Готові роботи

Засуджений(виправданий) як суб'єкт кримінального провадження (Код: 18002)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Засуджений (виправданий) як суб'єкт кримінального провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження
1.1. Поняття та класифікація суб’єктів кримінального провадження
1.2. Характеристика засудженого (виправданого) як суб’єкта кримінального провадження
Розділ 2. Характеристика статусу засудженого (виправданого) як суб’єкта кримінального провадження
2.1. Особливості статусу засудженого як суб’єкта кримінального провадження
2.2. Особливості статусу виправданого як суб’єкта кримінального провадження
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України: загальна частина : [навчальний посібник] / Л.Д. Удалова. – К.: Кондор. 2005. – 152 с.
2. Уголовный процесс / под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрист.1995. – 326 с.
3. Пилипенко Д.О. Термінологічне визначення осіб кримінально-процесуальних правовідносин /Д.О. Пилипенко// Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 200-204.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Верховна Рада України. Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 р. № 4651-VI.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2078#n2078
5. Назаров В.В. Кримінальний процес України : [навчальний посібник]/ В.В. Назаров. Г.М. Омельяненко. – 2-ге вид., доп, і переробл. – К.: Атіка. 2008. – 584 с.
6. Лобойко Л.М.Кримінальний процес : (підручник] / Л.М. Лобойко. – К.: Істина. 2014. – 432 с.
7. Столітній А.В. Система та структура суб’єктів кримінального провадження / А.В. Столітній // Порівняльно-аналітичне права. – №6. – 2015. – С. 314-317.
8. Качан Н.С. Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект / Н.С. Качан И Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Вип. 17 –Кіровоград : КНТУ. 2010. – С. 77-83.
9. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій / Л. М. Лобойко. – Вид. 2-ге, змінене і допов. – К. : Істина, 2008. – 488 с.
10. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес : [підручник] / [Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с. 2
11. Данилюк Т.М. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні / Т.М. Данилюк // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 158–162.
12. Корчева Т.В. Щодо питання забезпечення права на захист особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Т.В. Корчева // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 1. 4.
13. Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : [монографія] / О.П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 2013 – 228 с.
14. Балацька О.Р. Поняття й класифікація суб’єктів захисту в кримінальному провадженні / О.Р. Балацька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 35. – Част. 1. – Том 1. – С. 89-93.
15. Литвин Н. Функція захисту за новим КПК України та її реалізація на стадії виконання вироку / Н. Литвин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 59. – С. 350–355.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково- практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 1224 с.
17. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/zasudzhenyj.
18. Коментар до Конституції України / В.Б. Авер’янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін.; Гол. ред. колегії В.Ф. Опришко. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 157.
19. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.
20. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2007. – 992 с.
21. Городовенко В.В. Правові наслідки тлумачення терміна «засуджений» для правильності призначення покарань на підставі ч. 4 ст. 70 або ч. 1 ст. 71 Кримінального кодексу України [Текст] / В.В. Городовенко, В.М. Білоконєв // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 5. – С. 75−88.
22. Кримінально-виконавче право України: підруч. / За заг. ред. О.М. Джужи. – К., Атіка, 2009. – 642 с.
23. Стрельбіцька Л. Я. Процесуальний статус засудженого в кримінальному провадженні України / Л.Я. Стрельбіцька // дис. … канд. юрид. наук, доцент. 12.00.09. – 237 с.
24. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: моногр. / В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.
25. Бойко В. Деякі проблемні питання процесуального статусу підозрюваного та обвинуваченого за новим КПК України / В. Бойко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XIX звітної наук.-практ. конфер. (7–8 лютого 2013 р.). – Львів: Юридичний факультет Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2013. – 380 с.
26. Фоміна Т.Г. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого / Т.Г. Фоміна, О.О. Юхно // Право і безпека. – 2012. – № 4. – С. 192−195.
27. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підруч. / О.Ф. Скакун. – К.: Алерта, 2012. – 524 с.
28. Грошевий Ю.М. Вибрані праці / Ю.М. Грошевий ; упорядники: О.В. Капліна, В.І. Маринів. – Х.: Право, 2011. – 656 с.
29. Мединська Л.В. Кримінально-процесуальна відповідальність сторін кримінального провадження / Л.В. Мединська // Університетські наукові записки. – 2013. – № 3. – С. 463−468.
30. Тертишник В.М. Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 / Тертишник Володимир Митрофанович. – Дніпропетровськ, 2009. – 42 с.
31. Сердюк В.А. Загальна характеристика процесуальних гарантій забезпечення прав і свобод особи у кримінальному процесі (при здійсненні кримінального переслідування) / В.А. Сердюк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 258−262.
32. Уголовно-процессуальный кодекс Украины : научно-практический комментарий / под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – Х. – Одиссей, 2005. – 968 с.
33. Корчева Т.В. Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Т.В. Корчева // Форум права. – 2012. - №2. – С. 367-371.
34. Мазур М.Р. Реалізація виправданим права на відшкодування шкоди в кримінальному процесі / М.Р. Мазур // Право і суспільство. - №4. – 2015. – С. 195-199.
35. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Від. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук