Готові роботи

Збирання доказів на різних стадіях кримінального провадження (Код: 17071)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Збирання доказів на різних стадіях кримінального провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1.1. Поняття збирання доказів
1.2. Способи збирання доказів
1.3. Суб’єкти збирання доказів
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ДОКАЗІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕНЯ
2.1. Збирання доказів на стадії досудового розслідування
2.2. Дослідження та перевірка доказів під час судового розгляду
2.3. Збирання та дослідження доказів на стадії апеляційного провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Максимов В. І. Науково-практичні елементи збирання, оцінювання доказів у кримінальному провадженні / В. І. Максимов // Право та державне управління. – 2014. – № 1-2. – С. 123-126.
2. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с.
3. Одинцова І.М. Діяльність сторони захисту при збиранні, дослідженні та перевірці доказів в умовах судового слідства / І.М. Одинцова // Право і суспільство. – 2014. - № 1 . – С. 254-259.
4. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях [текст] навч. посіб. / [Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, Ю. І. Азаров та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 104 с.
5. Вапнярчук В. В. Сутність, система та поняття слідчих (розшукових) дій як спосіб збирання доказів / В. В. Вапнярчук // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, студентів. м. Луганськ, 10-11 квітн. 2013 р.: 150-річчя з дня народж. акад. В. І. Вернадського присвяч. – Луганськ, 2013. – Кн. 4. – С. 72-76.
6. Ляш А. О. Збирання доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України / А. О. Ляш // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2013. - № 1. – С. 49.
7. Капліна О. В. Збирання доказів сторонами кримінального провадження за КПК України / О. В. Капліна // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (27 листоп. 2013 р., м. Одеса). – О., 2013. – С. 223-229.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко]. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
9. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л.Д.Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.
10. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, Ю.І. Азаров та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 104 с.
11. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, Ю.І. Азаров та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 104 с.
12. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036
13. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009
14. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/997_619
15. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник / В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 438 с.
16. Ковальчук С. О. Способи збирання речових доказів стороною обвинувачення / С. О. Ковальчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10).
17. Чернега І. Л. Належний суб’єкт збирання як гарантія допустимості доказів / І. Л. Чернега // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 74. – С. 402-406.
18. Гуртієва Л. М. Засоби збирання та перевірки доказів судом на стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України / Л. М. Гуртієва // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Вип. 4. – С. 306-314.
19. Крушинський С.А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції / С.А. Крушинський // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – С. 787-790.
20. Гринюк В.О. Реалізація змагальності сторін, щодо отримання доказів під час досудового розслідування / В.О. Гринюк // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 23-30.
21. Карабут Л.В. Структура доказування у контексті змагальності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Л.В. Карабут // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 171-173.
22. Сергєєва Д.Б. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України / Д.Б. Сергєєва // Право України. – 2014. – № 11. – С. 180-188.
23. Гловюк І.В. Повноваження прокурора та керівника органу досудового розслідування (у контексті законопроектних пропозицій) / І.В. Гловюк // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 661-663.
24. Гуртієва Л.М. Способи збирання та перевірки доказів на стадії досудового розслідування / Л.М. Гуртієва // Актуальні проблеми доказування в кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 248-253.
25. Шило О.Г. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження з метою збирання доказів / О.Г. Шило // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 356-358.
Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013 р: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Закон і бізнес. – 2013. – № 17. – C. 16.
23. Шевчук М. Функції суду в сучасному кримінальному провадженні України / М. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –2014. – Випуск 59. – С. 370-378
24. Бобечко Н. Р. Збирання та дослідження доказів у стадії апеляційного провадження згідно КПК України / Н. Р. Бобечко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 2. – С. 1-16

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук