Завдання та процесуальні повноваження слідчого у кримінальному провадженні (Код: 18001)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Завдання та процесуальні повноваження слідчого у кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СЛІДЧИЙ ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН
1.1. Статус та процесуальна самостійність слідчого
1.2. Слідчий в системі органів досудового слідства та його повноваження
1.3. Принципи діяльності та завдання слідчого
1.4. Процесуальні функції слідчого
РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ІНШИМИ ОРГАНАМИ І ПОСАДАВИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
2.1. Виконання доручення як одна із форм взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
2.2. Взаємодія слідчого з іншими учасниками кримінального провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. Х.: Фоліо, 2005. С. 591-592.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
3. Добровольський С. В. Окремі проблеми правового положення слідчого за Кримінальним процесуальним кодексом України // Юрист України. – 2012. – №4. – С.100.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Х.: Одіссей. – 2013. – С. 121.
5. Побережник А.О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні: дис…... канд. юрид. наук: 12.00.09; кер. роботи О.Г. Яновська; Киів. Нац. ун.-т імені Тараса Шевченко. – Київ. – 2017. – С.196.
6. Про Національне антикорупційне бюро України. Верховна Рада України; Закон від 14.10.2014 № 1698-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
7. Сисоєнко Г.І., Самодін А.В. Нові органи досудового розслідування в Україні //Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – №5(26). – С. 123 : [Електронний ресурс]. URL: file:///C:/Users/pc/Downloads/Chcks_2015_5_8.pdf
8. Удалова Л. Д. Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України //Вісник Академії адвокатури України. Київ. – 2015. – Т. 12. – №2 (33). – С. 157.
9. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України. МВС України; Наказ, Положення, Інструкція від 06.07.2017 № 570 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17
10. Сокиран М.Ф. Слідчий-криміналіст як учасник досудового розслідування / М.Ф. Сокиран // Криміналістичний вісник. – №1 (19). – 2013. – С. 49-53.
11. Сисоєнко Г.І. Підрозділи національного антикорупційного бюро України як орган досудового розслідування // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 8, №2. – С. 125. [Електронний ресурс]. URL: http//:nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2015_8_2_21.
12. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії: монографія / [за заг. ред. З.Д. Смітієнко]. – К.: НАВСУ, 2001. – 232 с.
13. Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. – СПб: Юридич. центр Пресс, 2002. – 385 с.
14. Берназ В.Д., Смоков С.М. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти): монографія / В.Д. Берназ, С.М. Смоков. – Одеса: Вид-во Одеського юридич. ін-ту НУВС, 2005. – 151 с.
15. Слинько С.В. Механизм реализации процессуального статуса субъектов уголовно-процессуальной деятельности: монография / С.В. Слинько. – Х.: Основа, 2005. – 254 с.
16. Пишньов Д.І. Процесуальні питання щодо розроблення законодавчих актів зі створення Слідчого комітету / Д.І. Пишньов // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: тези доп. та повідомл. наук.-практ. конф. (Київ, 3 квітня 2009 р.). – К.: Атіка, 2009. – С. 320–322.
17. Сафроняк Р. Учасники кримінального процесу та їх процесуальне становище у контексті КПК України 2012 року / Р. Сафроняк // Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року. Зб. статей. – К.: Істина, 2012. – С. 44–57.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / [за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила]. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
19. Кримінальний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
20. Ляш А.О., Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого за новим КПК України / А.О. Ляш, О.В. Баулін // Часопис Академії адвокатури України. – №18 (1). – 2013. – С. 1-6.
21. Кузьмічов В. С. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика: навч. посіб. /В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус. – Київ: КНТ, 2008. – 448 с.
22. Щур Б. В. Принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики /Б. В. Щур //Право і безпека. – 2010. – № 4. – С. 179–186.
23. Кузьмічов Я. В. Принципи розкриття злочинів: Автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.09 /Я. В. Кузьмічов. – К., 2008. – 19 с.
24. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: Перун, 2009. – 1736 с.
25. Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лехина и Ф.Н. Петрова. – М., 1955. – 840 с.
26. Солдатенко О.А. Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О.А. Солдатенко; Запорізький юридичний інститут МВС України. – К., 2006. – 239 с.
27. Лощихін О.М. Функції сучасної держави: нарис юридичної теорії: моногр. / О.М. Лощихін. – К.: Логос, 2013. – 228 с.
28. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: моногр. / І.В. Рогатюк. – К.: Атіка, 2007. – 160 с.
29. Чепурний О.О. Кримінально-процесуальні функції на стадії досудового розслідування: aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О.О. Чепурний; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 16 с.
30. Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 1971. – 343 с.
31. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі: практ. посіб. / Я.П. Зейкан. – К.: Юридична практика, 2004. – 288 с.
32. Гришин А.И. Процессуальные функции следователя / А.И. Гришин, Н.А. Громов // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 147–152.
33. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / А.М. Ларин. – М.: Юридическая литература, 1986. – 160 с.
34. Півненко В.П. Про кримінально-процесуальну функцію органів досудового слідства / В.П. Півненко, В.Б. Андрусяк // Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – № 4. – С. 80–83.
35. Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России / Н.Н. Ковтун. – Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2002. – 332 с.
36. Зеленецкий В.С. Уголовно-процессуальные функции следователя / В.С. Зеленецкий // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. – № 2. – С. 69-78.
37. Про оперативно-розшукову діяльність. Верховна Рада України; Закон від 18.02.1992 № 2135-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
38. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність / М. Багрій // Вісник Львівського університету. – 2013. – Випуск № 57. – С. 315–321.
39. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Верховна Рада України; Закон від 30.06.1993 № 3341-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3341-12
40. Новий тлумачний словник української мови: у 3-х т. – Т. 1 / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Атіка, 2001. – 926 с.
41. Ляш А.О. Проблеми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. «Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю» / А.О. Ляш. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – С. 123–127.
42. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні. МВС України; Наказ, Інструкція від 07.07.2017 № 575. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17
43. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність / М. Багрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57. – С. 315–321.
44. Душейко Г.О. Організаційно-тактичні основи реалізації оперативно-розшукової інформації в стадії порушення кримінальної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Г.О. Душейко. – Х., 2001. – 19 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук