Готові роботи

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні (Код: 17006)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
1. Поняття, значення та нормативний зміст забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада кримінального провадження
2. Місце забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у системі засад кримінального провадження
3. Гарантії права людини на свободу та особисту недоторканність при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження
4. Роль практики Європейського Суду з прав людини в забезпеченні права на свободу та особисту недоторканність при здійсненні кримінального провадження
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88.
3. Бучківська В. Л. Обмеження свободи особи та її недоторканості під час кримінального провадження: новий кримінально-процесуальний закон з урахуванням практики Європейського суду з прав людини / В. Л. Бучківська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzlubp_2013_10_36.pdf
4. Волков К. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність при затриманні особи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/33082/%CA
5. Гончаренко В. Г. Деякі питання реформування кримінально-процесуального законодавства України / В. Г. Гончаренко // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі : матер. круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К. : ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 21-23.
6. Грошевий Ю. М. Внесок М. М. Михеєнка у розвиток теорії процесуальних принципів / Ю.М. Грошевий // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права : матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М. Й. Штефан. – К. : Обрії, 2009. – С. 32-37.
7. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vaas.gov.ua/news/zastosuvannya-praktiki-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini-v-administrativnomu-sudochinstvi/
8. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : монографія / О. В. Капліна. – Х. : Право, 2008. – 296 с.
9. Кримінальний процес : Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
10. Кримінально-процесуальне право України : Підручник / за заг. ред. Ю. П. Аленіна. – X. : Одіссей, 2009. – 670 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.
12. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 576 с.
13. Короткевич М. Є. Зміст обов’язку суду забезпечити дотримання права на свободу та особисту недоторканність у світлі практики Європейського суду з прав людини/ М. Є. Короткевич, П. В. Пушкар // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 8. – С. 36-48.
14. Кутафин О. Е. Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации. – М., 2004. – С. 122-123.
15. Кучинська О. П. Деякі аспекти втілення принципу свободи та особистої недоторканності у новому КПК України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/21870/%CE
16. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
17. Михеєнко М. М. Конституційні принципи кримінального процесу / М. М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 2. – С. 100-112.
18. Монтескье Ш.Л. О духе законов // Избраные произведения. М., 1955. С. 289.
19. Микеле де Сальвиа. Прецеденты Європейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики с 1960 по 2002 годы / А.А. Жукова, Г.А. Пашковский (пер. с франц.); Ю.Ю. Берестнев (науч. ред. и предисл.); Ассоциация юридический центр. – Спб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 1071 с.
20. Побережник А. О. Проблемні питання визначення системи та структури гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканість в кримінальному провадженні / А. О.Побережник // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – Ч. 2. – С. 198-205.
21. Яновська О. Г. Правові гарантії діяльності адвоката-захисника в кримінальному процесі України: дис… канд.. юрид. наук: 12.00.09 // О. Я. Яновська; КУ ім.. Т. Шевченка. – Кю, 1997. – 210 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук