Готові роботи

Судовий розгляд кримінальних справ як центральна стадія кримінального процесу (Код: 17060)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Судовий розгляд кримінальних справ як центральна стадія кримінального процесуі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 58

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика стадії судового розгляду кримінальних справ
1.1. Поняття та загальні положення судового розгляду
1.2. Строки та межі судового розгляду кримінальних справ
РОЗДІЛ 2. Процедура судового розгляду кримінальних справ
2.1. Відкриття судового засідання
2.2. Судовий розгляд
2.3. Судові дебати. Останнє слово обвинуваченого
2.4. Ухвалення вироку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Актуальні питання кримінального процесу України : навч. посіб./ Є.М. Блажівський, Ш.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.; за заг. ред. Є.М. Блажівського. – К. : Національна академія прокуратури України ; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
4. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c.
5. Єні О. В. Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції / О. В. Єні, Л. Г. Матієк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 286-289.
6. Каланча І. Судове провадження в системі оновленого кримінального процесу України / І. Каланча // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 3. – С. 110-119.
7. Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
8. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
11. Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
12. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях : навч. посіб. / Л. Д. Удалова [та ін.]. – К. : Скіф ; Х. : Бурун и К, 2013. – 256 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. (зі змінами та допов., станом на 01.12.2012 р.) / за заг. ред.: В. Г. Гончаренко, В. Т. Нор, М. Є. Шумило. – К. : Юстініан, 2012. – 1328 с.
14. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / О.Ю. Хабло, О.С. Степанов, М.П. Климчук та ін. – К., 2012. – 430 с.
15. Кучинська О. П., Кучинськя О. А. Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.
16. Лисюк Ю. В Судові дебати як засіб переконання у кримінальному провадженні / Ю. В. Лисюк // Науковий вісник Херсонського державного університет. Серія.: Юридичні науки. – 2014. – Випуск 1. Том 3. – С. 165-169.
17. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2010. – 496 с.
18. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
19. Мирошниченко Ю. Проблеми судового розгляду в кримінальному провадженні: організаційно-підготовчий аспект / Ю. Мирошниченко // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 4. – С. 139-144.
20. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.
21. Морозов Е. Процесуальні строки розгляду судової справи: межі розумного [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/emorozov/article/26068.aspx
22. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – К. : Атіка, 2008. – 584 c.
23. Перлов И. Д. Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголовном процессе. – М., 1997. – С. 7.
24. Побегайло Г. Д. Судебные прения в советском уголовном процессе. – М., 1992. – С. 3.
25. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 420 с.
26. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук