Готові роботи

Тримання під вартою під час досудового розслідування (Код: 17082)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Тримання під вартою під час досудового розслідування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
1.1. Історія становлення запобіжного заходу тримання під вартою в Україні
1.2. Поняття та мета запобіжного заходу у виді тримання під вартою
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
2.1. Підстави та процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою
2.2. Строки тримання під вартою, порядок продовження строків тримання під вартою
2.3. Процесуальний порядок зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Бушная Н. В. Проблемы применения мер процессуального принужденияв стадии предварительного расследования : дис. … к.ю.н. : спец. 12.00.09 / Н. В. Бушная. – Волгоград, 2005. – 242 с.
2. Орлов Р. В. Применение заключения под стражу в качестве меры пресечения на предварительном расследовании в российском судопроизводстве : автореф. дис. … к.ю.н. : спец. 12.00.09 / Р. В. Орлов. – Иркутск. – 2008. – 26 с.
3. Даль А. Л. Генезис розвитку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / А. Л. Даль // Науковий вісник Херсонського державного університету. – № 3. – 2015. – С. 97–101.
4. Губська О. Взяття під варту як запобіжний захід у світлі національного та міжнародного законодавства / О. Губська // Адвокат. – 2007. – № 3. – С. 8–10.
5. Попелюшко В. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 4.
6. Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судпроизводстве / В. М. Корнуков. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1978. – 137 с.
7. Агакерімов О. Н. Значення запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та його роль в забезпеченні правопорядку. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=215%3A120222-17&catid=39%3A-5&Itemid=56&lang=ru
8. Даль А. Л. Забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою / А. Л. Даль // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 11. – С. 146–148.
9. Кримінальний процес / [Грошовий Ю. М., Мирошниченко Т. М., Гриненко С. О. та ін.]; за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 680 с.
10. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р. / ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08 ) від 19.10.1973 / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
11. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН) / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907
12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Харків, 2012. – 890 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
15. Вакуленко О. Ф. Проблеми застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх / О. Ф. Вакуленко // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. – № 1. – 2015. – С. 91–99.
16. Москалюк Ю. Д. Порядок прийняття та оформлення рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Ю. Д. Москалюк // Порівняльне аналітичне право. – Ужгород, 2014. – №6. – С. 328–331.
17. Попов А. М. Совершенствование и правовая природа ареста как мера уголовно-процессуального принуждения / А. М. Попов, Н. А. Громов, А. Д. Черкасов // Российский следователь. – 2001. - №. 5. – С. 15.
18. Лотоцький В. Г. Тримання під вартою, як винятковий запобіжний захід / В. Г. Лотоцький // Адвокат. – 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://adwokat-lmw.at.ua/publ/trimannja_pid_vartoju_jak_vinjatkovij_zapobizhnij_zakhid/1-1-0-73
19. Фаринник В. І. Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / В. І. Фаринник // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 329-336.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
21. Міщенко І. Проблемні питання застосування взяття під варту як запобіжного заходу за кримінальним процесуальним кодексом України / І. Міщенко // Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К.: Алерта, 2013. – 168 с.
22. Гетьман А. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Харків: Право, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України, 2012. – 681 с.
23. Дрозд В. Г. Тримання під вартою через призму європейських стандартів / В. Г. Дрозд // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 3. – С. 33–37.
24. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : Підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.
25. Завертайло І. О. Проблемні аспекти застосування норм КПК України в практичній діяльності при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та постановленні ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу / І. О. Завертайло // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 34. – С. 79–83.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук