Готові роботи

Курсова Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами (Код: 170015)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
РОЗДІЛ 1. Кримінально-процесуальна характеристика механізму взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
1.1. Поняття, сутність та зміст взаємодії слідчого з оперативними
підрозділами
1.2. Принципи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
РОЗДІЛ 2. Форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
2.1. Виконання доручення як одна із форм взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
2.2. Організаційні форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Деркач В. С. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. / редкол.: С. Є. Кучерина (голов. ред.), В. В. Фєдосєєв (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 6. – 264 с.
2. Криминалистика. Учебник для вузов. / [под ред. Р. С. Белкина]. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – С. 505.
3. Криміналістика: Підручник / [П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко та ін.]; за ред. П. Д. Біленчука. – [2-ге вид.]. - К.: Атіка, 2001. – 544 с.
4. Усынин В. М. Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по уголовным делам на досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Усынин Владимир Михайлович. – Ижевск, 2005. – 196 с.
5. Криміналістика: Навч. посіб. / А. П. Шеремет. – Чернівці: Наші книги, 2008. – 440 с.
6. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / за ред. В. Ю. Шепітька. – [2-ге вид.]. – К.: Ін Юре, 2004. – 728 с.
7. Кубарєв І. В. Поняття взаємодії слідчого та оперативних підрозділів при розслідуванні злочинів / І. В. Кубарєв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 181-185.
8. Яровий Б.Д. Особливості взаємодії слідчих підрозділів з іншими підрозділами у розкритті та розслідуванні злочинів / Б. Д. Яровий // Вісник. Серія « Юридичні науки». – 2011. – № 4. – С. 121-124.
9. Дунаєва А. В. Взаємодія слідчого та оперативного підрозділу органу внутрішніх справ під час розшуку підозрюваного / А. В. Дунаєва // Часопис Академії адвокатури. – К., 2013. – № 18 (1). – с. 1-7.
10. Гуменна Н. В. Поняття взаємодії слідчого з іншими суб’єктами розшуку під час здійснення ним розшукової діяльності / Н. В. Гуменна // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 72. – С. 497-504.
11. Отримання та використання первинної оперативно-розшукової інформації оперативними підрозділами ОВС України: монографія / Баб’як А. В., Сапальов В. П., Стащак М. В., Шендрик В. В. – Л.: Каменяр, 2010. – 167 с.
12. Борідько О. А. Організаційно-правові засади взаємодії органів досудового слідства і оперативних підрозділів при провадженні у кримінальних справах / О. А. Борідько, О. І. Граділь // Право і суспільство: кримінальний процес. Організація боротьби зі злочинністю. – 2000. – № 4. – С. 220-223.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
14. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т. 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / [под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, А. Г. Филиппова]. – Волгоград, ВСШ МВД России, 1994. – С. 330.
15. Лизогубенко Є. В. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів у розкритті та розслідуванні злочинів / Є. В. Лизогубенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – Вип. 20. – С. 312-318.
16. Ляш А. О. Проблеми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ у сучасних умовах: матеріали наук.-практ. конф. «Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю» / А. О. Ляш. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – С. 123-127.
17. Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія. Юриспруденція. – 2015. – № 14. – Том 2.
18. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність / М. Багрій // Вісник Львівського університету. – 2013. – Випуск № 57. – С. 315-321.
19. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін. Криміналістика: питання і відповіді. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.
20. Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих та працівників оперативних підрозділів у ході розслідування злочинів / В. Д. Пчолкін // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики: зб. наук. праць / редкол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Х.: Право, 2009. – Вип. 9. – С. 97-103.
21. Климчук М. П., Дружук А. А. Виконання доручень як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному проваджені / М. П. Климчук., А. А. Дружук // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 5. – С. 371-373.
22. Климчук М. П. Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні / М. П. Климчук // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 54-58.
23. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
24. Погорецкий Н. А. Взаемодействие следователя и органа дознания в процессе расследования преступлений / Н. А. Погорецкий // Весы Фемиды. - № 1 (13). – 2000. – С. 66-69.
25. Нечаев В. В. Организационно-правовие основи взаимодействея органов предварительного следствия и органов дознания: Монография / В. В. Нечаев. – М.: ВНИИ МВД России, 2007. – 284 с.
26. Дубинский А. Я. Организация и деятельность следствено-оперативной групи: Учебное пособие / А. Я. Дубинский, Ю. И. Шостак. – К., 1981. – С. 32.
27. Карпіка С. М. Виконання доручень слідчих як основна форма діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві / С. М. Карпіка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Юридичні науки. – 2014. – Том 4. – Випуск 6-2. – С. 81-84.
28. Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами / Л. І. Щербина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія. Юриспруденція. – 2015. – № 14. – Том 2. – С. 220-228.
29. Аріт К. В. Шляхи удосконалення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС у ході розслідування злочинів / К. В. Аріт // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 19 трав. 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2014. – 304 с.
30. Криминалистика: Учебник для вузов / [А. Ф. Волынский, Т. В. Аверьянова, И. И. Александрова и др.]; под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право; ЮНИТИ-ДИАНА, 1999. – 615 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук