Готові роботи

Загальна характеристика стадії судового розгляду у кримінальному процесі. (Код: 17042)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Загальна характеристика стадії судового розгляду у кримінальному процесі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика стадії судового розгляду у кримінальному процесі
1.1. Cутність і значення стадії судового розгляд
1.2. Загальні положення судового розгляду
1.3. Суб’єкти стадії судового розгляду
РОЗДІЛ 2. Процесуальний порядок судового розгляду в суді першої інстанції
2.1. Підготовча частина судового розгляду та судове слідство
2.2. Постановлення і проголошення вироку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Актуальні питання кримінального процесу України : навч. посіб./ Є.М. Блажівський, Ш.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.; за заг. ред. Є.М. Блажівського. – К. : Національна академія прокуратури України ; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
4. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c.
5. Єні О. В. Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції / О. В. Єні, Л. Г. Матієк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 286-289.
6. Каланча І. Судове провадження в системі оновленого кримінального процесу України / І. Каланча // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 3. – С. 110-119.
7. Король В. В. Кримінальний процес України (Особлива частина): Навч. посіб. / В. В. Король. – Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2007. – 596 с.
8. Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
9. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
11. Кучинська О. П., Кучинськя О. А. Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.
12. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
13. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2010. – 496 с.
14. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – К. : Атіка, 2008. – 584 c.
15. Присяжні в системі кримінального провадження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/90765-prisyazhni_v_sistemi_kriminalnogo_provadzhennya_v_ukraini.html
16. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 420 с.
17. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.
18. Товпеко Я. К. Суд як особливий суб’єкт кримінального процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/tovpeko-ya-k-sud-yak-osobliviy-subekt-kriminalnogo-protsesu/
19. Томин С. В. Особливості доказування у підготовчій частині судового розгляду в контексті нового КПК України / С. В. Томин // Прикарпатський юридичний вісник. – 2013. – Випуск 1 (3). – С. 402-414.
20. Уголовный процесс: Учебник для вузов / 2-е изд. Под общ. ред. A.B. Смирнова. – СПб. : Питер, 2005. – 699 с.
21. Уголовный процесс России: Учебник/ Научн. ред. В.Т. Томин. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – 821 с.
22. Якимович Ю. К. Судебное производство по УПК Российской Федерации / Ю.К. Якимович, Т.Д. Пан. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. – 249 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук