Готові роботи

Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акту (Код: 17068)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акту на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1.1. Поняття форми закінчення досудового розслідування
1.2. Складові елементи форми закінчення досудового розслідування
РОЗДІЛ 2. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ
2.1. Основні риси обвинувального акту
2.2. Підстави та умови складання обвинувального акту
2.3. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Реєстр матеріалів досудового розслідування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Боржецька Н. Л. Поняття «форма закінчення досудового розслідування» / Н. Л. Боржецька // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №10. – С. 76-81
2. Сисоєнко Г. І. Закінчення досудового розслідування / Г. І. Сисоєнко // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 2. – С. 145-153.
3. Азаров Ю. І. Проблемні питання закриття кримінального провадження під час досудового розслідування / Ю. І. Азаров, М. П. Климчук // Юридична наука. – 2015. – № 4. – С. 115-122.
4. Торбас О. О. Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2015. – 168 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / відп. ред. : С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
6. Торбас О. О. Головні риси обвинувального акта як підсумкового процесуального документа / О. О. Торбас // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – С. 381-387.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
9. Повернення обвинувального акту. Підстави та процесуальне значення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/ponomarenko/article/21285.aspx
10. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л.Д. Удалова [та ін.]. – К.: Скіф; Х. : Бурун и К, 2013. – 256 с.
11. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 408 с.
12. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с.
13. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією Ю. П. Аленіна. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2014. – 976 с.
14. Боржецька Н. Л. Підстави та умови складання обвинувального акта / Н. Л. Боржецька // Юридична Україна. – 2014. – №8. – С. 77-83.
15. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
16. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004/conv
17. Кримінальний процес [текст]: підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
18. Пожар В. Г. Проблеми забезпечення прав деяких учасників кри- мінального провадження на етапі закінчення досудового розслідування / В. Г. Пожар // Шляхи удосконалення кримінального процесуального зако- нодавства : матеріали регіонал. «круглого столу» (19 квітня 2013 р.). ; відп. за вип. д р юрид. наук, проф. Ю. П. Аленін ; Нац. ун т «Одеська юридична академія». – О. : Юрид. л ра, 2013. – С. 87-91.
19. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / К.В. Беляєва, А.М. Бірюкова, В. І. Бояров, В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К.: Юстініан, 2014. – 573 c.
20. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: навчальний посібник / Л.М. Лобойко, О.А. Банчук. – К.: Ваіте, 2014. – 280 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук