Готові роботи

Курсова Відшкодування шкоди в кримінальному провадженні (Код: 17005)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Відшкодування шкоди в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 44

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Правова характеристика відшкодування шкоди в кримінальному провадженні
1.1. Поняття шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні
1.2. Види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні
Висновок до розділу 1
Розділ 2. Способи відшкодування шкоди
2.1. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
2.2. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду
Висновок до розділу 2
Розділ 3. Проблеми відшкодування шкоди у кримінальному провадженні
Висновок до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Гузела М. Проблеми відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві: реальнысть та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawyer.org.ua/?d=355&i=&w=r
3. Михеєнко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К., 1984. – 450 с.
4. Гошовський Н. І., Кучинська О. П. Потерпілий в кримінальному процесі України. – К., 1998. – 230 с.
5. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів, 1979. – 190 с.
6. Малеин Н. С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М. : Юр. лит., 1965. – С. 5.
7. Общая теория права и государства: Учеб. для юрид. вузов [По направлению и специальности «Юриспруденция» / В. С. Афанасьев, А. П. Герасимов, В. И. Гойман и др.]. ; Под ред. В. В. Лазарева. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Юристъ, 1996. – С. 200.
8. Кузьмін Д. Л. Обліково-правові аспекти збитків і шкоди / Д. Л. Кузьмін // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Відпов. редактор д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – Вип. 3 (9). – С. 112.
9. Мотовиловкер Я. О. Понятие потерпевшего в советском уголовном процессе // Правоведение. – 1969. – С. 48-50.
10. Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. – М., 1961. – С. 246.
11. Атанесян Г. А. Судебная бухгалтерия Г. А. Атанесян, С. П. Голубятников. – М. : Высш. шк., 1989. – 324 с.
12. Безлепкин Б.Т. Возмещение вре-да, причиненного гражданину судебно-следственными органами: Учебное пособие. – М., 1979. – С. 33.
13. Герасимчук О. П. Визнання особи потерпілим від злочину// Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 210.
14. Курс уголовного права. Общая часть: 2 т. – Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. – М. : ИКД Зерцало, 2002. – С. 233.
15. Пионтковский А. А. Учение о преступлении. – М., 1961. – С. 175.
16. Кримінальний процес : Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с
17. Петин И. А. К вопросу определения вреда, причиненного преступлением / И.А. Петин // Российский следователь. – 2005. – №2. – С. 23.
18. Новоселов Г. Без преступных по-следствий нет преступления / Г. Новоселов Российская юстиция. – 2001. – №3. – С. 6.
19. Hop В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – К. : Выща школа, Головное изд-во, 1989. – С. 7.
20. Кудрявцев В. Н. Обьективная сторона преступления. – М., 1960. – С. 131-134.
21. Михлин А. С. Преступные последствия. – М., 1969. – С. 17.
22. Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве. – Свердловск, 1987. – С. 102.
23. Кругликов А. А. Тяжкие последствия как обстоятельство, отягчающее ответственность // Советская юстиция. – 1976. – № 9. – С. 13.
24. Сухарев Е. А., Гарбуза А. Д. Структура преступления // Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе: Межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск, 1986. – С. 14.
25. Безлепкин Б. Т. Возмещение вреда, причиненного гражданину судебноследственными органами : Учебное пособие. – М., 1979. – С. 34.
26. Бойков А. Д. Жертвы преступлений в России, правовые и социальные проблемы ихзащиты. Третья власть в России : В 2 кн. Книга вторая : Продолжение реформ / А. Д. Бойков. –М. : Юрлитинформ, 2002. – С. 34.
27. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88.
28. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44. – ст. 356.
29. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.savvy.in.ua/tema-5-vidshkoduvannya-kompensatsiya-shkodi-u-kriminalnomu-provadzhenni/
30. Цивільний позов у кримінальному провадженні за новим КПК [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lawfulness.kiev.ua/statti/39-tsivilnij-pozov-u-kriminalnomu-provadzhenni-za-novim-kpk
31. Кримінально-процесуальне право України : Підручник / за заг. ред. Ю. П. Аленіна. – X. : Одіссей, 2009. – 670 с.
32. Цвігун Т. С. Окремі питання реагування суду на порушення прав потерпілого / Т. С. Цвігун // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2012. – С. 87-90.
33. Цвігун Т. С. Цивільний позов як спосіб захисту прав потерпілого у кримінальному провадженні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=921%3A081014-19&catid=107%3A5-1014&Itemid=132&lang=ru
34. Діденко О. С. Особливості відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями судових та правоохоронних органів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/1201/1228
35. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР (із змін. та доп. від 11 липня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. − № 1. – ст. 133.
36. Антонюк О. І. Відшкодування на загальних підставах шкоди, завданої незаконними діяннями судових та правоохоронних органів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/2687/%CE
37. Хмельова Н. А. Умови відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Теорія і практика правознавства. – 2015. – Вип. 2 (8). – С. 1-9.
38. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4.
39. Компенсація шкоди жертвам насильницьких злочинів в Україні (фахові аспекти) / Л. М. Баранова, С. Є. Сиротенко, М. І. Сірий. – К. : Наш час, 2006. – 100 с.
40. Європейська конвенція про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів від 24 листопада 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_319

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук