поняття і сутність засади змагальності сторін у кримінальному процесі України / О. О. Мохонько // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 248-251.
29. Мохонько Е. Состязательность и диспозитивность как движущие основы уголовного процессуального законодательства / Е. Мохонько // LEGEA ŞI VIAŢA. – 2017. – № ½. – С. 116-118.
30. Навроцька В. В. Засади диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України : [моногр.] / В. В. Навроцька. – Л. : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 440 с.
31. Назаров В. В. Кримінальний процес України : [навч. посіб.] / В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Атіка, 2007. – 584 с.
32. Погорецький М.А. Судоустрій України: підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.
33. Поліщук О. Диспозитивний режим у кримінально- проавовому регулюванні / О. Поліщук // Юридичний вісник, 2014. – № 6. – С. 147-151.
34. Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства : вопросы и ответы / В. Н. Протасов. – М., 1999. – 240 с.
35. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К.: Алерта, 2014. – 440 с.
37. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства / В. Шишкін // Право України. – 1999. – № 6. – С. 10-16.
38. Юридична енциклопедія / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького / Ю.С. Шемшученко (ред.). – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998. – Т. 2: Д–Й. – 1230 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук