Готові роботи

Збирання доказів на різних стадіях кримінального провадження 2 (Код: 17072)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Збирання доказів на різних стадіях кримінального провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Сутність поняття збирання доказів та способи
1.2. Елементи збирання доказів
1.3. Властивості доказів
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕДУРА ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ НА СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
2.1. Засоби збирання та перевірки доказів судом на стадії підготовчого провадження
2.2. Дослідження доказів на стадії апеляційного перегляду кримінального провадження
2.3. Збирання доказів сторонами кримінального провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 р. / Верховна Рада України. – [Електронний ресурс] Режим доступу: www.rada.gov.ua.
3. Бринзанська О. В. Дослідження доказів безпосередньо на стадії апеляційного перегляду кримінального провадження / О. В. Бринзанська // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – № 3. – С. 122-130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2015_3_8
4. Вапнярчук В. В. Зміст доказової діяльності суду у кримінальному провадженні / В. В. Вапнярчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. Випуск 1. Том 3. – 2014. – С. 134-138.
5. Гуртієва Л. М. Засоби збирання та перевірки доказів судом на стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України / Л. М. Гуртієва // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". – 2015. – Вип. 4. – С. 306-314. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2015_4_31
6. Дячук С. Стадія підготовчого провадження та її особливості / С. І. Дячук // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 4(5). – С.131-138.
7. Дячук С. І., Галаган В. І., Галаган О. І. Застосування кримінального процесуального законодавства на підготовчому провадженні у суді першої інстанції / С. І. Дячук, В. І. Галаган, О. І. Галаган // Наукові записки НаУКМА. Т.144-145: Юридичні науки. – 2013. – С. 142-146.
8. Жовтан П. В. Щодо визначення поняття доказу у кримінальному процесі / П. В. Жовтан // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 275-279. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_11_70].
9. Капліна О. В. Збирання доказів сторонами кримінального провадження / О. В. Капліна // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. 27 листопада 2013 року м. Одеса / ред.-упоряд.: І. В. Гловюк [та ін.] ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." . – Одеса : Юрид. літ., 2013 . – С. 223-229.
10. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково- практичний коментар / Відп. ред..: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104с.
12. Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції / С. А. Крушинський // Молодий вчений. – 2015. - № 2 (17). – С. 787-790.
13. Литвин О.В. Суд як суб’єкт доказування за новим КПК / О.В. Литвин // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н. проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 178-182.
14. Лукашкіна Т. В. Теорія доказів у кримінальному судочинстві: навч. посібник / Т.В. Лукашкіна, Л.М. Гуртієва. – Одеса: Фенікс, 2013. – 54 с.
15. Максимов В. І. Визначення доказів у кримінальному провадженні / В. І. Максимов // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 237–241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index].
16. Нор В. Всебічність, повнота й неупередженість встановлення обставин кримінального правопорушення: доктринальні підходи і нормативне регулювання за новим КПК України/ В.Т. Нор // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С.358-360.
17. Рогатинська Н. З. Деякі проблеми доказування та його елементів за чинним кримінальним процесуальним кодексом України / Н. З. Рогатинська // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2 (II). – С. 230-235.
18. Сиза Н. П. Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Choasp_2014_2_30.pdf
19. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, Ю. І. Азаров та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 104 c. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015101166879/pravo/teoriya_sudovih_dokaziv_v_pitannyah_ta_vidpovidyah].
20. Яновська О. Г. Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві / О. Г. Яновська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 87-91.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук